• ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
  ၿမိဳ႕နယ္ အမည္ RSP , POS  လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္
  (၁) သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၁)၊ ဖို႔ေျမလမ္းႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းလမ္းေထာင့္၊ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-5157065, 09-5016648, 09-788122988
  (၂) ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၁၃၂)၊ လမ္းသစ္လမ္း၊ အလယ္ပိုင္းရပ္ကြက္၊ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္။
  Ph : 09-791296400, 09-257137897
  (၃) ခရမ္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၃/၆)၊ ျပည္ေတာ္ေအးလမ္း၊ (၆) ရပ္ကြက္၊ ခရမ္းၿမိဳ႕နယ္။
  Ph : 09-794873414, 09-8645335
  (၄) သံုးခြၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၁) စည္သူလမ္း၊ (၄) ရပ္ကြက္၊ သံုးခြၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 056-40100, 056-40161, 09-785155938
  (၅) ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ “အမွတ္ (၁၇၅) ေျမညီ ၊ ဆိပ္ကမ္းသာလမ္း ၊ အလယ္ဘေလာက္ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္။ 
  Ph: 09-440407923, 09-972261615,09- 33166878 ”
  (၆) ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၅၆) ေျမညီ (၂၉) လမ္း ေအာက္ဘေလာက္ ပန္းဘဲတန္းျမိဳ႕နယ္။
  Ph : 09-250354323, 09-425134241
  (၇) ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (ေျမာက္)ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၃၆) ၊ ဦး၀ိစာရလမ္း ႏွင့္ ကၽြန္းေရႊ၀ါလမ္းေထာင့္ ၊ (၃၄) ရပ္ကြက္ ၊ ေျမာက္ဒဂံုျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-73205538
  ေအာင္ေမတၱာစတိုး ၊ ျပည္ေထာင္စုလမ္း ၊ (၃၈)ရပ္ကြက္ ၊ မဟာျမိဳင္အိမ္ယာ၊ ေျမာက္ဒဂံုျမိဳ႕နယ္ ။    
  Ph : 09-254111684
  B-2 Electronic ဆိုင္ ၊ တိုက္ (၁၆/ B-1 ) ဗဟိုလမ္း ၊ မဟာျမိဳင္အိမ္ယာ၊ ေျမာက္ဒဂံုျမိဳ႕နယ္ ။ (Prepaid Card သာေရာင္းပါသည္။)
  Ph :  09-5096030
  (၈) ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (ေတာင္)ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၁၉၈) ၊ ေလွာ္ကားလမ္းႏွင့္ ေအာင္ေဗာဓိဘုရားလမ္းေထာင့္၊ (၂၀)ရပ္ကြက္ ၊ ေတာင္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-448003161, 09-73213787
  (၉) တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၃၄၁)ၿမိဳ႕နယ္လမ္းႏွင့္ စုေပါင္းရံုးလမ္းေထာင့္ ေဗာဓိကုန္းရပ္ကြက္၊ တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္။
  Ph : 09-450019868 (Show Room)
  ဦးေနဆန္း "အလင္းေန႕" စတိုးဆိုင္ ၊ အမွတ္ (၁၁၃)၊ သိမ္ကုန္းေက်းရြာ၊ဥကၠံ၊တိုက္ၾကီးၿမိဳ႕နယ္။
  Ph : 09-5505933
  ဦးမိုးေဇာ္ "လႈိင္ Electronic" ၊ အမွတ္ ၁၁၇ ၊ အေနာ္ရထာလမ္း၊(၂)ရပ္ကြက္ အေဖ်ာက္ ၊ တိုက္ၾကီးၿမိဳ႕နယ္။
  Ph : 09-450019929
  ၾကယ္တံခြန္ Mobile Phone ဆိုင္ ၊ ဘုရားၾကီးလမ္ဒ ၊ မီးသတ္စခန္းအနီး ၊
  ဥကၠံျမိဳ႕ ၊ တိုက္ၾကီး ။ Ph: 09-955711550, 09-251866677
  (၁၀) ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၈၀)၊ ေျမညီ၊ ေက်ာင္းႀကီးလမ္း၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 09-43166603, 09-73082890
  အမွတ္ (၁၅၃/ ၁၅၄)၊ ေရႊ၀ါေျမလမ္း၊ ေအာက္ရံုရပ္ကြက္၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ (တဖက္ကမ္း)။
  Ph: 09-43093251, 09-254471737
  (၁၁) ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၁၇၅)၊ ေျမညီထပ္၊ ဆိပ္ကမ္းသာလမ္း၊ အလယ္ဘေလာက္၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-440407923, 09-972261615, 09-33166878
  (၁၂) ကိုကိုးကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၁၇၅)၊ ေျမညီထပ္၊  ဆိပ္ကမ္းသာလမ္း၊ အလယ္ဘေလာက္၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-440407923, 09-972261615, 09-33166878
  (၁၃) မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္- (၉၀/A)၊ က်ိဳက္၀ိုင္းဘုရားလမ္း၊ ရဲရန္ေအာင္မွတ္တိုင္၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္။ (ကေမၻာဇဘဏ္ေဘး)
  Ph: 09-5141479, 09-5038156
  (၁၄) လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၉၀)၊ ပါရမီလမ္း၊ ဗဟိုလမ္းမီးပြိဳင့္အနီး၊ (၁၆) ရပ္ကြက္၊ လႈိင္ျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-5021773, 09-5038156, 09-5141479
  (၁၅) စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (F/2)၊ ပန္းလႈိင္လမ္း၊ ဟုမ္းလမ္းရပ္ကြက္၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္။
  Ph : 01-2304558, 09-43111004
  (၁၆) ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၈၁)၊ ခိုင္ေရႊ၀ါဗဟိုလမ္း၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္။
  Ph : 09-43111004,01 532168
  (၁၇) ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၂၄/၂၆)၊ ေျမညီ၊ ဘိုကေလးေစ်းလမ္း၊ ေအာက္ဘေလာက္၊ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 095014225, 09-73126055, 09-31951007
  (၁၈) ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၈၁/၈၃) ေျမညီထပ္၊ ဗိုလ္ရာညြန့္လမ္း၊ ဒဂံုျမိဳ႔နယ္ ။
  Ph :09443126055 , 09955014225
  (၁၉) ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁၀၃)၊ ေျမညီ၊ (၅၂)လမ္း၊ အလယ္ဘေလာက္၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 01-8610517, 09-73201493
  (၂၀) ဒဂံု(အေရွ႕ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၂၂၀/ခ)၊ အေနာ္ရထာလမ္းမ (၁၀)တိုးခ်ဲ႕၊ ေရႊရတနာ ရုပ္ရွင္ရံု၀န္း၊ ဒဂံု (အေရွ႕ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-73037793, 01-8011061
  (၂၁) ေျမာက္ဥကၠလာၿမိဳ႕နယ္ တိုက္(၃)၊ အခန္း(၀၁)၊ ေဝပုလႅအိမ္ရာ(၂)၊ ေခမာသီလမ္း၊ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-73037793, 01-9691348, 09-420072372
  (၂၂)    လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္    (ဂ/၁၆)၊ မင္းလမ္း၊ ေအာင္မဂၤလာရပ္ကြက္၊ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 01-629149, 09-5079391, 09-450017463, 09-799916269, 09-799916447
  "ကိုေမာင္သန္း လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ " ၊ မင္းကုန္းရပ္ ၊
  Ph : 09975495596 
  "ကို၀င္းေဇာ္ဦး" အေ၀းေျပးကားဂိတ္လက္မွတ္အေရာင္းဆိုင္ ၊ ဒါးပိန္ ၊ လွည္းကူးျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph :09-264632728 
   "ကိုႏိုင္ထြန္း" ငါးဆူေတာင္ (၃) ရပ္ကြက္ ၊ ကားဂိတ္ ။
  Ph : 09-43113748
  (၂၃) အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၃)၊ ဗဟိုလမ္း၊ မီးရထားေဘာလံုးကြင္းအေရွ႕ ၊ အင္းစိန္ပန္းၿခံအနီး ၊ အင္းစိန္ၿမိိဳ႕နယ္။
  Ph: 01-647354, 09-73075733, 09-8639963
  (၂၄) ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၄၁)၊ အေနာက္မ်ဥ္းၿပိဳင္ကြင္းလမ္း၊ တာေမြအဝိုင္းထိပ္မွတ္တိုင္အနီး၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္။
  Ph : 09-73112695, 09-795339268
  "၀င္းပပသက္ စတိုး " အမွတ္ (၉၃/A) ငါးထပ္ၾကီးဘုရားလမ္း ၊  ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph : 01-547540  (POS)
  "Myanmar TV (1)" ေရတာရွည္လမ္းသစ္ ၊ အမွတ္ (၀၀၉) ၊ ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္။
  Ph : 09-5103856,09-5094395
  "ေကာင္းမွဴေတာ္ စတိုး" ျခံအမွတ္ (၉၂) ကေမၻာဇလမ္း ၊ ေရႊေတာင္ၾကားလမ္း ၊ ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္။
  Ph : 09-5101800
  "၀င္းစတိုး " ငါးထပ္ၾကီးဘုးရားလမ္း ၊ ဗိုလိခ်ိဳ(၁) ရပ္ကြတ္ ၊ ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph :09- 441809194
  "ေရႊစင္ေမ စတိုး  " အမွတ္ (၆၅) ၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း ၊ ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph : 09-962222087
  " ေမစတိုး "တိုက္ (၄) အခန္း (၁) ၊ ေရႊဂံုရိပ္မြန္အိမ္ရာ ေရႊဂံုတိုင္။
  Ph :09-773330604
  (၂၅) လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁၄၇)၊ ေျမညီ(၁၆)လမ္း၊အေပၚဆံုးဘေလာက္၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-970666620, 09-450384899
  (၂၆) ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၇၄၈) ဘီ၊ နတ္စင္လမ္းထိပ္၊ ျပည္လမ္း၊ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph : 09-5075855, 01-620174, 01-620774
  "ေနေဇာ္ " ရဲေဘာ္ေစ်း ၊ ေမွာ္ဘီျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-790240130
  " မသီတာ "  ဆပ္သြားေတာ ၊ ေမွာ္ဘီျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-790141418
  "အာရံုဦး  " ဆပ္သြားေတာ ၊ ေမွာ္ဘီျမိဳ႕နယ္ ။  Ph : 09-421174747
  " ဦးသန္း၀င္း " ကိုးလံုးကြင္း ၊ ေမွာ္ဘီျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09- 421004656
  " ထိပ္တန္းစတိုး" သေႏၶပင္ ၊  ေမွာ္ဘီျမိဳ႕နယ္ ။ Ph :  09-790141468
  " ပစ္တိုင္းေထာင္ " ထိန္စြန္း ၊ ေမွာ္ဘီျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-250170646
  "ကိုစိုး " ေညာင္(၂)ပင္ ၊ ေမွာ္ဘီျမိဳ႕နယ္ ။ Ph :  09-965612223
  " ဦးမ်ိဳးေအာင္ " ၀ါးနက္ေခ်ာင္း ၊ ေမွာ္ဘီျမိဳ႕နယ္။ Ph :09-445428232
  " အာရံုဦး(၁) " ထန္းတံပင္တာဆံု ၊ ေမွာ္ဘီျမိဳ႕နယ္။ Ph : 09-972339999
  " စိန္ေ၀လွ်ံ " ေမွာ္ဘီ GTU ေက်ာင္းေရွ႕ ၊ ေမွာ္ဘီျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-791434531
  ပန္းသစၥာ" ဖူးၾကီးျမိဳ႕နယ္ ။ Ph :  09- 952645085
  " ေဇာ္မ်ိဳးဦး " ေရႊျမယာ ၊ ေမွာ္ဘီျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-775633412
  " ေဇာ္မင္းဦး " ေျမာင္းတကာရပ္ ၊ ေမွာ္ဘီျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-30027732
  (၂၇) တာေမြၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၄၃၄)၊ ပထမထပ္၊ ဗညားဒလလမ္း၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
   Ph: 09-73004708, 09-5028768
  (၂၈) ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ျပည္ေတာ္သာရပ္၊ ေကာ့မႈးၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-31105046, 09-5192275, 09-790138254
  (၂၉) ကြမ္းၿခံကုန္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၈၄)၊ သံုးပန္လွလမ္း၊ ကြမ္းၿခံကုန္းၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 01-265270, 09-8640620
  လပ္ခုပ္ကုန္း၊ စံျပေက်းရြာ၊ ကြမ္းၿခံကုန္းၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-8640401
  (၃၀) တြံေတးၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ -၁၇၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ အုန္းပင္စုရပ္၊ တြံေတးၿမိဳ႕နယ္။
  (Show Room) Ph: 045-50275, 09-5188712
  ဘုရားၾကီေက်းရြာ၊ တြံေတးၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-788461252
  (၃၁) မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၇) ေျမညီ၊ (၉၄)လမ္းႏွင့္ သိမ္ျဖဴလမ္းၾကား ၊ ေဒၚသိန္းတင္လမ္း၊ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္။
   (Show Room)  Ph : 01-251507, 01-394743, 01-394635
  (၃၂) မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၈၅)၊ ခေရပင္လမ္းမေပၚ၊ ရာသက္ပန္မွတ္တိုင္၊ မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္။ (ဧရာ၀တီဘဏ္အနီး)
  Ph: 09-979882750, 09-43026869
  ေမာ္ဒန္ဓါတ္ပံုႏွင့္ မိတၱဴဆိုင္ ၊ ျပည္လမ္း ၊ ၀ါယာလက္ေစ်းအနီး ၊ မဂၤလာဒံုျမိဳ႕နယ္ ။                        
  Ph :09-32176414 (တနလၤာေန႕ပိတ္)
  ေနေရာင္ျခည္ (Electronic) ဆိုင္ ၊ အမွတ္(၆၃) လမ္းဆံုပိုင္းရပ္ကြတ္ ၊ ျပည္လမ္း - ေထာက္ၾကံ ၊ မဂၤလာဒံုျမိဳ႕နယ္။(စေနပိတ္)
  Ph : 09-421032444
  ၾကံခင္းစုရပ္ကြက္ ၊ ေဘာလံုးကြင္းေရွ႕တည့္တည့္ ၊ မဂၤလာဒံုျမိဳ႕နယ္ ။
  တနလၤာေန႕မွေသာၾကာေန႕အတြင္း မနက္ (၁၀)နာရီမွေန႕လည္ (၁) နာရီအထိသာဖြင့္ပါသည္။
  (၃၃) အလံုၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၆၈) ႏွင္းဆီလမ္းႏွင့္ ေက်ာင္းလမ္းေထာင့္၊ အလံုၿမိဳ႕နယ္။
  Ph : 09-31250839, 09-252414077
  (၃၄) ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ တုိက္ (၃၅၃)၊ အခန္း (၆)၊ (၅) ရပ္ကြက္၊ စက္မႈ(၁)လမ္း၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-250024914, 09-421146571
  (၃၅)  ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္-၂၂၃(က)(ခ)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း နွင့္ ေရႊလမ္းေထာင့္၊ ၅/ခ ရပ္ကြက္၊ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္။ ေခါင္သံုးလံုးမွတ္တိုင္အနီး  (Show Room)
  Ph : 09-424499678, 09-424499789
  အမွတ္(၁၁၂၀/က)(တ)၊ ၁၅ ရပ္ကြက္၊ ပန္းၿခံေရွ႕၊ မဟာဗႏၶဳလလမ္း၊  အိမ္မဲႀကီး ၊ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္၊
  Ph : 09-424499456
  (၃၆) သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၈၈၃)ေလးေထာင့္ကန္လမ္းမႀကီး၊ KBZ Bank မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္။(Show Room)
  Ph: 09-252029622, 09-252029633
  မိုးယံထီဆိုင္၊ ေရနံသာလမ္းမႀကီး၊ (၂၄)ရပ္ကြက္၊ သု၀ဏၰ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-798152240
  သန္႔ဆန္ဆိုင္၊ အခန္း(၃) ေအာင္ေဇယ်(၁)လမ္းထိပ္ ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ.နယ္။
   Ph: 09-975036006
  သန္႔ျဖဴဆပ္ျပာဆီဆိုင္၊ အမွတ္(၁၁၂/၆) ၊ မီးဒံုးလမ္း၊ (၂၉)ရပ္ကြက္၊ သု၀ဏၰ ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ.နယ္။
  Ph: 09-73004569, 09-31055511
