ခ်စ္ခင္ေလးစားအပ္ပါေသာ မိဘျပည္သူညီအစ္ကုိေမာင္ႏွမမ်ားခင္ဗ်ား - FOX SPORTS-1, FOX SPORTS-2 ႏွင့္ FOX SPORTS-3 ႐ုပ္သံလိုင္းသစ္(၃)လိုင္းကို တိုးခ်ဲ႕ထုတ္လႊင့္ထားရွိၿပီး SN-2 ႏွင့္ အထက္ဝယ္ယူထားေသာ မိဘျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ SKYNET Set-Top-Box မ်ားတြင္ Power ပိတ္ၿပီး ျပန္ဖြင့္ေပးက စက္က Auto Scan ျပဳလုပ္သြားျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ "Menu" - "Installation" - "Auto Scan" ျပဳလုပ္၍လည္းေကာင္း Channel-52, Channel-53, Channel-54 တို႔တြင္ ဖမ္းယူၾကည့္႐ႈႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ႐ိုေသေလးစားစြာ အစီရင္ခံအပ္ပါသည္။