  (၃၇) ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းဝန္း၊ မိုးလံုေလလံုအားကစားရံုေရွ႕၊ ထန္းတပင္လမ္းမႀကီး၊ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္။(Show Room)
  Ph : 09-427776995, 09-955075855, 09-254913774, 09-964913774
  " ေငြၾကယ္လွ်ပ္စစ္ဆိုင္ " သရက္ျခံ ၊ ထန္းတပင္ျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph : 09- 792867093
  "ေဒၚတင္ၾကည္ " ရဲကင္းေရွ႕ ၊ ထန္းတပင္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09- 774950432
  " ကိုထက္ပိုင္ေက်ာ္ " ေဘာလယ္ရပ္ ၊ ထန္းတပင္ျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph : 09-780234545
  " အေမလက္ဖက္ရည္ဆိုင္ " အညာစုရပ္ ၊ ထန္းတပင္ျမိဳ႕နယ္ ။ 
  Ph : 09- 961901252
  (၃၈) လသာၿမိဳ႕နယ္   အမွတ္ (၁၄၇)၊ ေျမညီ၊ (၂၁)လမ္း၊ အေပၚဘေလာက္၊ လသာၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room) 
  09-770945554, 09-420095554
  "J Shop " အမွတ္(၁၀၈) ၊ အခန္း (၀၀၂) ၊ ေျမညီ (၁၇) လမ္း ၊ လသာျမိဳ႕နယ္။ 
  Ph : 09-448004554 (POS)
  " Star Avenue" Travel & Tours Co,Ltd အမွတ္ (၆၇၆) ၊ (၁၉) လမ္း ႏွင့္ (၂၀) ၾကား ၊ မဟာဗႏၶဳလလမ္း ၊ လသာျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph : 09- 428936507 (POS)
  (၃၉) ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၅၄)၊ သစၥာလမ္းမၾကီး၊ (၉) ရပ္ကြက္၊ ပု႑မီမွတ္တိုင္အနီး၊ ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 09-259278041, 09-253669534
  (၄၀) ဒလၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၉)၊ မင္းရဲေက်ာ္စြာ (၂) လမ္း၊ ဗိုလ္ရန္ေျပရပ္ကြက္၊ သေဘၤာဆိပ္အနီး၊ဒလၿမိဳ႕နယ္။
    Ph : 09-796667920, 09-455205002
  (၄၁) ဆိပ္ႀကီး/ ခေနာင္တို  ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္​၃၉၊ ဗဟိုလမ္​း၊ ဆိပ္​ႀကီးအ​ေ႐ွ႕။
  Ph :  09-455205001
  (၄၂) ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၃)၊ တိုက္ (၁၁)၊ (၁)လမ္း/ A၊ ယုဇနဥယ်ာဥ္ၿမိဳ႕ေတာ္၊ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph :  09-427407557,09-253723968, 09-973503773, 09-456762207
  " ေဒၚခ်ိဳဆိုင္ "(၁၇) လမ္း ၊ A ဘေလာက္ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းျမိဳ႕နယ္။
  Ph : 09- 779932215
  (၄၃) သာေကတၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (12/3 -4) သန္လ်င္ခ်ဥ္းကပ္လမ္း ၊ ၁၀၈ ေတာင္ဘုရားမွတ္တိုင္။ သာေကတျမိဳ႕နယ္။ 
  Ph :  09428555328, 09953303318
  အမွတ္ (၁/၁၂၉)၊ ရန္ေျပလမ္းမ၊ ရန္ေျပ (၃)ရပ္ကြက္၊ ရန္ေျပမွတ္တိုင္အနီး၊ သာေကတၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph : 09-428555327, 09-953303317
  (၄၄) ေဒါပံုၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၂၈၇)၊ မင္းနႏၵာလမ္း၊ ဗမာေအးရပ္ကြက္၊ ေဒါပံုၿမိဳ႕နယ္။
  Ph : 09-428555326, 09-953303316
  (၄၅) လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ တိုက္ (၂)၊ အခန္း (၄)၊ ေအာင္ေျမသာယာ Shop House၊ (၆) ရပ္ကြက္၊ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room - 1)
  Ph : 09-428555325, 09-953303315
  အမွတ္(၅)၊ အေနာ္ရထာလမ္း၊ (၁၁)ရပ္ကြက္၊ ေအာင္မဂၤလာေဈး နွင့္ (၁၂)သမမွတ္တိုင္ၾကား၊ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room - 2)
  Ph : 09-428555324 ,09--953303314

 • မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး
  ၿမိဳ႕နယ္ အမည္ RSP , POS   လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္
  (၁) အမရပူရၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္-(မက-၃၇)၊ကြမ္းသီးတန္းရပ္၊ဆုေတာင္းျပည့္ဘုရားအနီး၊
  စစ္ကိုင္း-မႏၱေလးကားလမ္းမၾကီး အေရွ့ဘက္ ၊ အမရပူရျမိဳ႕နယ္။ Ph : 09-798637630 , 09-449855838
  ျမစ္ေလာင္းရြာထိပ္ ၊ ေအာင္ေဆးခန္းမ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ၊ အမရပူရျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph : 09-798637631
  (၂) စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၁) လမ္း၊ ရန္ေအာင္ျမင္ရပ္၊ စဥ္႔ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္။
  Ph : 09-2150558, 09-796790042
  (၃)  ေအာင္ေျမသာဇံၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္ (၄၁)၊ (၂၂)လမ္း၊ ၈၉* ၉၀ လမ္းၾကား၊ ေအာင္ေျမသာဇံၿမိဳ႕နယ္။
  Ph : 09-425501100, 09-425501166
  ၆၂ လမ္း ၊ ၁၇ * ၁၈ လမ္းၾကား ၊ ေအာင္ေျမသာစံျမိဳ႕နယ္ ။
    Ph : 09 - 454717001-02
  (၄) ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ၁၉လမ္း၊ သံလမ္း (အေရွ႕ဘက္)၊ ဘူးကုန္းရပ္၊ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္။
  Ph : 09-793108382, 09-427526281
  အုံးေခ်ာရြာ ၊ ျမတ္မာလာခန္းမေရွ႕ ၊ ပုသိမ္ၾကီးျမိဳ႔နယ္ ။
  Ph : 09-764633966 , 09-444633966
  (၅) ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၄)၊ တိုက္ကုန္းရပ္၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အနီး၊ ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္။
  Ph  : 09-259100052, 09-2043958
  ရတနာMart စတိုး၊ ပုဂံေစ်းအနီး၊ ပုဂံၿမိဳ႕။
  Ph : 09-786065668
  (၆) တံတားဦးၿမိဳ႕နယ္ ခေရလမ္း၊ တဲေတာ္ရာရပ္၊ တံတားဦးေဆးရံု (အေနာက္ဘက္)၊ တံတားဦးၿမိဳ႕နယ္။
  Ph : 09-428868366, 09-763896866
  (၇) ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္ မႏၱေလး- လားရွိဳးလမ္း၊ ေစ်းေလးအနီးရပ္ကြက္ၾကီး (၂)၊ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္။
  Ph : 09-443667372၊ 09-443667379
  (၈) ခ်မ္းေအးသာဇံၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ ၂၇၈ (၈၆လမ္း )၃၂ * ၃၃ လမ္းႀကား ၊ ခ်မ္းေအးသာဇံျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph : 09 444636668 , 09-777345334, 09- 951900330
  လမ္း(၃၆)လမ္း၊  ၇၁* ၇၂လမ္းၾကား။ ခ်မ္းေအးသာဇံၿမိဳ႕နယ္။
  Ph : 09- 400885228
  (၉) ျမစ္သားၿမိဳ႕နယ္ "စိုးႏိုင္ Electronic" ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ သမၼတိုက္တန္း၊ ေရႊသူေဌးရပ္ကြက္၊ ျမစ္သားၿမိဳ႕နယ္။(Show Room)
  Ph : 09-2150160, 09-790170254, 09-452571319
  "စိုးႏိုင္ Electronic" ရန္ကုန္-မႏၱေလးကားလမ္းေဘး၊ (၂၁)မိုင္လမ္းေထာင့္၊ ကူမဲၿမိဳ႕။ (Show Room)
  Ph : 09-2150160, 09-425007231, 09-796479717
  (၁၀) ျမင္းျခံၿမိဳ႕နယ္ ေငြစင္ၾကယ္ အမွတ္ (၇)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ျမင္းၿခံၿမိဳ႕နယ္။(Show Room)
                                    Ph: 066-22285, 09-2215763
  ပေဒသာလွ်ပ္စစ္ ၊ အမွတ္(၈) ၊ ျမင္းျခံျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph :  066-2021414/066-2022414/09-2215414
                                             ေငြစင္ၾကယ္ အမွတ္ (၁၀)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ျမင္းၿခံၿမိဳ႕နယ္။                                                    
    Ph: 066-2022820, 09-790157350/09-971466466
  လျပည့္၀န္းစတိုး ၊ ဆီမီးခံု ၊ ျမင္းျခံျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph :  09-970062900
  (၁၁)  ႏြားထိုးႀကီးၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္ (၁) ရပ္ကြက္၊ ေက်ာက္တိုင္အေနာက္ဘက္၊ ေဆာက္လုပ္ေရးတိုက္တန္း၊ ႏြားထိုးႀကီးၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room )
  Ph: 09-790157585, 09-402613759
  " လင္းပြိဳင့္လွ်ပ္စစ္ဆိုင္  " ႏြားထိုးၾကီးျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph :  09-790157584
  (၁၂)    ေတာင္သာၿမိဳ႕နယ္    အမွတ္ (၂)၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းလမ္း၊ ေတာင္သာၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room )                     
            Ph: 09-2212349, 09-790157574
  "လင္းလင္းစတိုး " ၊ ေတာင္သာေစ်းေရွ႕ ၊ ေတာင္သာျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph : 09-790157572
  " ကိုေမာင္ေငြဆိုင္ " ၀ဲေလာင္ေက်းရြာ ၊ ေတာင္သာျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph : 09-790258861
  " ေ၀လင္းေအာင္ " ရံုးဆင္ရြာ ၊ အိမ္ဆိုင္ ၊ ေတာင္သာျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph :  09-968969695
  (၁၃) မိတီၳလာၿမိဳ႕နယ္ အေရွ႕ျပင္ရပ္၊ ဒုတိယလမ္းမေတာ္၊ မိထၳီလာၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)        
                  Ph : 09-795795803, 09-790158741
  ၿမိဳ႕မ (၄)၊ ပန္းတိမ္တန္းရပ္၊ မိတီၳလာၿမိဳ႕နယ္။
  Ph : 064-24376, 09-795777345
  ကိုသက္ႏိုင္တြန္း ၊ ေရႊလက္ဆက္ ၊ စက္မွဳဇံု (၄) လမ္းထိပ္ ၊ မိထီၱလာျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph : 09-796418900
  (၁၄)  ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕နယ္  မင္းၾကီး (ေပ်ာ္ဖြယ္)ဘူတာရံုလမ္း၊ ၿမိဳ႕သစ္ရပ္၊ ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕နယ္။
  Ph : 09-47127027, 09-793127027
  ဦးခင္ေမာင္ညႊန္႕ ၊ အေနာ္ရထာလမ္း ၊ ရွမ္းပြဲရပ္ ၊ ေပ်ာ္ဘြယ္ျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph :  09-47127102
  (၁၅) ရမည္းသင္းၿမိဳ႕နယ္ ၀ိုင္အိုတင္ အမွတ္ (၃၃၆)၊ ဝါးတိုးအေရွ႕ရပ္ကြက္၊ ေဘာ့လံုးကြင္းလမ္း၊ ရမည္းသင္းၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 064–40213, 064-40707, 09-790158236
  ၀ိုင္အိုတင္ ၊ ေစ်းေတာင္ဘက္အျပင္တန္း၊ ရမည္းသင္းၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 064–40707
  " ေက်ာ္ " ေရႊဒါးေက်းရြာ ။
  Ph : 09-402718571
  " ဦး၀င္းညႊန္႕" ရြာတန္းေက်းရြာ ။
  Ph :  09-970825992
  "ဦးမင္းမင္း " ရွမ္း၀ိုင္းရပ္ကြက္ ။
  Ph :  09-796111336
  " ကိုေအာင္ေက်ာ္စိုး " ေက်ာ္ဇင္ရပ္ကြက္ ။
  Ph :  09-421743440
  " ေမာင္ေမာင္ Mobile " ရြာတန္းေက်းရြာ ။
  Ph :  09-250770499
  " ေရႊပေလာင္ " ၀ါးတိုရပ္ကြပ္ ။
  Ph : 064-40103
  ေက်ာ္ Mobile ေစ်းကြက္သစ္ရပ္ကြက္ ၊ ရြာတန္းေက်းရြာ ၊ ရမည္းသင္းျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-777755331
  (၁၆) ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္-မႏၱေလးကားလမ္းေဘး၊ ဆီဆံုရပ္ကြက္၊ (၈)လမ္းထိပ္၊ ေဇာ္ဂ်ီတံတားအနီး၊ ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-33414777, 09-962025650, 09-796008601
  (၁၇) လယ္ေ၀းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၅/၂၇၆)၊ (၄)လမ္း၊ (၅) ရပ္ကြက္၊ လယ္ေ၀းၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph : 067-26811, 09-250805091
  ထြန္းနာရီဆိုင္အေရွ႕၊ လမ္းမေတာ္လမ္းႏွင့္ ဘုရားလမ္းေထာင့္၊ လယ္ေ၀းၿမိဳ႕နယ္။
  Ph : 067-26811, 09-250805091
  (၁၈) ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (န-၇၈)၊ သေျပကုန္းေစ်းအေနာက္ေပါက္၊ ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 067-26811, 09-250805091
  (၁၉) ဒကိၡဏသီရိၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (ဒ-၃၀၇၂၉)၊ သီရိမာလာလမ္း၊ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးရံုးေဘး၊ ဒကိၡဏသီရိၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 067-26811, 09-250805091
  (၂၀) ဥတၱရသီရိၿမိဳ႕နယ္ ေသာ္ကလမ္း ၊ ခ်င္းရြာ ၊ ဇ၀နသိဒိၶရပ္ကြက္ ၊ ဥတၱရသီရိျမိဳ႕ ။ (Show Room)        
    Ph :  067-26811/09-250805091
  (၂၁) ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၄၃၀)၊ ရန္-မန္းလမ္းေဟာင္း၊ ေရဆင္း၊ ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 067-26811, 09-250805091
  (၂၂) ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (န/ ၃၂)၊ ေစ်းရံုးခန္းေက်ာကပ္၊ ေရႊေဒါင္းစတိုးအနီး၊ ပုဗၺသီရိညေစ်း၊ ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕နယ္။
  Ph : 067-26811,09-250805091
  (၂၃) ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္ ၁/၆၉၊ ဗိုလ္ေတာက္ထိန္လမ္း၊ မဂၤလာရပ္ကြက္၊ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 067-26811, 09-250805091
  (၂၄) တပ္ကုန္းၿမိဳ႕နယ္ အ.ထ.က (၁)၊ အေနာက္ဘက္၊ မီးသတ္ရံုေရွ႕၊ တပ္ကုန္းၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-49208218
  (၂၅)       ၀မ္းတြင္းၿမိဳ႕နယ္       ဥတၱရထြန္း အီလတ္ထေရာနစ္ အမွတ္(၃) ၊ ဗဟိုရပ္ကြက္ ၊ သဲေတာ-၀မ္းတြင္းလမ္းမေဘး၊ ၀မ္းတြင္းျမိဳ႕နယ္။ (show Room)
  Ph :  09-33063331
  ဦးေဇာ္၀င္းထြန္း(ေမစတိုး) ၊ရပ္ကြက္(၁) ၊ ၀မ္းတြင္းျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph : 09-2165090,064-50502,09-444043043
  ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ ရပ္ကြက္(၂) ၊ ၀မ္းတြင္းျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph : 09-402536855,09-973624700
  ဦးစန္းလြင္ ၊ ရပ္ကြက္(၃) ၊ ၀မ္းတြင္းျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph : 09-402559909,09-43003594
  မေမျဖိဳးလြင္ ၊ (ဘုရားျဖဴ ၊ ကံေကြ႕၊ရြာရွည္) ၀မ္းတြင္းျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph :  09-785797218
  မသိမ့္သိမ့္္စိုး ၊ (ေလွ်ာ္ပင္ ၊ ဇရပ္ကုန္း ၊ ရြာသစ္ ၊ ရတန္း ၊ တမတ္ကုန္း ၊ ေရႊတြင္းတူဆည္ရြာ ၊ စိန္ပန္းပင္ဆည္ရြာ) ၀မ္းတြင္းျမိဳ႕နယ္။
  Ph : 09-256001456
  ကိုေက်ာ္ခန္႕မွဴး(ေရဆံုး ၊ ဆည္ရြာ ၊ ခင္ၾကီး ၊ ခင္ဘန္း ၊ ကင္းရြာ) ၀မ္းတြင္းျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph :  09-951815472
  (၂၆)         ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္         အမွတ္ (တ၀-၄၀၃)၊ အေနာက္ၿမိဳ႕ပတ္လမ္းႏွင့္ သိဂႌလမ္းေထာင့္၊ ကမၸ၀တီရပ္ကြက္၊ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 061-51966
  Royal (လြတ္လပ္ေရး ၊ သီရိမဂၤလာ)ေက်ာက္ပန္းေတာင္းျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph :  061-50388
  ေရႊလမင္း (ျမိဳ႕မ ၊ ေအာင္မဂၤလာ ၊ စံျပ) ေက်ာက္ပန္းေတာင္းျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph :  061-50364
  ကိုလမင္းစိုး (ျမိဳ႕မေတာင္ ၊ ေျမာက္ျပည္ေတာ္သာ ၊ အင္ေတာရြာ) ေက်ာက္ပန္းေတာင္းျမိဳ႕နယ္ ။       
  Ph :  09-43025952
  Sea Light သာယာေအး ၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph :  09-448539735
  မစိမ္းမို႕မို႕ (လယ္ၾကီးေတာင္ ၊ ငါးသွ်န္ေတာင္ ၊ အေျမွာင္ကန္ ၊ ေပြးက်စ္ ၊ တလိုင္းကန္) ေပြးက်စ္နယ္ေျမခြဲ ၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph : 456207169
  မလြင္မာမာ (မက်ီးတိုက္ ၊ အင္ေတာ ၊ လယ္ယာေတာင္ရြာ) ေက်ာက္ပန္းေတာင္းျမိဳ႕နယ္။
  Ph : 09-789932143
  ကိုမင္းေအာင္ႏိုင္ (ကမ္းျဖဴ ၊ လယ္ၾကီးေျမာက္ ၊ ေက်ာက္တံခါး ၊ ပုပၸါး ၊ စိတၱိန္း ) ပုပၸါးနယ္ေျမခြဲ ၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph :  09-764801034
  ကိုထက္ျမတ္လွိဳင္ ၊( တလင္းကိုင္း ၊ လက္ပံပ်ား) လက္ပံပ်ားနယ္ေျမ ၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph :  09-975727490
  (၂၇)    မတၱရာၿမိဳ႕နယ္    အမွတ္(၂/၁၂၅၄) ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ေဈးအနီး၊ ေတာင္ဘက္ေပါက္၊ မတၱရာၿမိဳ႕နယ္။ (Show room)
  Ph : 02-79521
  မနီလာထြန္း အမွတ္(၂) ရန္ကင္းရပ္ကြက္ ၊ အမွတ္(၄)ရပ္ကြက္ ၊ အမွတ္(၂) ကန္သာရပ္ ၊ အမွတ္(၃)ရပ္ကြက္ ၊ မတၱရာျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph : 09-798978638
  မမီမီေဆြ ၊ ေတာင္ျပဳန္း ၊ တံငါသည္ေတာင္ /ေျမာက္ ၊ ေက်ာက္တံတား ၊ မတၱရာၿမိဳ႕နယ္ ။            
  Ph : 09-970233396
  ကိုသူရေက်ာ္ထင္ ၊ ေက်ာက္ဆည္ေလး ၊မတၱရာၿမိဳ႕နယ္ ။
  Ph :  09-797623793
  (၂၈)     ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္     အမွတ္ (၁၉)၊ စစ္ကိုင္း-မႏၱေလးလမ္းေဘး၊ ဘုရားႀကီးအေနာက္မုဒ္၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္။(Show Room)
  Ph : 02-4063331, 09-258884554
  မေနာ္ဟရီလမ္းေျမာက္ဘက္ ၊ (၆၁) လမ္းေထာင့္ ၊ ခ်မ္းျမသာစည္ျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room -2 )        
  Ph :  09-258884554
  ကန္ေတာ္ၾကီးအေနာက္ျခမ္း ၊ ဧရာထြန္းရပ္ကြက္ ၊ ေစ်းၾကီးနား ၊ ခ်မ္းျမသာစည္ျမိဳ႕နယ္ ။  (Show Room -3)
  Ph : 09-450384579/09- 2033115
  SKY MOE Electronic ျမိဳ႕သစ္ (၁)(၂) ရပ္ကြတ္ ၊ ခ်မ္းျမသာစည္ျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph :  09-43153000
  Nay Zin Electronic ျမိဳ႕သစ္ (၄) ေအာင္ပင္လယ္ရပ္ကြတ္ ၊ ေအာင္သာယာရပ္ကြက္ ၊ ခ်မ္းျမသာစည္ျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph : 09-91012240/09-259229177
  (၂၉) မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၈၄) လမ္း၊ (၃၈) လမ္း၊ ၈၁*၈၂ ၾကား၊ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room-1 )
   Ph :  09-400885778
  (၃၆)လမ္း၊ ၇၁*၇၂ၾကား၊ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္။  (Show Room-2 )
  Ph : 09-400885228
  (၃၀)  စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္(၁)ရပ္ကြက္၊ က်ဥ္ေတာက္ေပါက္ေက်းရြာ၊ မႏၱေလး-မိုးကုတ္လမ္းမႀကီး၊ စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph : 09-765320123, 09-402220123
  "ဦးၾကည္မင္း + ေဒၚမာမာသန္း " လက္ပန္လွေက်းရြာ ၊ CB Bank ေရွ႔ ၊ စဥ့္ကူးျမိဳ႕နယ္ ။        
  Ph  :  09-790206637
  (၃၁) သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၇) ရပ္ကြက္၊ သစ္ေတာရံုးေတာင္ဘက္၊ မန္းေလး-မိုးကုတ္လမ္း၊ ဇရပ္ကြင္း၊ သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္။(Show Room) 
  Ph: 09-954189792, 09-429919202
  ကိုေဆြလင္း၊ (ႏွင္းပုလဲ အီလက္ထေရာနစ္) အမွတ္ (၂) ရပ္ကြက္၊ အဂိရာဇာ (၁)လမ္း၊ တေကာင္းၿမိဳ႕၊ သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္။
  Ph : 09-257000223
  ေကာင္းစံသာစတိုး၊ (၇)မိုင္ေက်းရြာ၊ သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္။ 
  Ph: 09-440721005
  (၃၂)   သာစည္ၿမိဳ႕နယ္   မိထၱလာ - ေတာင္ၾကီးကားလမ္းမေဘး CB - Bank ႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ၊ ထိန္ကန္ရပ္ ၊ သာစည္ျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room)
    Ph : 09- 790122123
  ဦးလတ္ေဇာ္ (ထြန္း - Electronic) မိထီၱၱလာ- ေတာင္ၾကီး ကားလမ္းမေဘး ၊ အမွတ္(၁)သာစည္ျမိဳ႕နယ္။(Show Room)
  Ph  :  09-795800969
  ကိုေနလင္းေအာင္ ၊ ယင္းမာပင္ ၊ သာစည္ျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph : 09-402682555
  (၃၃) မလိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ "ကိုဟန္ထြန္း " "ပီတာ" စတိုး ေစ်းအေနာက္ေျမာက္ေထာင့္၊ ပြဲစားတန္းလမ္း၊ မလႈိင္ၿမိဳ႕နယ္။
   Ph :  09-971071040, 064-60215
  (၃၄) ငါန္းဇြန္ၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕သာေစ်း အေရွ႕ဘက္တိုက္တန္း၊ စည္ပင္ရံုးအနီး၊ ငါန္းဇြန္ၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 09-797422191, 09-444029132
  စိုကိပ်ိဳးေရးရံုးအနီး၊ ငါန္းဇြန္-ၿမိဳ႕သာလမ္းေဘး၊ ငါန္းဇြန္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-795122760
  (၃၅)  မိုးကုတ္ၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္ ၉၁၃/ ဗ္ိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ေစ်းေဟာင္းရပ္ကြက္၊ မုိးကုတ္ၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph : 086-20633
  သိန္းစတိုးဌာနခြဲ ၊ မိုးကုတ္အေနာက္ပိုင္း ၊ လူးထရပ္ကြက္ ၊ လူးထသံတံတားအနီး၊ မိုးကုတ္ျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph :  09-797278592
  (၃၆)  ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳဳ႕နယ္  ၆၂လမ္း၊ က်န္စစ္သားလမ္း ႏွင့္ ပ်ဴေစာထီးလမ္းၾကား၊ တိုးၾကြယ္ေရခဲမုန္႔ဆိုင္အနီး၊ ျပည္ႀကီးတံခြန္ျမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 09-73194347, 09-798492661)
 • မေကြးတိုင္းေဒသၾကီး
  ၿမိဳ႕နယ္ အမည္ RSP , POS  လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္ 
  (၁) ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္ ျမိဳ႕မလမ္း အမွတ္ (၁၀) ရပ္ကြက္၊  ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph : 09-2302069, 09-794055456
  " ဦးျမင့္ဦး " ကံမၼတိုက္နယ္ ၊ လက္ျပ အမွတ္ (၂) ရပ္ကြက္ ၊ ေစ်းေျမာက္ဘက္၊ ပခုကၠဴျမိဳ႕နယ္ ။      
    Ph : 09-790174596
  "မခိုင္ "ျမစ္ေခ်တိုက္နယ္ ၊ ေစ်းအေရွ႔ဘက္တန္း ၊ ပခုကၠဴျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph : 09- 401664351
  "ကိုၾကည္လင္းေဇာ္"  ျမစ္ေခ်တိုက္နယ္ ၊ ေစ်းေတာင္ဘက္ ၊ ပခုကၠဴျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph : 09- 440227750
  " မအိမ္ျမဲ " အရာေတာ္ရြာ ၊ ပခုကၠဴျမိဳ႕နယ္။  Ph : 09- 790169027
  (၂) ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၃)၊ ရပ္ကြက္၊ ပင္လံုလမ္း၊ ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 09-777754188, 09-777754187,09-764887988, 09-420887988
  (၃) ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ ပခုကၠဴလမ္းႏွင့္ ကိုင္းေတာမလမ္းဆုံအနီး၊ အမွတ္(၃)ရပ္ကြက္၊ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္။
  (Show Room) Ph: 062-40224, 09-792301110
  ဦးသန္းခ်ိဳ၊ လင္းကေတာရြာ၊ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-796907891
  ဦးတင္ေအာင္ျမင့္၊ ဘုန္းႀကီးကန္ရြာ၊ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-442250287
  ဦးေက်ာ္ေဌး၊ ေတာင္ဘို႔ရြာ၊ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္။ Phး 09-256094007
  ဦးေဌး၀င္း၊ ကိုင္းေတာမရြာ၊ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-256337785
  (၄) ေပါက္ၿမိဳ႕နယ္ တပင္ေရႊထီးလမ္း၊ ေအာင္ခ်မ္းသာရပ္၊ ေပါက္ၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph : 09-790174430, 09-444004168, 09-787711611
  "ကိုရွိဳင္း ' ေရျပာရြာ ၊ ေပါက္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09- 780700154
  "ကိုေအာင္ေမာ္လင္း "  ေရျပာရြာ ၊ ေပါက့္ျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph : 09 -258234789
  (၅) ေဆာ ၿမိဳ႕နယ္ ေဇယ်ာရပ္ကြက္၊ အထကေက်ာင္းအနီး၊ ေဆာၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 09-259964648/09-785722221
  " ဦးတင့္ေဇာ္ " လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၊ သီရိရပ္ကြက္ ၊ ေဆာျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph : 09-440335905
  " ဥိးေအာင္လွိဳင္ျမင့္  "  လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၊ ေက်ာက္တုရြာ ၊ ေဆာျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph :09-440229906
  " ဦးျမင့္ေဇာ္ " ေလာင္းရွည္ရပ္ ၊ ေဆာျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph : 09-456812726
  (၆) ထီးလင္းၿမိဳ႕နယ္ ဦးေနလင္းေအာင္ ၊ ေတာ္၀င္ဦးေဆးဆိုင္ ၊ စည္ပင္သာယာရပ္ကြက္ ၊ ထီးလင္းျမိဳ႕ ။ (Show Room)
  Ph : 09- 426565408,09-400302026
  ဦးမ်ိဳး၀င္း ၊ မိုးေသာက္ပန္းလွ်ပ္စစ္္ပစၥည္ေရာင္း၀ယ္ေရး ၊ အမွတ္(၁) ရပ္ကြက္ ၊ ထီးလင္းျမိဳ႕ ။          
  Ph : 400300819
  မခိုင္ဇာလင္း ၊ အမွတ္(၁)ရပ္ကြက္ ၊ စိန္သုခေဆးဆိုင္ ၊ ထီးလင္းျမိဳ႕။
  Ph : 09-400302016
  ဦးေမာင္ၾကီး ၊ သစၥာဦးလွ်ပ္စစ္ပစၥည္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၊ စည္ပင္သာယာရပ္ကြက္ ထီးလင္းျမိဳ႕။     
  Ph : 09-401530737
  ဦးျမင္လင္း ၊ လင္းလွ်ပ္စစ္ပစၥၥည္းေရာင္း၀ယ္ေရး အမွတ္ (၁) ရပ္ကြက္ ၊ ထီးလင္းျမိဳ႕။               
  Ph :  09-404514033
  ဦးလွမင္း ၊ က်င္းရြာ ၊ ထီးလင္းျမိဳ႕။ Ph :09-426043064
  ဦးစန္းႏိုင္ ၊ ထန္းပင္ကုန္းေက်းရြာ ၊ ထီးလင္းျမိဳ႕ ။ Ph : 09-401623899
  ဦးေက်ာ္မ်ိဳးမင္း ၊ ၀ါးပိုးေခ်ာင္ရြာ ၊ ထီးလင္းျမိဳ႕။  Ph : 09-400300818
  ဦးေဇာ္သိုင္း ၊ ေညာင္ကန္ရြာ ၊ ထီးလင္းျမိဳ႕။ Ph : 09- 256228915
  (၇) ဂန္႔ေဂါၿမိဳ႕နယ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္၊ ဂန္႔ေဂါၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph : 09-47212378, 09-790100742, 09-47212036
  "ဦးေသာင္းဟန္ " (ျမိဳ႕မ)ရပ္ ၊ ဂန္႕ေဂါျမိဳ႕နယ္ ။  Ph : 09- 47050099
  " ကိုသားေလး " ေျမာက္ကုန္းရပ္ ၊ ဂန္႕ေဂါျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09- 400300779
  '' ဦး၀င္းလွိဳင္ဦး " (EPC ရံုး) ၊ ဂန္႕ေဂါျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09- 258003338
  '' ကိုေနေဇာ္လင္း '' (စည္ပင္ရပ္) ၊ ဂန္႕ေဂါျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09- 47212103
  (၈) မေကြးၿမိဳ႕နယ္ ေကာင္းမြန္စင္တာ၊ ျပည္ေတာ္သာလမ္း၊ မေကြးၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph : 09-458487711,09-796034560
  " Ni Ni Electronic " အမွတ္ (ည/၂)၊ နတ္ေမာက္လမ္း၊ရြာသစ္ပြဲၾကိဳရပ္ကြက္ ၊ မေကြးျမိဳ႕နယ္ ။           
  Ph : 09-5341251
  "ရန္ပယ္ေကာင္းမြန္ " မဲထီးလမ္း ၊ ရန္ပယ္ရပ္ကြက္ ၊ ရန္ပယ္ေစ်းေတာင္ဘက္ ၊ မေကြးျမိဳ႕နယ္။     
  Ph : 09- 965340920
  (၉) ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၆၆၈) ဆံုတိုက္ရပ္ ၊ လမ္းမေတာ္လမ္း ၊ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္။
  Ph : 09-264262554,09-5337216
  (၁၀) ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၂၆၂), ေဆးရံုလမ္း၊ ေရႊၾကာအင္း (၂)ရပ္ကြက္၊ ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္။  (Show Room)   
   Ph; 09-5333454,063-50999
  (၁၁) မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္ ထိပ္တန္းအီလတ္ထေရာနစ္ဆိုင္၊ အမွတ္ (၉၁၇)၊ အင္ၾကင္းလမ္း၊ ေစ်းသစ္ရပ္၊ မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္။(Show Room)  
  Ph : 09-964530225/ 09-33383555
  " လွိဳင္းသစ္ " စကုျမိဳ႕ ၊ ရွမ္းစုရပ္ကြက္၊ မင္းဘူးျမိဳ႕နယ္ ။Ph : 09-978960118
  " နယူးေဒလီ " အမွတ္(၄) ရပ္ကြက္ ၊ မင္းဘူး - စကုလမ္း ၊ မင္းဘူးျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-976433600
  (၁၂) ငဖဲၿမိဳ႕နယ္ New Life ကုန္မာပစၥည္းဆိုင္၊ မင္းဘူး - အမ္းလမ္း ၊ ၾတိဂံရပ္ကြက္ ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္အနီး ၊ ငဖဲျမိဳ႕နယ္။  (Show Room)  
  Ph : 09-964530226,09-789005234
  ျဖိဳးျပည့္စိုးကြန္ပ်ဴတာမိတၱဴဆိုင္ ၊ ငဖဲျမိဳ႕မအေနာက္ပိုင္းရပ္ကြက္  ၊ ငဖဲျမိဳ႕နယ္။
  Ph : 09-790195144
  (၁၃) ေစတုတၱရာၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၁)ရပ္ကြက္၊ စံျပရပ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း ၊ ေစတုတၱရာၿမိဳ႕နယ္။  (Show Room)   
  Ph : 09-43058053, 09-790167613
  (၁၄) မင္းလွၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၄ / ၈၆) ၊ ျပည္ေတာ္သာလမ္း ၊  မင္းလွၿမိဳ႕နယ္။  (Show Room)
  Ph : 09-964530227, 09-768059693
  (၁၅) ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၇၅)၊ ပုန္းညက္လမ္း၊ အေရွ႕ပိုင္းရပ္ကြက္၊ ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕။  (Show Room)
  Ph : 09-964530224, 09-964530229
  "ကိုညီညီ " ကုန္းေစာင္းရြာ ၊ ပြင့္ျဖဴျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-796104160
  "ဖူးသစ္" လယ္ကိုင္းျမိဳ႕ေဟာင္း ၊ ပြင့္ျဖဴျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-972554076
  " မေအးမိုး" မဲဇလီရြာ ၊ ပြင့္ျဖဴျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-789048047
  " မျဖဴျဖဴႏြယ္" မဲဇလီရြာ ၊ ပြင့္ျဖဴျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-971446271
  (၁၆) စလင္းၿမိဳ႕နယ္ ဟိန္းစတိုး၊ တိုက္သစ္ႏွင့္ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းေထာင့္ ၊ ေစ်းမရပ္၊ စလင္းၿမိဳ႕နယ္။  (Show Room) 
  Ph : 09-798660807/063-42009
  အေမ့အိမ္စေလာင္းျပဳျပင္ေရာင္း၀ယ္ေရး ၊ မဟာ၀ိသုတရာမလမ္း ၊ ပိုးအေနာက္ရပ္ ၊ ဆင္ျဖဴကၽြန္းရပ္ ၊ စလင္းျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph :  09-401597500
  ေရႊလမင္း ၊ တေညာင္ရြာ ၊ စလင္းျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-401572407
  (၁၇) နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၂၁၀)၊ ေအာင္သုခလမ္း၊ ေစ်းရပ္၊ နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕နယ္။  (Show Room)   
  Ph : 09- 401650401, 09-971418333
  "သိန္းကမာၻစတိုး" ေစ်းအေရွ႔ဘက္ ၊ နတ္ေမာက္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-440223955
  " ႏိုင္လင္း Electronic စတိုး " ေစ်းရပ္၊ နတ္ေမာက္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09- 401636545
  "မိဘရိပ္ စတိုး " ရြာမြန္ေက်းရြာ ၊ နတ္ေမာက္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09401630595
  " ကိုေဌးေအာင္ စတိုး" သားမ်ားေက်းရြာ ၊ နတ္ေမာက္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09- 796110165
  (၁၈) ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္ (၉)လမ္း၊ ကန္ႀကီးရပ္၊ ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္။(Show Room)
   Ph : 09-5180110, 09-777900127, 09-974442856
  " ေဇာ္မိုးခုိင္" (၁၅*၁၆ လမ္းၾကား) ၊ သေရာ္ကုန္းရပ္ကြက္ ၊ ေအာင္လံျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-974442726
  (၁၉) သရက္ ၿမိဳ႕နယ္ လမ္းမေတာ္၊ ေစ်းရပ္ကြက္၊ သရက္ၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room) Ph: 09-5330655,068-21477
  "မေအးေအးေအာင္ " ကပစ (၁၂) ၊ သရက္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09- 966378921
  (၂၀) ဆင္ေပါင္၀ဲၿမိဳ႕နယ္ ဧရာဦးကဖီးႏွင့္ ကုန္မ်ိဳးစံုေရာင္း၀ယ္ေရး၊ ဦးတင္ဦးလမ္း ၊ အမွတ္(၁)ရပ္ကြက္ ၊ ဆင္ေပါင္၀ဲၿမိဳ႕နယ္။
   Ph : 09-790167862, 09-780341006
  "ထိပ္တန္းအထည္ဆိုင္ " ကိုးပင္ရြာ ၊ ဆင္ေပါင္၀ဲျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 760103613
  " ကို၀င္းလွိဳင္ " ကပစ (၈) ၊ ဆင္ေပါင္၀ဲျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09- 797717013
  " မသိမ့္ " ကပစ(၁၃) ၊ ဆင္ေပါင္၀ဲျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-253174957
  "ဦးၾကည္ေအာင္ " ေခ်ာင္းေကာက္ရြာ ၊ ဆင္ေပါင္၀ဲျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09- 5348050
  (၂၁) ၿမိဳ႕သစ္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၅၃)ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း ေစ်းရပ္ကြက္ ၊  ၿမိဳ႕သစ္ၿမိဳ႕နယ္။(Show Room)
  Ph : 09-960008447, 09-960008449
  (၂၂) ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၅၅) ၊ ဦးေအာင္ေဇယ်လမ္း ၊ ဗဟိုကြတ္သစ္ရပ္ ၊ ေခ်ာက္ျမိဳ႕နယ္။  (Show Room)
  Ph : 061-200765
  ေဒၚႏြယ္ႏြယ္၀င္း ၊ အမွတ္(၁) ရပ္ကြက္ ၊ ေခ်ာက္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-259691964
  ေဒၚရည္ႏြယ္ထြန္း ၊ အမွတ္ (၂)(၃)(၄) ရပ္ကြက္ ၊ ေခ်ာက္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-256317016
  ဦးေ၀ျဖိဳးမင္း ၊ အမွတ္(၅)(၆) ရပ္ကြက္၊ ေခ်ာက္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-254554364
  ေဒၚၾကည္ၾကည္၀င္း ၊ အမွတ္(၇)(၉) ရပ္ကြက္ ၊ ေခ်ာက္ျမိဳ႕နယ္။ 
  Ph : 09-254969935/061-200110
  ဦးသန္းႏိုင္ဦး ၊ အမွတ္(၈)ရပ္ကြက္ ၊ ေခ်ာက္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-974579595
  ကိုခိုင္မင္းထိုက္ ၊ အမွတ္(၁၃)(၁၄)(၁၅)ရပ္ကြက္ ၊ ေခ်ာက္ျမိဳ႕နယ္ ။  Ph : 09-401564954
  ဦးသိန္းေဇာ္ဦး ၊ (ၾကိဳ႕ပင္၊ ထိန္ကန္၊ ဇီးခ်ိဳပင္ ၊ လင္းတကိုင္း၊သလံုးေသြး) ၊ ေခ်ာက္ျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph :  09-259809249
  ဦးခ်ိဳ(ေျမလတ္ရတနာဆက္သံုးဆီအေရာင္းဆိုင္)(ထိန္စမ္း၊ ေဂြးပင္ၾကီး၊ ေဂြးပင္ေလး၊ ဘုန္းဘြဲ႕၊ မိုလာ၊ ေတာင္နက္၊ ၾကီးနီ၊ အံုးျမားၾကီး) ေခ်ာက္ျမိဳ႕နယ္။
  Ph :  09-2305344
  ဦးေက်ာ္ဇင္လတ္၊(မန္းက်ဥ္းေတာင္၊ ဇီးပြား၊ စမ္းစု၊ ေဂြးခ်ိဳ၊ ဇီးခ်ိဳပင္ ၊ ပန္းဘဲ၊ မင္းကန္ ၊ ဆင္က) ေခ်ာက္ျမိဳ႕နယ္ ။ 
  Ph : 33086550
  ဦးေက်ာ္ဆန္းဦး ၊ (စေလ ၊ ဓါတ္ေျမ ၊ ပေဒသာကၽြန္း ၊ လက္ပံကၽြန္း ၊ ညည္းစုရြာ ၊ ေရတြင္း ၊ ဥယ်ာဥ္ရြာ ၊ စုသစ္ရြာ ၊ ေခ်ာင္းတက္ ၊ မန္းက်ဥ္းကုန္း ၊ ေတာ္သာ ၊ ပခန္းငယ္ ၊ ေဇာင္းေတာကန္ ၊ ေျမပဒံု ၊ စလင္းေတာင္ ၊ ဆူးရစ္ကန္ ၊ ေလးပင္ကုန္း ၊ ေတာင္ပလူ ၊ ေညာင္ေခ်ာင္း ၊ ေက်ာက္ရဲ ၊ ဆားလယ္ ) ေခ်ာက္ျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph :  09-401629557 / 09-6801273
  မထြန္းအိျႏၵာမိုး ၊ ဇီးေတာ ၊ ေခ်ာက္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09- 455499107
  (၂၃) ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ေဘာလံုးကြင္းတိုက္တန္း၊ အေနာင္ပိုင္းရပ္ကြက္၊ ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 061-30284
  ဦးထြန္းေ၀ျမင့္ ၊ ရြာသစ္ ၊ ဆိပ္ျဖဴျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-256404086
  မအိသဥၨာေအာင္ ၊(ကင္းမြန္းေတာင္ ၊ ထမၼေကာက္ ၊ ရွားပင္အိုင္ ၊ ဆူးေလးကုန္း ၊ ကူရွည္ ) ဆိပ္ျဖဴျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph : 09-969777931
  ေဒၚခုိုင္ယဥ္မြန္(လက္ဆည္ ၊ အုန္းမွင္ ၊ သကၠယ္က်င္း ၊ ေကာ္တံု) ဆိပ္ျဖဴျမိဳ႕နယ္ ။  Ph : 09- 402582128
  ဦးသိန္းေဇာ္ဦး(ကဇြန္းမ ၊ ကဇြန္းရြာသစ္ ၊ ရွားလွ) ေခ်ာက္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09- 259809249
  (၂၄) မင္းတုန္းၿမိဳ႕နယ္ လမ္းမေတာ္လမ္း၊ အမွတ္(၄)ရပ္ကြက္၊ မင္းတုန္းၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 068 - 40248 , 09- 401631271
  (၂၅) ကံမၿမိဳ႕နယ္ (ရတီ စတို း)အမွတ္ (၂) ရပ္ကြက္၊ သရက္လမ္းမၾကီး၊ ကံမၿမိဳ႕နယ္။(Show Room)
  Ph: 09- 42100022, 09-5363387
 • စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး
  ၿမိဳ႕နယ္ အမည္ RSP , POS   လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္ 
  (၁) ေရႊဘိုၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၂) ရပ္ကြက္၊ ရန္ၾကီးေအာင္လမ္း၊ ေရႊဘိုၿမိဳ႕နယ္။  (Show Room)
  Ph : 09-2100338, 09-771122338, 09-47070338
  " ျမတ္သဇင္ " ေက်ာက္ေျမာင္းရြာ ၊ ေရႊဘိုျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-790200498
  "ကိုေအာင္မ်ိဳးခိုင္" ခ်ီပါရြာ ၊ ေရႊဘိုျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09- 790200176
  " ဦးစိုးမင္းေမာင္ " ဆိပ္ခြန္ရြာ ၊ ေရႊဘိုျမိဳ႕နယ္ ။ Ph :  09- 257860689
  " ဦးတင့္ေ၀ " ပန္းရံရြာ ၊ ေရြဘိုျမိဳ႕နယ္ ။ Ph :  09-973854295
  ၾကြယ္ " Electronic" လမ္းမေတာ္လမ္း ။ Ph :  09-47070338
  (၂) ေရဦးၿမိဳ႕နယ္ ၾကည္သာ " Electronic " ဆိုင္ ေရႊၿပည္သာရပ္၊ ေရဦးၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 09-400439355
  "သမၼတ Electr0nic " ဆိုင္ ေအာင္ဆန္းရပ္ ၊ ေရဦးျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-790281124
  (၃) တန္႔ဆည္ၿမိဳ႕နယ္ " ေအာင္ျမန္မာ Electronic ဆုိင္ " လမ္းဆံု ၊ တည့္ဆည္ျမိဳ႕နယ္။ Ph : 09-790200801
  (၄) ခင္ဦးၿမိဳ႕နယ္ လမ္းမေတာ္လမ္း၊ ေအာင္မဂၤလာရပ္ကြက္၊ ခင္ဦးၿမိဳ႕နယ္။ (show Room)
  Ph : 09-774499905, 09-774499906
  " ကို၀င္းႏိုင္ထြန္း " ၊ တပင္ေကာင္းရြာ ၊ ခင္ဦးျမိဳ႕နယ္။ Ph : 09-265519009
  (၅)   မံုရြာၿမိဳ႕နယ္ သာစည္လမ္း၊ ခ်မ္းျမသာစည္ရပ္ကြက္၊ ၿမိဳ႕မေရႊကူေက်ာင္းအနီး၊ မံုရြာၿမိဳ႕နယ္။ (show Room)
  Ph : 071-26011, 09-49303491
  (52 Mobile Shop) ေအာင္ေဇယ်ျမိဳ႕သစ္၊ေစ်းႏွင့္မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္၊
  ေရႊေတာင္ဦး၊မံုရြာျမိဳ႕။ Ph : 09-458078900, 09-974120799
  (ေရႊသရဖူ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းႏွင့္လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းဆိုင္) ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းႏွင့္ စိန္ပန္းနီလမ္း၊
  ျမိဳ႕သစ္ရပ္၊မံုရြာျမိဳ႕။ Ph : 09-951800800
  (၆) ကေလးၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၁/၂၄)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ေတာင္ဇလပ္ရပ္ကြက္၊ ကေလးၿမိဳ႕နယ္။ (show Room)
  Ph : 09-793120312, 09-449146651
  119 Store , နတ္ေခ်ာင္းလမ္း ၊ ကေလးျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-259796119
  Ar Man Thit Electronic , ဗုိလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ကေလးျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-961694717
  Dadon What & Electronic, ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊တပ္ဦးသီတာရပ္ ၊ ကေလးျမိဳ႕နယ္ ။ 
  Ph :  09-450384636
  Win Light Electronic , ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ကေလးျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-961701221
  Swan Ar Electronic, ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း ၊ ေတာင္ဇလပ္ရပ္၊ ကေလးျမိဳ႕နယ္ ။  
  Ph : 09- 254710126
  Myauk Si SkyNet ,ေျမာက္စည္းရြာ ၊ ကေလးျမိဳ႕နယ္ ။ Ph :  09-253364610
  Ko Aung San Lin ၊ ရာဇျဂိဳလ္ရြာ ၊ ကေလးျမိဳ႕နယ္ ။  Ph : 09- 400525741
  Sakhangyi  Sky Net ၊ စခန္းၾကီးရြာ ၊ ကေလးျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-793057541
  Sangtea ၊ လက္ပံေခ်ာင္းရြာ ၊ ကေလးျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-400511747
  (၇) ကေလး၀ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၃) ရပ္ကြက္၊ ေအာင္သေျပလမ္း၊ ကေလး၀ၿမိဳ႕နယ္။(Show Room)
  Ph: 09-258948522, 09-400526550
  ေက်ာ္ ကြန္ပ်ဴတာမိတၱဴဆိုင္ ၊ အမွတ္(၁) ရပ္ကြက္ ၊ ရံုးၾကီးလမ္း ၊ ကေလး၀ျမိဳ႕နယ္ ။         
  Ph : 09-400526554
  (၈) တမူးၿမိဳ႕နယ္ ျမသီတာဆိုင္ ၊ အေလာင္းဘုရားလမ္း၊ အမွတ္ (၁) ေက်ာင္းေရွ႕၊ တမူးၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)      
  Ph: 09--257978880/09-33567098
  ကိုပီတာ ၊ ခမ္းပတ္ျမိဳ႕နယ္ ၊ တမူးျမိဳ႕ ။
  Ph : 09-790220793/09-256535932
  (၉) စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕နယ္ ပန္းဘဲတန္းရပ္ကြက္၊ ကေမၻာဇဘဏ္ေျမာက္ဘက္၊ စစ္ကိုင္း - မံုရြာလမ္းေဟာင္း ၊ ပြင့္သစ္စၾကက္အစာဆိုင္မ်က္ေစာင္းထိုး ၊  စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕။(Show Room)
  Ph: 09-427488878, 09-967566443, 09-403331200
  (၁၀) ေကာလင္းၿမိဳ႕နယ္ ေရႊကမၻာအီလက္ထေရာနစ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းသြယ္(၈)၊ ေျမာက္အင္းရပ္၊ ေကာလင္းၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 075-42097, 09- 258762223,09-967673336
  ေရႊကမၻာ(Electronic) ဆိုင္ ၊ ေက်ာက္တန္းရြာ ၊ ေကာလင္းျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-970176175
  (၁၁) ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕နယ္ ျမသရဖူဆိုင္၊ ကမ္းနားလမ္း၊ ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕နယ္။
  Ph; 09-400512667, 09-452729995, 09-452729996, 09-452729997
  (၁၃) ခႏၲီးၿမိဳ႕နယ္ 69*70 ျကား ၊ ကေနာင္မင္းသားျကီးလမ္း ၊ စက္မႈ -2 ၊ ျပည္ျကီးတံခြန္ျမိဳ႕နယ္။
  Ph : 02-5154928/09-421373793
  (၁၄) ေဖာင္းျပင္ၿမိဳ႕နယ္ ေရႊမိသားစု၊ ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ ေဖာင္းျပင္ၿမိဳ႕နယ္။ (Show  Room)
  Ph : 09-258283379, 09-444041876
  ကိုစိုးေအာင္ ၊ သေရာင္းရြာ ၊ ေဖာင္းျပင္ျမိဳ႕ ။ Ph : 09-444041876
  (၁၅) ကန္႔ဘလူၿမိဳ႕နယ္ (၂/ ၄၁၇)၊ ပညာေရးမွဴးရံုးအနီး၊ အမွတ္ (၂) ရပ္ကြက္၊ ကန္႔ဘလူၿမိဳ႕နယ္။
  (Show Room) Ph : 075-27509, 09-427066057, 09-259358499
  ထြန္းလွ်ပ္စစ္၊ ဇီးကုန္းရြာ၊ ကန္႔ဘလူၿမိဳ႕နယ္။ Ph : 09-47060671
  စတားလိုက္၊ ခ်ပ္သင္းရြာ၊ ကန္႔ဘလူၿမိဳ႕နယ္။ Ph : 09-256585124
  ကိုျမင့္ႏိုင္၊ ထန္းကုန္းရြာ၊ ကန္႔ဘလူၿမိဳ႕နယ္။ Ph : 09-791366163
  မျမင့္ျမင့္မာ၊ ကိုးေတာင္ဘို႔ရြာ၊ ကန္႔ဘလူၿမိဳ႕နယ္။ Ph : 09-793352068
  ကိုမ်ိဳး၊ ဇင္းရြာ၊ ကန္႔ဘလူၿမိဳ႕နယ္။ Ph : 09-47067350
  (၁၆) ကၽြန္းလွၿမိဳ႕နယ္ အေဆာင္ (D/1)၊ အခန္းအမွတ္ (၁/ ၂)၊ အေနာက္ဖက္တိုက္တန္း၊
  စည္ပင္သာယာေစ်း၊ ကၽြန္းလွၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room) Ph : 09-420099693
  ေ၀မြန္လွ်ပ္စစ္၊ ပိေတာက္ၿမိဳင္ရပ္ကြက္၊ ကၽြန္းလွၿမိဳ႕နယ္။ Ph; 09-444029097
  (၁၇) ပုလဲၿမိဳ႕နယ္ ပါရမီလမ္း၊ ယင္းမာပင္ခရိုင္ ၊  ပုလဲၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph : 09-973595994, 09-400471447, 09-400466100
  ကိုေမာင္ႏိုင္ ၊ ပုထိုးသာရြာ ၊ ပုလဲျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-978975115
  ျဖိဳးလဲ့ေအာင္ Mobile ဆိုင္ ၊ မင္တိုင္ပင္ရြာ ၊ ပုလဲျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-790165978
  (၁၈) ေမာ္လိုက္ၿမိဳ႕နယ္ ကမ္းနားလမ္း၊ သေဘၤာဆိပ္ကမ္း၊ ေက်ာင္းေတာင္ရပ္ကြက္၊ ျမိဳ႕မသစ္ ၊  ေမာ္လိုက္ၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 09-400504222, 09-400509288, 09-442076644
  (၁၉) ၀က္လက္ၿမိဳ႕နယ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ အမွတ္(၂) ရပ္ကြက္ ၊ စည္ပင္ေစ်းအေရွ႕ဘက္ ၊  ၀က္လက္ၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph : 09-774499907, 09-774499908
  " ကို၀င္းမင္းသန္႕" က်ီးကန္ရြာ ၊ ၀က္လက္ျမိဳ႕နယ္။ Ph : 09-790249392
  "ကိုေကာင္းခန္႕ထက္ " မုဆိုးျခံဳရြာ ၊ ၀က္လက္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph :  09-976073081
  "ကိုစိုးမင္းထြန္း " သမရိုးရြာ ၊ ၀က္လက္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-976777881
  (၂၀) ထီးခ်ိဳင့္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၂)ရပ္ကြက္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ထီးခ်ဳိင့္ၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
   Ph: 075-60073, 09-259111191, 09-259007479
  ပပစိုးဆိုင္ ၊ ေမာင္းကုန္းေက်းရြာ ၊ ေရရွင္အုပ္စု ၊ ထီးခ်ိဳင့္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-257182766
  မျငိမ္းခ်မ္းဦး ၊ ေမာင္းကုန္းေက်းရြာ ၊ ထီးခ်ိဳင့္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-459867112
  ေကသြယ္ဦးအထည္ဆိုင္ ၊ၾကက္တေကာင္ေက်းရြာ ၊ ထီးခ်ိဳင့္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-454925557
  ဦးတင္သိန္း ၊ ၾကက္တေကာင္ေက်းရြာ ၊ ထီးခိ်ဳင့္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-775959337
  မ်ိဳးသီရီ ၊ အင္းနက္ရြာ ၊ ထီးခ်ိဳင့္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-440316985
  ကိုမ်ိဳးကို ၊ ဂရိတ္ေ၀ါသၾကားစက္၊ ထီးခ်ိဳင့္ျမိဳ႕နယ္။ Ph : 403720148
  ကိုဥာဏ္ထြန္း ၊ ျမေတာင္(စာအုပ္တိုက္) ၊ ထီးခ်ဳင့္ျမိဳ႕နယ္။ Ph :450006446
  ဦးေမာင္တင့္ ၊ ေရႊေက်ာင္းေက်းရြာ ၊ ထီးခ်ိဳင့္ျမိဳ႕ ။ Ph : 09-963564002
  ကိုေအာင္သူ(ကဖီး) ၊ ကန္းနီးေက်းရြာ၊ ထီးခ်ိဳင့္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-442222654
  (၂၁) ၀န္းသိုၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕မေစ်း (အို)ရံုတိုက္တန္း၊ ၀န္းသိုၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room) Ph: 09-400432923, 09-790224690
  (၂၂) ဗန္းေမာက္ၿမိဳ႕နယ္ ေအာင္သာကုန္းရြာ၊ ဗန္းေမာက္ၿမိဳ႕နယ္။  (Show Room) Ph : 09-259466924, 09-257841230
  "  ဦး၀င္းေအာင္ " ကူးဆိပ္ရြာ ၊ ဗန္းေမာက္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-47608160
  "  ဦးေငြမိုး " မန္၀ိန္းရြာ ၊ ဗန္းေမာက္ျမိဳ႕နယ္။ Ph : 09-445610411
  "  ေအာင္ဆန္းခ်စ္  " ေနာင္ပြတ္ရြာ ၊ ဗန္းေမာက္ျမိဳ႕နယ္ ။Ph : 09-773672023
  (၂၃)  ပင္လည္ဘူးၿမိဳ႕နယ္  ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ မိုးေကာင္းရပ္ကြက္၊ ပင္လည္ဘူးၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 09-777794230, 09-442177778
  မရီရီျမင့္ ၊ ျမိဳ႔မရပ္ကြက္ ၊ ပင္လည္ဘူးျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-442177778,09-7621477778
  (၂၄) မင္းကင္းၿမိဳ႕နယ္ ဆက္သြယ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ MDY Head Office ph -09 421373793/  09 962289871 ကုိ ဆက္သြယ္လုိ ့ပါတယ္ရွင္ ။ ကေလး /မုံရြာ ျမိဳ႕နယ္ RSP ဆိုင္မ်ားတြင္ သက္တမ္းတုိး လုိ ့မရပါဘူးရွင္။
  အထက္ပါ ဖုန္းနံပါတ္ကုိဆက္သြယ္ျပီး ဝယ္ယူ သက္တမ္းတုိးလုိ ့ရပါတယ္ရွင္
  (၂၅) အင္းေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ေအာင္ေမတၱာ၀င္ဒါမီယာရပ္ကြက္၊ ျမတ္အင္းသာလမ္း၊ အင္းေတာ္ၿမိဳ႕နယ္။
  (Show Room) Ph: 09-781655988, 075-29282, 09-256048576
  ကိုသင္းၾကည္ဦး၊ ေမာ္လူး၊ အင္းေတာ္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 075-65144
  ကိုဖိုးတုတ္ ၊ ေမာ္လူးျမိဳ႕ ၊ အင္းေတာ္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-96200755
  ကိုထြန္းထြန္း ၊ ေမာ္လူးျမိဳ႕ ၊ အင္းေတာ္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 075-65073
  ကို၀င္းထြန္းၾကည္ ၊ ေမာ္လူးျမိဳ႕ ၊ အင္းေတာ္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-253443021
  ကိုေအာင္ေဇယ်၊ မဲဇာ၊ အင္းေတာ္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-9797804358
  ကိုပိုးျဖဴ၊ မဲဇာ၊ အင္းေတာ္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph : 09-792733421
  ကိုေအာင္ေဆြဦး ၊ မဲဇာျမိဳ႕ ၊ အင္းေတာ္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-793523940
  ဦးေက်ာ္ရွန္ ၊ နန္စီးေအာင္ျမိဳ႕ ၊ အင္းေတာ္ျမိဳ႕နယ္ ။Ph :  09-793002568
  (၂၆) ကသာၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၁/ ၇၄)၊ (၃) ရပ္ကြက္၊ ကုန္သည္လမ္း၊ ညေစ်းတန္း၊ ကသာၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph : 075-2025461, 075-25638, 09-256308200
  (၂၇) ေျမာင္ၿမိဳ႕နယ္ ေျမာင္ပရိမၼလမ္း၊ ၿမိဳ႕သစ္ရပ္၊ ေျမာင္ၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph : 09-426806881, 071-43156, 09-790790911
  (၂၈) ျမင္းမူၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၂/၁၃၂)၊ ဇီဇဝါလမ္း၊ မာဂရပ္၊ ျမင္းမူၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph : 09-456644724, 09-789953044
  (၂၉) အရာေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁)၊ ေနာင္ႀကီးအိုင္လမ္း၊ အရာေတာ္ၿမိဳ႕၊ အရာေတာ္ၿမိဳ႕နယ္။  (Show Room)
  Ph : 09-259605550, 071-65021
  (၃၀) ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ " ဦးေက်ာ္တင့္ " စိုေျပစတိုး ၊က်ားတက္ရြာ၊ ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္။  Ph: 09-971456991
  " ဦးတင္ေဆာင္ " စံပယ္ဦးကဖီး ၊ ဆားလင္းၾကီးျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 071-70044
  (၃၁) ကနီၿမိဳ႕နယ္ သာစည္လမ္း၊ ခ်မ္းျမသာစည္ရပ္ကြက္၊ ၿမိဳ႕မေရႊကူေက်ာင္းအနီး၊ မံုရြာၿမိဳ႕နယ္။
  Ph : 071-26011, 09-49303491
  (၃၂) ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ႕နယ္ "ဦးေဇာ္ျဖိဳး၀င္း "ၿမိဳ႕မရပ္၊ ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room) Ph: 09-790117426
  "ဦးညီညီေအာင္ " ရန္ေအာင္ေျမရပ္ ၊ ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ႕နယ္။  Ph : 09-972827929
  (၃၃) ယင္းမာပင္ၿမိဳ႕နယ္ "ဦးေဇာ္လွိဳင္ "(ဂ)ရပ္ကြက္၊ ယင္းမာပင္ၿမိဳ႕နယ္။
  (Show Room) Ph : 09-978040089, 09-970846377
  " ဦးဇူးဇူး " (ခ) ရပ္ကြက္၊ ယင္းမာပင္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph : 09-256047610
  (၃၄) ဘုတလင္ "ဦးတင္ေဇာ္၀င္း " ျမ၀တီရပ္ ၊ ဘုတလင္ၿမိဳ႕နယ္။
   Ph : 09-761714700
  (၃၅) ဒီပဲယင္း "ဦးေမာင္၀င္း "စုိင္ျပင္ႀကီးရြာ၊ ဒီပဲယင္းၿမိဳ႕နယ္။
  Ph : 09-442211929
 • ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး
  ၿမိဳ႕နယ္ အမည္  RSP , POS   လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္
  (၁) ဖ်ာပံုၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၆၂)၊ ပထမလမ္းႏွင္႔ေရႊနတ္ကူဘုရားလမ္းေထာင့္၊ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕နယ္။
  (Show Room) Ph: 09-2502029644, 09-252029655
  ကိုေပါက္တူး ၊ သဲအိမ္ေက်ာင္းစုေက်းရြာ၊ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-422563963
  ကိုသက္ႏိုင္ ၊ ဘုန္းႀကီးေသာင္ေက်းရြာ၊ ကုလားထိပ္ေက်းရြာ ၊ ေခ်ာင္း၀ေက်းရြာ ၊ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕နယ္။ 
    Ph: 09-77712404
  ကိုေက်ာ္သူရ ၊ ျမိဳ႕မေက်းရြာ ၊ ခါးပ်တ္ေက်းရြာ၊ ေဒၚျငိမ္းေက်းရြာ ၊ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-403922245
  ကိုဘုတ္ ၊ အမာၿမိဳ႕နယ္ခြဲ၊ အမာေက်းရြာ၊ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-442564466
  (၂) က်ိဳက္လတ္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁၀၃)၊ (၈x၉) ၾကား၊ ဦးၿပံဳးခ်ိဳလမ္း၊ က်ိဳတ္လတ္ၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 09-49726128, 09-49726564
  (၃) ေဒးဒရဲၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၇၃)၊ ကံ႔ေကာ္လမ္းႏွင့္ လမ္းမေတာ္လမ္းေထာင့္၊ ေဒးဒရဲၿမိဳ႕နယ္။
  (Show Room) Ph: 09-8590466, 09-260882221
  ကိုေအာင္တင္၀င္း ၊ က်ဳံးဒါးေက်းရြာ ၊ ေဒးဒရဲျမိဳ႕နယ္ ။Ph : 09-79085985
  ကိုေအာင္ျမတ္ေက်ာ္ ၊ အကယ္ေခ်ာင္း၀ေက်းရြာ ၊ ေဒးဒရဲျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-777831599
  (၄) ဘိုကေလးၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁၀၇) ၊ (၃) ရပ္ကြက္ ၊  ကမ္းနားလမ္း (ဗိုလ္ဘထူးလမ္း) ၊ ဘိုကေလးျမိဳ႕နယ္ ။(Show Room)
  Ph : 09-789853346
  ဦးထင္ေအာင္ေက်ာ္ ၊ အမွတ္ (၂၄) ၊ ေရာမင္းလမ္း (၅)ရပ္ကြက္ ၊ ဘိုကေလးျမိဳ႕နယ္ ။ 
  Ph: 09-779760388
  ဦးတင့္လြင္ ၊ စက္စုေက်းရြာ ၊ ဘိုကေလးျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph : 09-450263779
  ဦးခင္၀င္း ၊ ျမင္းကကုန္းေက်းရြာ ၊ ဘိုကေလးျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph : 09-422563963
  ဦးႏိုင္ကို ၊ ကဒံုကနီေက်းရြာ ၊ ဘိုကေလးျမို႕နယ္ ။
  Ph : 09- 262549936
  (၅) ေျမာင္းျမၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၉) ၊ (၉) လမ္း (သို႕) ေထာင္ေရာင္ေနလမ္း ၊ ေဆးရံုေရွ႕ ၊ ေျမာင္းျမျမိဳ႕နယ္ ။(Show Room)
  Ph :  042-71447/042-71183
  "ဦး၀င္းေက်ာ္ရွိန္" ျပင္ရြာ ၊ ေျမာင္းျမျမိဳ႕ ။
  Ph : 09-791711727
  " ကိုရဲမင္းေအာင္ " စကားျမား ၊ ေျမာင္းျမျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph :  09-251122293
  (၆) ၀ါးခယ္မၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၂၀) ျမိဳ႕မလမ္း ၊ ေရေက်ာ္ရပ္ကြက္ ၊ ၀ါးခယ္မျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room)
  Ph : 09-8537888/09-97667667
  (က်ံဳမေငးၿမိဳ႕နယ္) ဦးေလးႏိုင္ ၊( ေရာင္နီအီလက္ထေရာနစ္) သီရီေဟမာလမ္း ၊ သီရီေဟမာရပ္ကြက္ ၊ က်ံဳမေငးျမိဳ႕နယ္။
  Ph : 09-970941186/09-250445686
  (၇) လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၉၄/၅)ရပ္ကြက္ ၊ ဘုရားလမ္း ၊ လပြတၱာျမိဳ႕နယ္ ၊ (Show Room)  
  Ph : 09-790199194/09-8578615
  (၈) ေမာ္လၿမိဳင္ကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၃၃၂, ၃၃၃ , ၃၃၅ , ၃၃၆ , ၃၃၇) ၊ (၁၃) လမ္း (၅) ရပ္ကြက္ ေမာ္လျမိဳင္ကၽြန္းျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room)
  Ph :  09- 790193626/ 09-49730000/09-422477300
  (၉) ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၂)၊ BOC လမ္း ၊ ျမိဳ႕ကြတ္သစ္ (၂) ၊ ပန္းတေနာ္ျမိဳ႕နယ္ ၊ (Show Room)  
  Ph : 09-425277727/09-785677727
  ကိုမိုးေက်ာ္ ၊ ဂုန္မင္းေက်းရြာ ၊ ပန္းတေနာ္ျမိဳ႕နယ္။
  Ph :  09-791897109
  ေဒၚခင္စန္း၀င္း ၊ အင္းမေက်းရြာ ၊ ပန္းတေနာ္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-970697505
  ကိုဆက္ ၊ ျမိဳ႕မအေရွ႕ပိုင္း ၊ ပန္းတေနာ္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-794544977
  (၁၀) ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၈၅၀) ၊ (၈) ရပ္ကြက္ ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း ၊ မိုးကုတ္ဘုရားအပိုင္း၊ ေညာင္တုန္းျမိဳ႕နယ္။ 
  (Show Room) Ph: 09-790148250/09-791333309
  (၁၁) ေရၾကည္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၂၈) ၊ ဗထူး (၁) လမ္းႏွင့္ (၂) လမ္းၾကား(သို႕) ေက်ာင္းလမ္း ၊ ေရၾကည္ျမိဳ႕နယ္ ။                 
  (Show Room)Ph: 09-422514666/09-790193995/046-52190/046-52492
  ကိုႏိုင္၀င္း ၊ ငါးသိုင္းေခ်ာင္း ၊ ေရၾကည္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 046- 60092
  ကိုေမာင္ေမာင္ႏိုင္ ၊ အသုတ္ ၊ ေရၾကည္ျမို႕နယ္။ Ph: 09- 422521889
  ကိုမ်ိဳးခ်စ္ ၊ ငါးသိုင္းေခ်ာင္း ၊ ေရၾကည္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-422520277
  (၁၂) က်ံဳေပ်ာ္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၅၇) ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း ႏွင့္ ေညာင္ပင္သာလမ္းထိပ္ ၊ က်ံဳေပ်ာ္ျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room) 
  Ph : 046-56408/09-790100689/09-425280800
  ကိုမိုးသဲ ၊ က်ံဳတနီေစ်းေရွ႕ ၊ က်ံဳေပ်ာ္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-790187115
  ကိုႏိုင္ျမင့္ ၊ က်ံဳတနီေစ်းေရွ႕ ၊ က်ံဳေပ်ာ္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-790186917
  ကိုသဲ(ယုဇန) Mobile ၊ အေထာင္ျမိဳ႕ ၊ က်ံဳေပ်ာ္ျမိဳ႕နယ္။ Ph:  09 790186841
  ပန္းသတင္း Mobile ၊ ေသာင္ၾကီးရြာ ၊ က်ံဳေပ်ာ္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-790106919
  ေရႊေတာ္၀င္ Mobile ၊ ေသာင္ၾကီးရြာ ၊ က်ံဳေပ်ာ္ျမိဳ႕နယ္။  Ph: 09-790106920
  (၁၃) ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၅၀) ၊ ေျမႏုလမ္း ၊ ပုသိမ္ျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room)
  Ph:  09-765200193,09-5200193
  (၁၄) အိမ္မဲၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၄) ၊ စကား၀ါလမ္း ၊ အိမ္မဲၾကီးရပ္ကြက္ ၊ အိမ္မဲျမိဳ႕နယ္ ၊ (Show Room)  
  Ph: 09-5037491,09-785444220,09-422444220
  (၁၅) ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ေဆးရံုလမ္း ၊ အမွတ္(၂) ရပ္ကြက္ ၊ ေက်ာင္းကုန္းျမိဳ႕။ (Show Room) 
  Ph: 09-422450181,09-790163246
  " Golden Star(Electronic) " အမွတ္(၈) ေဆးရံုလမ္း ၊ ေက်ာင္းကုန္းျမိဳ႕နယ္ ။ 
  Ph:  09-777555027
  ပန္းသစ္ (Electrpnic) အမွတ္(၁၀၄) ၊ ရတနာပံုလမ္း၊ အမွတ္(၁)ရပ္ကြက္၊ေက်ာင္းကုန္းျမိဳ႕နယ္ ။          
  Ph: 09-5139608/09-764139608/09-790163185
  (၁၆) သာေပါင္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၇) ၊ ဥယ်ာဥ္တန္းလမ္း ၊ ဆက္သြယ္ေရးရံုးေရွ႕ ၊ သာေပါင္းျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room)          
  Ph:  09-5139608/09-764139608/09-790163185
  ကိုရင္ေဌး ၊ စစ္ေဒါင္ၾကီးေက်းရြာ ၊ သာေပါင္းျမိဳ႕နယ္။ Ph : 09-42971972
  (၁၇) ကန္ႀကီးေထာင့္ၿမိဳ႕နယ္ ဒါးကရပ္ ၊ ျမ၀တီလမ္း ၊ ကန္ၾကီးေထာင့္ျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room)  
  Ph: 09-252523277,09-459860311,09-792030199
  ကိုသန္႕ဇင္ ၊ ဒါးကရပ္ ၊ ေစ်းလမ္း ၊ ကန္ၾကီးေထာင့္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-968100076
  ေဒၚက်င္တုတ္ မင္းကုန္းလမ္း ၊ ကန္ၾကီးေထာင့္ျမိဳ႕နယ္ ။ 
  Ph: 09-422464441
  (၁၈) ငပုေတာၿမိဳ႕နယ္ အေနာ္ရထာလမ္း ၊ ငပုေတာျမိဳ႕နယ္ ၊ (Show Room)
  Ph: 09-973355225,09-782777144,09-445739445
  ဦးယဥ္ထြန္း (ေက်ာက္ေခ်ာင္းရြာ) ၊ ငပုေတာျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-8551154
  ဦးျမင့္ေအး(ငရုတ္ေကာင္းရြာ) ၊ ငပုေတာျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-49735298
  ဦးစံခၽြန္ (ျပင္ခရိုင္ရြာ) ၊ ငပုေတာျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-264066616
  ဦးေက်ာ္လင္းေအာင္ (ျပင္ခရိုင္ရြာ)၊ ငပုေတာျမိဳ႕နယ္ ။ Ph:  09-450567400
  ဦး၀င္းထြဋ္ (ဒီးဒူးကုန္းရြာ) ငပုေတာျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-965795462
  ဦးျမင့္ေအာင္(သကၠယ္ေသာင္ရြာ) ၊ ငပုေတာျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-772479351
  ဦးေအာင္မ်ိဳး၀င္း(စဥ့္ကူးၾကီးရြာ)၊ ငပုေတာျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-422564272
  ဦး၀င္းေဌး(သဃၤန္းကုန္းရြာ) ၊ ငပုေတာျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-970288810
  ဦးေနမ်ိဳးႏိုင္ (အုတ္ဖိုရြာ) ၊ ငပုေတာျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-452670966
  ဦးမ်ိဳးကိုကို (ကြင္းဘက္ရြာ) ၊ ငပုေတာျမိဳ႕နယ္ ။ Ph:  09-49732484
  ဦးမိုးထြန္း (ေခ်ာင္း၀ရြာ) ၊ ငပုေတာျမိဳ႕နယ္ ။Ph:  09-778833585
  ဦးစိုးေအာင္ ၊ (ဟိုင္းၾကီးကၽြန္း) ၊ ငပုေတာျမိဳ႕နယ္ ။ Ph:  09-8570349
  ျဖိဳး Mobile ဟိုင္းၾကီးကၽြန္း ၊ ငပုေတာျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-777736825
  (၁၉) ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၂၀) ဘုရားလမ္း ၊ အမွတ္(၃) ရပ္ကြက္ ၊ ျမန္ေအာင္ျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room) 
  Ph:  09-49723737/09-779277729
  စည္သူေအာင္ ျမိဳ႕မလမ္း ၊ အင္ပင္ျမိဳ႕ ၊ ျမန္ေအာင္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-254920903
  ကိုေအာင္ေက်ာ္ဦး ေဒါင္းက်ရြာ ၊ ျမန္ေအာင္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph:  09-449002668
  ဦးျမင့္သိန္း ေစ်းလမ္း ၊ ကေနာင္ျမိဳ႕ ၊ ျမန္ေအာင္ျမိဳ႕နယ္ ။Ph: 09-790181270
  ကိုေ၀ဠဳ ေရႊျပည္သာရပ္ကြက္ ၊ ျမန္ေအာင္ျမို႕နယ္ ။Ph:  09-760108225
  ကိုေအာင္သန္႕ေဇာ္ ၊ ျမန္ေအာင္-အင္ပင္လမ္း ၊ ျမန္ေအာင္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-254668048
  မျပံဳးျပံဳးဇင္ ၊ အင္ပင္ ၊ ျမန္ေအာင္ျမိဳ႕နယ္။ Ph:  09-422560018
  ကိုအာကာစိုး ၊ ေအးလမ္း ၊ ထူၾကီးျမိဳ႕နယ္ ၊ ျမန္ေအာင္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph:  09-790472988
  (၂၀) ႀကံခင္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၅) ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း ၊ ၾကံခင္းျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room) 
  Ph:  09- 36222236/09-779288829
  ဦးခ်စ္ကိုက္ုေမာင္ အမွတ္(၃) ေဆးရံုလမ္း ၊ ဘက္ရဲျမိဳ႕ ၊ ၾကံခင္းျမိဳ႕နယ္ ။ Ph:  09-970085700
  ကိုသန္းမင္းေအာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း ၊ ၾကံခင္းျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-422543666
  ေဆြသဟာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း ၊ ၾကံခင္းျမိဳ႕နယ္ ။ Ph:  09-422475257
  (၂၁) ဟသၤာတၿမိဳ႕နယ္ RCE45 ၊ ပေဒသာေစ်းၾကီး ၊ အလယ္ဆိုင္းဘုတ္ေအာက္ ၊ ဟသၤာတျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room)        
  Ph:  09-261699939/09-978899005
  အမွတ္(၆၁/ခ)တာကေလးရပ္ ၊ နတ္ေမွာ္လမ္း ၊ ဟသၤာတျမိဳ႕နယ္ ။ 
  Ph:  09-400781117/09-692957775
  (၂၂) ေလးမ်က္ႏွာၿမိဳ႕နယ္ ကိုၾကည္လြင္+မသီသီႏြယ္ အထည္ဆိုင္ႏွင့္ကုန္မ်ိဳးစံုေရာင္း၀ယ္ေရး ၊ အမွတ္(၃) ရပ္ကြက္ ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း ၊ ေလးမ်က္ႏွာျမိဳ႕နယ္ ။ (show Room)
  Ph:  09-453224766/09-26258844
  ကိုေအာင္လင္းထြန္း အိုင္သျပဳလမ္းဆံု ၊ ေလးမ်က္ႏွာျမိဳ႕နယ္ ။Ph:  09-422451805
  ကိုေထြး ၊ ၾကယ္စင္လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းဆိုင္ ၊ အိုင္သျပဳကားဂိတ္ ၊ ေလးမ်က္ႏွာျမိဳ႕နယ္ ။ 
  Ph:  09-254993186
  ကိုေက်ာ္စိုးလြင္ ၊ ကုန္မ်ိဳးစံုဆိုင္ ၊ ေစာျပာရြာ ၊ ေလးမ်က္ႏွာျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09- 776276055
  (၂၃) မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္ ေရလဲလမ္းဆံု ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္ေရွ႕ ၊ Black & White Beauty Saloon ေဘး ၊ မအူပင္ျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room)
  Ph:  09-253011800/09-951656491
  (၂၄) ဓႏုျဖဴၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၅၄) ၊ ဓႏုသခၤါလမ္း (၆) ရပ္ကြက္ ၊ ဓႏုျဖဴျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room)  
  Ph:  09- 49700222/09-8534241
  ကိုထြန္းထြန္း ၊ ဇကားၾကီးေက်းရြာ ၊ ဓႏုျဖဴျမိဳ႕နယ္ ။Ph:  09- 961002424
  ကိုသက္ေနာင္ ၊ ငါးပက္အိုင္ေက်းရြာ ၊ ဓႏုျဖဴျမိဳ႕နယ္ ။ Ph:  09-796553546
  ကိုေရႊမင္း ၊ လွည္းက်ိဳးေက်းရြာ ၊ ဓႏုျဖဴျမိဳ႕နယ္ ။Ph: 09- 451431591
  ကိုေဇာ္ေဇာ္ဦး ၊ စံကင္းေက်းရြာ ၊ ဓႏုျဖဴျမိဳ႕နယ္ ။ Ph:  09- 760104715
  ကိုငယ္ ၊ စံကင္းေက်းရြာ ၊ ဓႏုျဖဴျမိဳ႕နယ္ ။ Ph:  09 422557166
  (၂၅) ဇလြန္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၉)၊ ေဘာလံုးကြင္းေရွ႕ ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း ၊ ေညာင္ပင္ေစ်းရပ္ကြက္ ၊ ဇလြန္ျမိဳ႕နယ္ ။  (Show Room)
  Ph:  09451239322/09-777112669
  (၂၆) အဂၤပူၿမိဳ႕နယ္ င၀န္အိမ္ရာလမ္း ၊ အမွတ္(၃)ရပ္ကြက္ ၊ အဂၤပူျမိဳ႕နယ္။ (Show Room)    
  Ph:  09-31153999/09-790227467/09-973346211
 • တနသာၤရီတိုင္းေဒသၾကီး
  ၿမိဳ႕နယ္ အမည္  RSP , POS  လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္
  (၁) ဘုတ္ျပင္းၿမိဳ႕နယ္

  ကိုသန္းေဇာ္လတ္ ၊ အမွတ္(၁၃) ၊ တပင္ေရႊထီးလမ္း ၊ ေအာင္မဂၤလာရပ္ကြက္ ၊ ဘုတ္ျပင္းျမိဳ႕နယ္ ။               
  Ph: 09-422208393

  (၂) ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္

  ဦးဆန္း၀င္း ၊ အမွတ္(၄၂၀) ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း ၊ အဏၰ၀ါရပ္ကြက္ ၊ ေကာ့ေသာင္းျမိဳ႕နယ္ ။ 
  Ph: 09-49851737/059-51500

  (၃) ပုေလာၿမိဳ႕နယ္ ဦးေက်ာ္မိုးေအာင္ ၊ အမွတ္(၃၇) ေရႊဟသၤာလမ္း ၊ အမွတ္(၄) ရပ္ကြက္၊ ပုေလာျမိဳ႕နယ္။   
  Ph: 09-422193421
  (၄) တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္ ဦးျငိန္းခ်မ္း ၊ အမွတ္(၂) ၊ ေရႊလိပ္ျပာလမ္း ၊ ေခ်ာင္းၾကီးရပ္ ၊ တနသၤာရီျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-422219938,09-960474665
  (၅) ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၄၂) ၊ ေျမနီလမ္း ၊ ကန္ဖ်ားရပ္ ၊ ျမိတ္ျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room) 
  Ph: 09-778899826,09-457777826
  သိဂႌေမာ္ (လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းအေရာင္းဆိုင္) ေနာက္လယ္(၇) လမ္းထိပ္၊ ေနာက္လယ္ရပ္ ၊ ျမိတ္ျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-263666493
  လင္းေရာင္ျခည္(လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းအေရာင္းဆိုင္) ေဇယ်သီရီ(၃) ၊ ေအာင္ခ်မ္းသာလမ္းထိပ္၊ျမိတ္ျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-790190173 
  (၆) ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၄၂) ၊ ေျမနီလမ္း ၊ ကန္ဖ်ားရပ္ ၊ ျမိတ္ျမို႕နယ္ ။ (Show Room)  
  Ph:  09-778899826/09-457777826
  (၇) ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁၁၁/ခ) ၊ ေစ်းေတာင္ဘက္လမ္း ၊ ခံု၀င္းဒပ္ရပ္ကြက္ ၊ ထား၀ယ္ျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room) 
  Ph: 09-450990755,059-23105
  ကိုမိုက္ကယ္ ၊ ကန္ေပါက္ရြာ ၊ ေရျဖဴျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-49865182
  (၈) ထား၀ယ္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁၁၁/ခ) ၊ ေစ်းေတာင္ဘက္လမ္း ၊ ခံု၀င္းဒပ္ရပ္ကြက္ ၊ ထား၀ယ္ျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room) 
  Ph: 09-450990755,059-23105
  (၉) သရက္ေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁၁၁/ခ) ၊ ေစ်းေတာင္ဘက္လမ္း ၊ ခံု၀င္းဒပ္ရပ္ကြက္ ၊ ထား၀ယ္ျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room)  
  Ph: 09-450990755,059-23105
  ဦးဆန္းလြင္ ၊ ျမိဳ႕မရပ္ကြက္ ၊ ျမိတ္လမ္း ၊ သရက္ေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 059-35190
  (၁၀) ေလာင္းလံုၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁၁၁/ခ) ၊ ေစ်းေတာင္ဘက္လမ္း ၊ ခံု၀င္းဒပ္ရပ္ကြက္ ၊ ထား၀ယ္ျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room)
  ဖုန္း - 09-450990755/059-23105
 • ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး
  ၿမိဳ႕နယ္ အမည္ RSP , POS   လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္ 
  (၁) သာယာ၀တီၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၂၁၇) ၊ သမၼာဆႏၵဓမၼာရံုေဘး ၊ ေစ်းလမ္း ၊ သာယာ၀တီျမိဳ႕နယ္ ။(Show Room) 
  Ph:  09- 976516915,09-790164474
  "ထူးေက်ာ္စားေသာက္ဆိုင္" ၊ မဂၤလာလမ္း ၊ သံုးဆယ္ ၊ သာယာ၀တီျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-969530450
  'ဦးျငိမ္းဆိုင္" သာယာေအးရြာ ၊ သာယာ၀တီျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-423695069
  (၂) လက္ပံတန္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၉) ၊ ျမိဳ႕မ (၂) လမ္း ၊ ျမိဳ႕မရပ္ကြက္ ၊ လက္ပံတန္းျမိဳ႕နယ္။(Show Room)
  Ph: 09-785156756
  (၃) ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၂၁၅)၊(၁)လမ္းႏွင့္(၇)လမ္းေထာင့္၊(၁၆)ရပ္ကြက္ ၊ ေတာင္ငူျမိဳ႕နယ္ ။(Show Room)
  Ph: 09-970564229,09-426301082
  (၄) ေရတာရွည္ၿမိဳ႕နယ္ ပြင့္မိတၱဴဆိုင္အနီး ၊ ျမ၀တီလမ္း ၊ ေရတာရွည္ျမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  ဖုန္း - 09-970564229,09-426301082
  (၅) ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၃၀) ၊ ပဲခူးလမ္း ၊ ျမိဳ႕မေရွ႕ရပ္ကြက္ ၊ ျဖဴးျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room)  
  Ph: 09-970564229,09-426301082
  (၆) ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္ ေစ်းလမ္းအေနာက္ပိုင္း၊ က်ံဳပါ(က) ရပ္ကြက္ ၊ ဇရပ္ၾကီး၊ ထန္းတပင္ျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room)  
  Ph:  09-970564229,09-426301082
  (၇) အုတ္တြင္းၿမိဳ႕နယ္ ၾကက္သြန္ခင္း(၁)ရပ္ကြက္ ၊ ရန္ကုန္-ျပည္လမ္းမေပၚ ၊ အုတ္တြင္းျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room)
  Ph: 09-970564229/09-426301082
  (၈) သနပ္ပင္ၿမိဳ႕နယ္ ျမရတနာလမ္းမ ၊ ဘူတာပိုင္းရပ္ကြက္ ၊ သနပ္ပင္တံတားအဆင္း ၊ သနပ္ပင္ျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room)   
  Ph: 09-975099696
  (၉) ေ၀ါၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁၇)မင္းလမ္း ၊ ေ၀ါအားကစားကြင္းေရွ႕ ၊ ခ်မ္းျမသာစည္ရပ္ကြက္ ၊ ေ၀ါျမိဳ႕နယ္ ။(Show Room)
  Ph: 09-459207685
  (၁၀) ဒိုက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ ဒိုက္ဦးျမိဳ႕အ၀င္လမ္း၊ ဒရယ္မီးရပ္ကြက္ ၊ ဒိုက္ဦးျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room)
  Ph: 09-250703188
  ဦးခင္ေမာင္သန္း(UKMT) ၊ အမွတ္(A/43) ၊ (1) ရပ္ကြက္၊ မင္းလမ္း ၊ ေစ်းေရွ႕ ၊ ဒိုက္ဦးျမိဳ႕နယ္ ။ 
  Ph:  09-975460710

  Hello ၊ အမွတ္(၃၉/၆) မင္းလမ္း ၊ ျမိဳ႕မေစ်းၾကီးအနီး ၊ ဒိုက္ဦးျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-975142250

  (၁၁) ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၂၉) ၊ မႏၲေလးလမ္း ၊ ေညာင္ေလးပင္ျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room)
  Ph: 09-250703198
  ေဒၚက်င္တီ (DKT) အမွတ္(၇) အႏၲေလးလမ္း ၊ ျမိဳ႕မ(၅)ရပ္ကြက္၊ ေညာင္ေလးပင္ျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-5385321
  ေရာင္နီဦး ၊ အမွတ္(၄၂) ၊ မင္းလမ္း၊ ျမိဳ႕မ(၂)ရပ္ကြက္ ၊ ျပြန္တန္ဆာ၊ေညာင္ေလးပင္ျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-458022964
  ေရႊနန္းေတာ္ ၊ အမွတ္(၁၂) ၊ျပြန္တန္ဆာေစ်းေရွ႕ ၊ ရန္ကုန္မႏၲေလးလမ္းေဘး ၊ ျပြနတန္ဆာ ၊ ေညာင္ေလးပင္ျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-790147035
  (၁၂) က၀ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁၀၅)  ၊ ပဲခူးလမ္း ၊ က၀ျမိဳ႕နယ္ ။(Show Room) 
  Ph: 09-254645533
  မိုးမခဆိုင္ ၊ သကၠလေစ်းလမ္း၊ သကၠလ၊ က၀ျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph:  09-790251885
  (၁၃) ေက်ာက္တံခါးၿမိဳ႕နယ္ ဒဂံုမန္းလမ္း ၊ ျမန္မာေရွ႕ေဆာင္ဘဏ္ေရွ႕၊  ေက်ာက္တံခါးျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room) 
  Ph: 09-250703178
  ဦးဆိုနာပတီး ၊ သရဖီလမ္း ၊ ေစ်းပိုင္းရပ္ကြက္ ၊ ေက်ာက္တံခါးျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-975460698
  (၁၄) ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၅/၆)ရွင္ေစာပုလမ္း ၊ ေရႊေမာ္ေဓာအေနာက္ဘက္မုခ္ ၊ ပဲခူးျမိဳ႕ ။ (Show Room)  
  Ph:  09- 254233275/09-252255517
  စိန္ဟင္း (မင္းလမ္း) အမွတ္(၇) မင္းလမ္း ၊ ပဲခူးျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 052-2223677
  စိန္ဟင္း ၊ ရွင္ေစာပု ၊ အမွတ္(၁၆၅) ရွင္ေစာပုလမ္း ၊ ပဲခူးျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 052-2224294     
  "ICON" နာရီစင္ပန္းျခံအနီး ၊ ပဲခူးျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph:  262000033,09-785999312
  ထိပ္တန္းေအာင္  သာယာကုန္း  ခမိတ္ေစ်းလမ္း အင္းတေကာ္ျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-976133196
  "SUPER KING " အေနာက္ပိုင္းဆည္ေျမာင္းအနီး ၊ အင္းတေကာ္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-505624
  ေဇာ္ Electronic အုန္းပင္တန္းလမ္း ၊ ပဲခူးျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-790154663,09-794408878
  ပန္းရိုးမ ၊ မင္းလမ္း ၊ ပ်ဥ္ပံုၾကီး ၊ ပဲခူးျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-458025556
  ပန္းကမၻာ အမွတ္ (1148/B) ၊ ေ၀ါလမ္း ၊ ဘုရားၾကီးျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-971092977
  Mission Electronic ေရႊေမာ္ေဓာဘုရာလမ္း ၊ ပဲခူးျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-5300439
  ေရႊေကာင္းကင္  (SKY)အမွတ္(၈)ဘုရားၾကီးေစ်း ၊ မင္းလမ္း ၊ ဘုရားၾကီးျမိဳ႕ ၊ပဲခူးျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-428185032
  (၁၅) ေရႊက်င္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၆၈)၊ ညေစ်းလမ္း၊ ေက်ာက္တိုင္အနီး၊ ေရႊက်င္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph:09-795777666, 09-794777666, 09-790198466, 09-790211711,09-778877708
  (၁၆) ျပည္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၉၄) ၊ စစ္ကဲလမ္းႏွင့္ ၊ ရံုးလမ္းၾကား ၊ ဇီ၀ကေဆးဆိုင္ေရွ႕ ၊ လမ္းမေတာ္လမ္း ၊ ျပည္ျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room)
  Ph: 053-25061,09-964025061,09-31446217,09-3144218
  ကိုမ်ိဳးေလး ၊ ေခတၱရာမိုဘိုင္း၊ အေ၀းေျပးဂိတ္ေရွ႕ ၊ ျမိဳ႕သစ္ ၊ ျပည္ျမိဳ႕ ။
  Ph: 053-28187
  ကိုေအးမင္းထြန္း ၊ အမွတ္(၇၉၈) လမ္းရွည္လမ္း ၊ န၀င္းတာရိုးအနီး ။ Multi Techano Service ျပည္ျမိဳ႕ ။
  Ph: 09-423656030
  ကိုေအာင္သူ၀င္း၊ ေရႊတံခါးအပိုင္း (၂)၊ (၁၀/ ၁၂၉)၊ ျပည္ၿမိဳ႕။ Ph; 09-423678463
  ကိုေဇာ္ထြန္း + မနီလာ "ထြန္းအီလထေရာနစ္ ၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေရာင္း၀ယ္ေရး" အမွတ္(၁၄) ၊ ရန္ကုန္-ျပည္လမ္း ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာက္ရုပ္အနီး ၊ ျပည္ျမိဳ႕ ။
  Ph: 09-49500237,09-43006273
  ျမတ္ႏိုးသူ TV ေရာင္း၀ယ္ေရး၊ အမွတ္(၃၆၉) ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ဆံေတာ္နယ္ေျမ ၊ လမ္းမေတာ္ ၊ စစ္ကဲလမ္းႏွင့္ ရံုးလမ္းၾကား၊ ျပည္ျမိဳ႕ ။
  Ph: 09- 423718304,09-961480404
  ကိုဟိန္းထက္ေအာင္ ၊ အေရွ႕လမ္း ၊ ေပါင္းတလည္ ၊ ျပည္ျမိဳ႕ ။ 
  ဖုန္း - 09-423660124,09-790126603
  (၁၇)           ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္           အမွတ္(၂၃/က) ၊ ရတနာပံု(၁၂/က)ရပ္ကြက္ ၊ လမ္းမေတာ္လမ္း ၊  ဥသွ်စ္ပင္ျမိဳ႕ ၊ ပန္းေတာင္းျမိဳ႕နယ။္ (Show Room) 
  Ph:  456444483,09-423694466
  ကို၀င္းစိုး ၊ "A.A.T BATTERY SEAL & SERVICE "ရတနာပံု(၁၂/က)ရပ္ကြက္၊ လမ္းမေတာ္လမ္း ၊ ဥသွ်စ္ပင္ျမိဳ႕။  
  Ph:  09-253190088,09-253190080
  ကိုညီညီေထြး ၊ "A.A.T BATTERY SEAL & SERVICE -2 "ပန္းေတာင္းေတာင္ကုတ္လမ္း၊ က.စ.လ  GE ဆိုင္ခန္းတြဲ ၊ ပန္းေတာင္းျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph:  423694465,09-792430760
  ကိုသားၾကီး " သေျပညႊန္႕ကဖီး " အမွတ္(၈၅) ၊ ပန္လိုရပ္ကြက္ ၊ ပန္းေတာင္းေတာင္ကုတ္လမ္း ၊ ပန္းေတာင္းျမိဳ႔နယ္ ။
  Ph: 09-251077466,09-5312903
  " ကိုေက်ာ္လင္း" အမွတ္(၄) ရပ္ကြက္ ၊ ဆင္တဲေစ်းထိပ္ ၊ ရတနာျဖိဳးေ၀စတိုး ၊ ဆင္တဲျမိဳ႕၊ ပန္းေတာင္းျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-455347338
  " ကိုေဇာ္မင္းဦး+မေဆြလင္း " အမွတ္(၁၆) ပန္းေတာင္းေတာင္ကုတ္လမ္း ၊ ေညာင္က်ိဳးရြာ ၊ ပန္းေတာင္းျမိဳ႕။
  Ph: 09-454706406
  ကိုျဖဴေထြး R-2 ၊ ေစ်းဆိုင္ခန္းတြဲ ၊ က.ပ.စ(၅) ၊ ကျမိဳင္ျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-456404250
  ကိုေက်ာ္ေက်ာ္ႏိုင္  က.ပ.စ(၉) ပန္းေတာင္းျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-262428827,09-781897628
  ကိုေအာင္ေက်ာ္ထက္ ေအာင္သုခစတိုး ၊ ပုသိမ္မံုရြာလမ္း ၊ က်ားအိုရြာထိပ္ ၊ ပန္းေတာင္းျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-444573104
  ကိုေဇယ်စံ လြင္အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းဆိုင္ ၊ သခင္ျမလမ္ ၊ သမဆိုင္ခန္းတြဲ ၊ ထံုးဘိုျမိဳ႕၊ ပန္းေတာင္းျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 260865039
  ကိုသက္ခိုင္ ၊ မသုန္ရြာ ၊ က.ပ.စ(၁၄) ပန္းေတာင္းျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph:  09-793517984,09-49501420
  (၁၈) ေရႊေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္-ျပည္လမ္း ၊ ၾကာနီကန္ရပ္ကြက္ ၊ ေရႊေတာင္ျမိဳ႕နယ္ ။(Show Room) 
  Ph: 09-764536188,09-402536188,09-794100188
  ကိုညီညီ ၊ ေညာင္စာေရးရြာ ၊ ျမိဳ႕မလမ္း ၊ ေရႊေတာင္ျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-790154383
  တရုတ္ေမာ္ရြာ ၊ ေရႊေတာင္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-423666567
  (၁၉) ေပါင္းတည္ၿမိဳ႕နယ္ ၀င္းပပ Mobile Electronic ရန္ကုန္-ျပည္လမ္း ၊ ေစ်း(၁) ရပ္ကြက္၊ ေပါင္းတည္ျမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 09-765376890
  ခ်ယ္ရီဆိုင္ ပထန္းကုန္းရြာ ၊ ေပါင္းတည္ျမိဳ႕ ။ 
  Ph: 09- 977039791
  Kaun IC Electronic မွတ္တိုင္ရြာ ၊ ေပါင္းတည္ျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-790153760
  (၂၀) သဲကုန္းၿမိဳ႕နယ္ Hlaing Electronic ရန္ကုန္- ျပည္လမ္း ၊ အင္းမ ၊ သဲကုန္းျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room)
  Ph: 09-252811511
  ေဆြထိုက္စံ ပုတီးကုန္းျမိဳ႕  ၊ သဲကုန္းျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09- 423723303
  ဦးခြမ္းေလး(ခ) ဦးခင္ေမာင္၀င္း ၊ အမွတ္(၅) လမ္းမေတာ္လမ္း ၊ သဲကုန္းျမိဳ႕နယ္ ။ 
  Ph: 09-250217332
  (၂၁) ေပါက္ေခါင္းၿမိဳ႕နယ္ ဟိန္းရာဇာ ၊ မိတၱဴဆိုင္ ၊ ၃/၁၂၂ ၊ ျပည္-ေတာင္ငူလမ္းမၾကီး ၊ အမွတ္(၃) ရပ္ကြက္ ၊ ေပါက္ေခါင္းျမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 09-423659052,09-421107049,09-423659052
  မဇာဇာလြင္ ၊ အမွတ္(၁၂၇) ၊ ေစ်းအေနာက္ပက္လမ္း ၊ ေပါင္းတလည္ ၊ ေပါက္ေခါင္းျမိဳ႕ ။ 
  Ph: 09-790126603
  " ဗိုလ္ၾကီးတိုးႏိုင္ထြန္း " က.ပ.စ(၁၉) ေပါက္ေခါင္းျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-791815069
  (၂၂) နတၱလင္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၆၈) ၊ တာပြန္လမ္း ၊ ျမိဳ႕မရပ္ကြက္ ၊ နတၱလင္းျမိဳ႕နယ္။   (Show Room)
  Ph: 09-43028777,09-783411422
  ထိပ္တန္းေတာ္၀င္ (Electronic) ဆိုင္ ၊ အမွတ္(၅)၊ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ျမိဳ႕မရပ္ကြက္ ၊ နတၱလင္းျမိဳ႕။ 
  Ph:  09-794230711,09-792266567
  ပုလဲေငြေရာင္ ၊ (Electronic) ဆိုင္ ၊ အမွတ္(၁၅၅) ၊ ရွာျဖဴကုန္လမ္း ၊ သာစည္ရပ္ကြက္ ၊ နတၱလင္းျမိဳ႕နယ္ ။  
  Ph:  09-794230711,09-792266567
  Ever Smile (Electronic) ဆိုင္  အမွတ္ (၁၂) အလယ္ပိုင္းလမ္း ၊ အလယ္ပိုင္းရပ္ကြက္ ၊ တာပြန္ ၊ နတၱလင္းျမိဳ႕ ။
  Ph: 09-5368250/09-978011102
  (၂၃)       ဇီးကုန္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၄) ရပ္ကြက္ ၊ရထားလမ္း ၊ ဂံုးထိပ္ပန္းျခံအနီး  ဇီးကုန္းျမိဳ႕နယ္ ။(show Room) 
  Ph: 29-253578636
  ဦးတင္လွ သရဖူမ်က္မွန္ဆိုင္ ကုန္သည္လမ္း ၊ ဇီးကုန္းျမိဳ႕နယ္ ။ 
  Ph: 053-34152
  ဦးသက္ျပင္း သံဆိုင္ ၊ ဗလီလမ္း ၊ ဇီးကုန္းျမိဳ႕နယ္ ။ 
  Ph: 09-793916520,09-793916610
  ကိုသက္ေဇာ္ဦး လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းေရာင္း၀ယ္ျပဳျပင္ေရး စက္လမ္း ၊ ဇီးကုန္းျမိဳ႕ ။
  Ph: 09-423680339
  ပန္းကိုးပြင့္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းႏွင့္ပရိေဘာဂေရာင္း၀ယ္ေရး ရန္ကုန္-ျပည္လမ္း ၊ ဇီးကုန္းျမိဳ႕နယ္ ။  
  Ph:  09-423673959
  ေအာင္ထက္ပိုင္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းေရာင္း၀ယ္ေရး ေစ်းလမ္း/ဇီးကုန္းျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph:  09-43046268
  စႏၵာစတိုး အမွတ္(၂)ရပ္ကြက္ ၊ ဂံုးလမ္း ၊ ဇီးကုန္းျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-445699166
  (၂၄) ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ မီးသတ္ရံုအနီး ၊ ဆားတန္းရပ္ကြက္ ၊ ေက်ာက္ၾကီးျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room)
  Ph: 09-250212885
  ကိုေဇာ္မိုး ၊ အမွတ္(၂)ရပ္ကြက္ ၊ မုန္းျမိဳ႕၊ ေက်ာက္ၾကီးျမိဳ႕နယ္ ။ Ph:  09-428188021
  ဦးျမင့္ေအာင္ ရွမ္းေလး အီလက္ထေရာနစ္ဆိုင္ ေက်ာက္ၾကီးျမိဳ႕နယ္ ။ 
  Ph: 09-402722892
  ကိုေမာင္ေကာ္ေလး ၊ လမင္းအိမ္ (Electronic) ဆိုင္ ၊ နတ္သံကြင္းေစ်း ၊ ေက်ာက္ၾကီးျမိဳ႕နယ္ ။ 
  Ph: 09-790210355
  ဦးေအာင္ျမင့္ေရႊ ကပ္ေက်းရပ္ကြက္ ၊ ေက်ာက္ၾကီးျမိဳ႕နယ္ ။ 
  Ph: 09-250212885
  ကိုေက်ာဇင္ထြန္း  သိမ္တန္းရပ္ကြက္ ၊ ေက်ာက္ၾကီးျမိဳ႕နယ္ ။ 
  Ph: 09-250212772
  ဦး၀င္းေဇာ္ တံုးၾကီးေက်းရြာ ၊ ေက်ာက္ၾကီးျမိဳ႕နယ္ ။ Ph:  09-42815761
  ကိုျမၾကီး ငါးဗ်က္အင္းေက်းရြာ ၊ ေက်ာက္ၾကီးျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-254326315
  ကိုအယ္ထူးလြင္ ငေထြစုတ္ေက်းရြာ ၊ ေက်ာက္ၾကီးျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-250553565
  (၂၅) ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္ ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁၄)ရန္ကုန္ - ျပည္လမ္းမၾကီး ၊ ၾကိဳ႕ပင္ေကာက္ျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room)  
  Ph:  053-50059,053-50265
  (၂၆) အုတ္ဖိုၿမိဳ႕နယ္ ကိုလွမ်ိဳး ေရႊလင္းယုန္အီလက္ထေရာနစ္ အမွတ္ (၅/က) ၊ ဗိုလ္ရံုလမ္း ၊ ေက်ာက္တန္းၾကီးရပ္ကြက္ ၊ အုတ္ဖိုျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph:  053-80108,09-2373234
  (၂၇) မိုးညိဳၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေက်ာ္စတိုး ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း ၊ သခင္လွရွိန္ရပ္ကြက္ ၊ မိုးညိဳျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room)
  Ph: 09-43171083,09-452335818
  စြန္းထက္မိတၱဴ ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း ၊ သခင္လွရွိန္ရပ္ကြက္ ၊ မိုးညိဳျမိဳ႕နယ္ ။ 
  Ph:  09-423714626
  (၂၈)  မင္းလွၿမိဳ႕နယ္  ေကာင္းစံစတိုး ၊ အမွတ္(၉/က) ၊ ေစ်းခ်ဳိတန္းလမ္း ၊ အမွတ္(၆)ရပ္ကြက္ ၊ မင္းလွျမိဳ႕နယ္ ။  (Show Room)
  Ph: 09-452335818,09-73160865
  ေစတနမြန္ (ကဖီး) ၊ ဘူတာလမ္း ျမိဳ႕မရပ္ကြက္ ၊ စစ္ကြင္း ၊ မင္းလွျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09- 250219991
   
 • ကခ်င္ၿပည္နယ္
  ၿမိဳ႕နယ္ အမည္  RSP , POS   လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္
  (၁) တႏိုင္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(FF-၀၆၁) ၊ ဆင္မ္ဆ ၊ ပင္ယင္းေစ်းလမ္း ၊ ဆင္မ္ဆရပ္ကြက္ ၊ တႏိုင္းျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room) 
  Ph: 09-459636668
  (၂) မိုးေမာက္ၿမိဳ႕နယ္ ေစတနာ အီလက္ထေရာနစ္ဆိုင္ ၊ အလင္းေကာင္ရပ္ကြက္ ၊ မိုးေမာက္ျမိဳ႕နယ္ ။  (Show Room)        
  Ph:  09-259843498,09-49327780
  (၃) ေရႊကူၿမိဳ႕နယ္ စိုးစံစတိုး ၊ ရပ္ကြက္(၃) ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း ၊ ေရႊကူျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room ) 
    Ph: 09-789011155,074-52281
  (၄) ပူတာအိုၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁၆၂) ၊ ေလယာဥ္ကြင္း(၁)ရပ္ကြက္ ၊ ပူတာအိုျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room ) 
  Ph:  09-790100681,09-549777
  ဦးဂ်ာေနာ္ ၊ ျမန္မာ့ရုပ္ျမင္သံၾကားစက္ရံု၀င္း ၊ ျမိဳ႕မရပ္ကြက္ ၊ ပူတာအိုျမိဳ႕နယ္ ။   
  Ph: 09-400043633,09-964400543
  (၅) မန္စီၿမိဳ႕နယ္ ကိုေဇာ္ေဇာ္ မိုဘိုင္းဆိုင္၊ ဂ်ိန္းေဖာေျမရပ္ကြက္ ၊ မန္စီျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room) 
  Ph:  074-54140,09-440196989
  (၆) ၀ိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၂၄၇) ၊ရပ္ကြက္ (၁) ၀ိုင္းေမာ္ျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room)
  Ph: 09-896300825
  (၇) ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ - B- 13 ၊ ၾကိဳးတံတား ၊မရွီကေထာင္ရပ္ကြက္ ၊ ဖားကန္ျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room) (Sky Net Sale Center)  
  Ph: 074-70001,09-47011991
  အမွတ္(၁၅၈) ျမိဳ႕မရပ္ကြက္ ၊ ဖားကန္႕ျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph:  074-70775,074-70275  
  ဦးလွထူး ၊ ဇြဲ (Electronic) ဆိုင္ ၊ ေမွာ္စီဇာေက်းရြာ ၊ ဖားကန္႕ျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph:  09-400008334
  ဦးခ်ိဳ (Electronic) အေရာင္းဆိုင္ ၊ လံုးခင္းေက်းရြာ ၊ ဖားကန္႕ျမိဳ႕နယ္ ။ 
  Ph:  09-400016577,074-72023
  " Paris Mobile " ဆိုင္းေတာင္ေက်းရြာ  ၊ ဖားကန္႕ျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph:  074-74135,074-74092,074-74039
  (၈) ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ ဆို္င္(၁) ဗန္းေမာ္- မန္စီလမ္း ၊ ကုကိၠဳေတာ္ရပ္ကြက္၊ ဗန္းေမာ္ျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room) 
  Ph: 074-51114,09-896422295,09-400436574
  ဆိုင္(၂) KBZ ဘဏ္ေဘး ၊ သိမ္မဟာဘုရားေရွ႕ ၊ သာစည္ရပ္ကြက္ ၊ ဗန္းေမာ္ျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 074-50167,09-442432275,09-442432277
  (၉) မုိးေကာင္းၿမိဳ႕နယ္ ဦးၾကည္ + ေဒၚၾကည္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းဆိုင္ (စ/၈၂) ၊ ေစ်းကုန္းရပ္ ၊ မိုးေကာင္းျမိဳ႕နယ္။ (Show Room) 
  Ph: 09-440002308,09-782647273   
  ေႏြခ်မ္းေျမ႕ အမွတ္(၁/၂) ေအာင္မဂၤလာရပ္ ၊ ဆားေမွာ္ျမိဳ႕နယ္(မိုးေကာင္းျမိဳ႕နယ္။) 
  Ph: 09-400046580
  ဦးယူျမင့္ ၊အမွတ္(၈) တရုတ္တန္းေစ်း ၊ ပင္ေဘာျမိဳ႕၊ (မိုးေကာင္းျမိဳ႕နယ္) 
  Ph: 09-771555271
  (၁၀) မိုးညွင္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁၂၇) ၊ ေနာင္စြန္းတံတတားထိပ္ ၊ ေနာင္စြန္းရပ္ကြက္ ၊ မိုးညွင္းျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room)
  Ph: 09-440888035,09-440888036
  ကိုအားေနာ္ မမတ - ၁/၁၂ ၊ ဦးခ်ိဳလမ္း ၊ ျမိဳ႕မေတာင္ရပ္ ၊ ဘူတာအနီး ၊ ဟိုပင္ျမိဳ႕နယ္ ။   
    Ph: 09-400450480
  (၁၁) ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁၁၂) ၊ ဓမၼာရၤုလမ္း ၊ ရွမ္းစုေျမာက္ရပ္ကြက္ ၊ အ.လ.က(၃) ႏွင့္ ယူနန္ဘံုေက်ာင္းေရွ႕ ၊ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕။(Show Room)
  Ph: 09-790177870,09-404895564,074-2522148
 • ကယားၿပည္နယ္
  ၿမိဳ႕နယ္ အမည္ RSP , POS   လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္
   (၁)  လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္(၁၀) ကႏၲရ၀တီလမ္း ၊ မင္းစုရပ္ကြက္ ၊ လိြဳင္ေကာ္ျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room) 
  Ph: 083-21666,083-22730
  ဦး၀င္းေက်ာ္ ၊ ေတာင္ေပၚသားကုန္စံုဆိုင္ ၊ ေလာဓမၼာရပ္ကြက္ ၊ သီရိမဂၤလာေစ်း ၊ လိြဳင္ေကာ္ျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph:  09-423857027
   (၂)  ေဘာ္လခဲၿမိဳ႕နယ္ ေဒၚႏွင္းလွ (ေဒၚဖြန္ကုန္စံဆိုင္) ရွမ္းပိုင္းရပ္ကြက္ ၊  လြိဳင္ေကာ္ျမိဳ႕နယ္ ။ 
  Ph:  083-50040
   (၃)  မဲဆယ္ၿမိဳ႕နယ္ ေဒၚနန္းအိအိလိွဳင္ (ေဒၚေငြရီကုန္ဆံုဆိုင္) ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း ၊ မဲဆယ္ေျမာက္ပိုင္း ၊ မဲဆယ္ျမိဳ႕နယ္ ။ 
  Ph: 09-5600216
   (၄)  ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္ ကိုေအာင္စိုး(ေအာင္ျပည့္စံုအီလက္ေထာနစ္) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း ၊ ေစ်းပိုင္းရပ္ကြက္ ၊ ရွားေတာ့ျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-423005418
   (၅)  ဖားေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္ ေဒၚနန္းၾကည္ ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း ၊ ေတာင္ပိုင္းရပ္ကြက္ ၊ ဖားေဆာင္းျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 083-2070021
   (၆)  ဖ႐ူးဆိုးၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁၀) ကႏၲရ၀တီလမ္း ၊ မင္းစုရပ္ကြက္ ၊ လိြဳင္ေကာ္ျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room) 
  Ph: 083-21666,083-22730
   (၇)  ဒီေမာဆိုးၿမိဳ႕နယ္

  အမွတ္(၁၀) ကႏၲရ၀တီလမ္း ၊ မင္းစုရပ္ကြက္ ၊ လိြဳင္ေကာ္ျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room)
  Ph: 083-21666,083-22730

 • ကရင္ၿပည္နယ္
  ၿမိဳ႕နယ္ အမည္ RSP , POS   လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္ 
  (၁) သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ဦးေအးလိွဳင္ လွ်ပ္စစ္ဆိုင္ ဘုရင့္ေနာင္တပ္ျမိဳ႕ ၊ သံေတာင္ၾကီးျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 054-45039,09-450897676
  (၂) ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္ ကိုေက်းေက်းလွ်ပ္စစ္ဆိုင္ ကမေမာင္ေစ်း ၊ ကမေမာင္းျမိဳ႕ ၊ ဖာပြန္ျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-449000417
  ဦးသိန္းစိုးျမင့္ ၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္မိတၱဴ ၊(၃) ရပ္ကြက္ ၊ ဖာပြန္ျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-453305992
  (၃) ျမ၀တီၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁၂၃) ၊ ဘုရင့္ေနာင္လမ္း ၊ အမွတ္(၄) ရပ္ကြက္ ၊ ျမ၀တီျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room)
  Ph: 058-50061,09-5661299
  (၄) ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ ကမ္းနားလမ္းႏွင့္ ၊ ျပည္ေထာင္စုလမ္းထိပ္ ၊ အမွတ္(၄) ရပ္ကြက္ ၊ ၾကာအင္းဆိပ္ၾကီးျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-425049116
  ေအာင္ေက်ာ္စိုးလွ်ပ္စစ္ဆိုင္ (၂) ရပ္ကြက္ ၊ ကမ္းနားလမ္း ၊ ဘုရားသံုးဆူျမိဳ႕ ၊ ၾကာအင္းဆိပ္ၾကီးျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-772980115
  (၅) လိႈင္းဘြဲ႕ၿမိဳ႕နယ္ ဦးျမင့္စိုး ကုန္ဆုန္ဆိုင္ (ဃ)ရပ္ကြက္ ၊ ကုန္သည္လမ္း ၊ လိွဳင္းဘြဲ႔ျမိဳ႕နယ္ ။ 
  Ph: 09-8731002
  (၆) ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ဦးေက်ာ္လွိဳင္ကုန္ဆံုလွ်ပ္စစ္ဆိုင္ အမွတ္(၆) ရပ္ကြက္ ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း ၊ ေကာ့ကရိတ္ျမိဳ႕နယ္ ။  
  Ph:  09-970045823
  ေစာျငိမ္းသန္း လွ်ပ္စစ္ အမွတ္(၄)ရပ္ကြက္ ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း ၊ ကုန္းေပၚရပ္ ၊ က်ံဳးဒိုးရြာ ၊ ေကာ့ဂရိတ္ျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-790160063,09-790172571,09-790240910
  (၇) ဘားအံၿမိဳ႕နယ္ ေရႊဖုန္းဆည္ အမွတ္(၃/၆) ၊ ကူးဆိပ္လမ္း ၊ ဘားအံ့ျမိဳ႕နယ္(Show Room)
  Ph: 058-22419,09-456559779
  ကိုေအာင္လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း (၇/၈) တန္(၄၀၀၀) ၊ ဘိလပ္ေျမစက္ရံုအနီး ၊ ျမိဳင္ကေလး ၊ ဘားအံ့ျမိဳ႕နယ္ ၊
  Ph:  09-497701018,09-253749262
  စိုးလွ်ပ္စစ္ ဘုရားၾကီးလမ္း ၊ နာရီစင္အနီး ၊ ဘားအံ့ျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 058-21491
  ဇြဲလွ်ပ္စစ္ ၊ သာမညေတာင္ေျခေစ်းတန္း  ၊နာရီစင္အနီး ၊ ဘားအံ့ျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-8730229
  နန္းျမင့္ျမင့္ခင္ ဖုန္းဆိုင္ အိႏၵဳ ၊ စံျပေက်းရြာ ၊ အိႏၵေစ်းအတြင္း ၊ ဘားအံျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-793637270
  ေအာင္သေျပ ဖုန္းဆိုင္ ဇာသျပင္အေနာက္ရြာ၀င္လမ္း ၊ အမွတ္ (၆) ရပ္ကြက္ ၊ ဘားအ့ံျမိဳ႕နယ္ ။  
  Ph: 09-255969786,09-790100453
  ဦးေဇာ္အန္း ဖုန္းဆိုင္ သစၥာလမ္းမၾကီး ၊ ကား၀င္းၾကီးအနီး ၊ ေရႊျပည္သာရပ္ကြက္  ေရႊဂြန္းရြာ ၊ ဘားအံျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-790239248
  စိုးလွ်ပ္စစ္ အမွတ္(၅၇၃) ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း ျမိဳ႕မရပ္ကြက္ ၊ ေရႊဂြန္းရြာ ၊ ဘားအံျမိဳ႕နယ္ ။ 
  Ph:  09-779142644
  ပန္းဘံု ဖုန္းဆိုင္ အမွတ္(၉) ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း ၊ ဘားအံျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-49782738,09-43021529
  ဦးစိုးတင့္ ၊ ဖုန္းဆိုင္ ၊ အမွတ္(၃၃) ၊ သစၥာလမ္းမၾကီး ၊ သဇင္ျမိဳင္ရြာ ၊ ျမိဳင္ၾကီးငူ ၊ ဘားအံျမိဳ႕နယ္။
  Ph:  09-770954257
  ေက်ာ္စိုးေအာင္ ၊ ဖားကပ္ေက်းရြာ ၊ သံလြင္တံတားေအာက္ ၊ ဘားအံျမိဳ႕နယ္ ။ (POS)  
  Ph: 09-425036493
 • ခ်င္းၿပည္နယ္
  ၿမိဳ႕နယ္ အမည္ RSP , POS   လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္
   (၁)  ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္ ဦးေက်ာ္မင္း ၊ အီလတ္ထေရာနစ္ဆိုင္ ၊ ျမိဳ႕မရပ္ကြက္ ၊ ပလက္၀ျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room) 
  Ph : 09-8524251
   (၂)  ဟားခါးၿမိဳ႕နယ္ အက္စတာစတိုး ၊ ဗိုလိခ်ဳပ္လမ္း ၊ ေစ်းသစ္ရပ္ကြက္ ၊ ဟားခါးျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room)
  Ph:  070-21467,070-21668,09-2450314,09-400303229
   (၃)  တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္  ရန္ကုန္စတိုး ၊ အမွတ္(၁၇၇)၊ ျမိဳ႕မရပ္ကြက္ ၊ ကမ္းေဟာက္လမ္း ၊ တီးတိန္ျမိဳ႕နယ္ ၊ (Show Room)
  Ph: 09-33349303,09-265672922
   (၄)  ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္ Omega Sky Net အမွတ္(ဗ/၈၂) ၊ ခ်ယ္ရီလမ္း(ေစ်းအနီး) ဗလိုင္ရပ္ကြက္ ၊ ဖလမ္းျမိဳ႕နယ္ ။(Show Room) 
  Ph: 09-400311269
   (၅)  ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၃)ရပ္ကြက္ ၊ ထန္တလန္ျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room)
  Ph: 09-47177031,09-450384635
   (၆)  ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁) ၊ ျမိဳ႕မ(၁)ရပ္ကြက္ ၊ ကန္ပက္လက္ျမိဳ႕နယ္ ။(Show Roo)
  Ph:  09-762572519,09-49768653
   (၇)   မင္းတပ္ၿမိဳ႕နယ္  ျမိဳ႕နယ္လွ်ပ္စစ္ရံုးေရွ႕ ၊ ျမိဳ႕မလမ္း ၊ စံျပရပ္ကြက္ ၊မင္းတပ္ျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room) 
   Ph:  09-259110072,09-442002377,09-760101524
 • မြန္ၿပည္နယ္
  ၿမိဳ႕နယ္ အမည္ RSP , POS   လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္ 
  (၁) ေရးၿမိဳ႕နယ္ ဦးညီညီ ၊ အမွတ္(၁) ၊ ဘုရင့္ေနာင္လမ္း ၊ ရန္ၾကီးေအာင္ရပ္ကြက္ ၊ ေရးျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 057-50317,09-8727145
  ကိုေဇယ် ၊ နယ္ေျမ(၉) ေျမာက္ရြာ ၊ ေအာင္ေဇယ်လမ္းမၾကီး ၊ အစင္ေက်းရြာ ၊ ေရးျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-8727323
  Top One ၊ အမွတ္(၁) ျမသီတာေစ်း ၊ ရန္ၾကီးေအာင္ရပ္ကြက္ ၊  ေရးျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph:  057-50254,09-252727254
  လမင္းလာ ၊ ျမိဳ႕မ(၂) ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း ၊ က်က္သေရလမ္းေထာင့္ ၊ လမိုင္းျမိဳ႕ ၊ ေရးျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-8725285,09-255704242
  (၂) က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႕နယ္ ဦးရပ္ပါ ၊ အမွတ္(၄၅) ၊သီတာလမ္း ၊ ေျမာက္ပိုင္း ၊ က်ိဳထိုျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 057-60160,09-979333454,09-425260160
  (၃) သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္ စံခ်ိန္မွီ အမွတ္(၆၈) ဗိုလ္ေန၀င္းလမ္း သံျဖဴဇရပ္ျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 057-79104
  မရီလြင္ ၊ ဂ်ပန္ဆိုင္ ၊ ျမိဳ႕မေစ်း ၊ သံျဖဴဇရပ္ျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-428132907
  ေဇာ္လွ်ပ္စစ္ဆိုင္ ၊ အမွတ္(က/၁၅/၁၆) ၊ ျမိဳ႕မေစ်း ၊ သံျဖဴဇရပ္ျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-49805783,09-790214061
  ထက္ထက္လွ်ပ္စစ္ဆိုင္ ၊ အမွတ္(၃၀၆) ၊ ယုဇနလမ္း ၊ ျမိဳ႕မေစ်းရပ္ကြက္ ၊ က်ိဳက္ကၡမီျမိဳ႕ ၊ သံျဖဴဇရပ္ျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-792139487,09-449251311
  ေဒၚတင္ျငိမ္း ၊ အမွတ္(က/၇၃/၇၄/၇၅) ရံု(၁) ျမိဳ႕မေစ်း ၊ သံျဖဴဇရပ္ျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 098725454,09-5410616
  (၄) ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္ ကၽြန္းေတာလမ္း ၊ ကန္သာယာ(၈)ရပ္ကြက္ ၊ ဘီးလင္းျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-425273201
  (၅) ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္ Golden Sky  CB Bank ေရွ႔ ၊ ေခ်ာင္းဆံုအေရွ႕ပိုင္းရပ္ကြက္ ၊ ေခ်ာင္းဆံုျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-255719008
  (၆) မုဒံုၿမိဳ႕နယ္ အရုဏ္ဦး ၊ အမွတ္(၆၆) ၊ ကၽြန္းရြာလမ္း ၊ မုဒံုျမိဳ႕မ(၄)ရပ္ကြက္ ၊ မုဒံုျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-49826826,057-70741
  ယုဇန ၊ အမွတ္(၁၆၄/B) ေမာ္သံလမ္း ၊ မုဒံုျမိဳ႕နယ္ ။  
  Ph: 09-5302775,09-784144800,09-254235776
  ဆရာမ ၊ ကၽြန္းေတာလမ္း ၊ ျမိဳ႕မ(၄)ရပ္ကြက္ ၊ မုဒံုျမိဳ႕နယ္ ။ 
  Ph: 057-70368,09-425279821,09-790269298
  (၇) က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္ ေဒၚခင္ခ်ိဳလြင္ ၊ ရြာထဲပိုင္းရပ္ ၊ ပိႏၷဲကုန္းေက်းရြာ ၊ က်ိဳက္မေရာျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-788077723
  (၈) သထံုၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၃၇)၊လမ္းမတန္း ၊ ဘင္လွိဳင္ရပ္ကြက္ ၊ သထံုျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-775555067,09-788700111
  (၉) ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ ဦးကိုၾကီး ၊ အမွတ္(၆၇) ကမၻာေအးဘုရားလမ္း ၊ ကဒါရပ္ကြက္ ၊ ေပါင္ျမိဳ႕နယ္ ။ 
  Ph: 057-47252,09-792410510
  ကိုမင္းမင္း ၊ မင္းလမ္း ၊ ခေလာက္အင္းရပ္ ၊ ဇင္းက်ိဳက္ ၊ ေပါင္ျမိဳ႕နယ္ ။
    Ph: 057-49132,057-49312
  ဦးေဌးႏိုင္ ၊ မင္းလမ္း ၊ ရဲစခန္းအေရွ႔ ၊ ဇင္းက်ိဳက္ ၊ ေပါင္ျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-255712255,09-790156685
  (၁၀) ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁၃၅) ၊ ေအာင္လမ္းမၾကီး ၊ ဖက္တန္းရပ္ ၊ ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room)
  Ph:  057-21265,09-783309097
 • ရခိုင္ၿပည္နယ္
  ၿမိဳ႕နယ္ အမည္ RSP , POS  လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္ 
  (၁) ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္ သုခပိုင္အီလက္ထေရာနစ္၊ အမွတ္(၃၈၀) ေစ်းတန္းရပ္ကြက္၊ ေျမပံုျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-440011433
  ထြန္းထြန္း၀င္းအီလက္ထေရာနစ္ ၊ ရံုးတက္လမ္း ၊ ကမ္းေထာင္ၾကီးရပ္ကြက္ ၊ ေျမပံုျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-421757639
  ေမာင္ျမင့္အီလက္ထေရာနစ္ ၊ ကမ္းနားလမ္း ၊ ကမ္းေထာင္ၾကီးရပ္ကြက္ ၊ ေျမပံုျမိဳ႕နယ္ ။ 
  Ph: 09-260616988
  (၂) ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ေအာင္ေက်ာ္သိန္း အီလက္ထေရာနစ္ ၊ အမွတ္(၁၂၂) ၊ ျမိဳ႕သစ္ရပ္ကြက္ ၊ ေရႊေတာင္ၾကားလမ္း ၊ ပုဏၰားကၽြန္းျမိဳ႕နယ္ ။ 
  Ph: 09-450646377
  (၃) ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ Super Het အီလက္ထေရာနစ္ လမ္းမေတာ္လမ္း ၊အေရွ႕ေတာင္ရပ္ကြက္ ၊ ရေသ့ေတာင္ျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-250451171
  (၄) ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္ Super Het  အမွတ္(၁)ရဲစခန္း၀န္းေတာင္ဘက္ ၊ ကုန္သည္လမ္း ၊ေမာလိပ္ရပ္ကြက္ ၊ ေနလတည္းခိုခန္းအနီး  ၊ စစ္ေတြျမိဳ႕။ (Show Room) 
  Ph: 09-8500998,09-454277578,043-23264
  (၅) မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္ OK အီလက္ထေရာနစ္ ၊ ကမ္းနားလမ္း၊ ေစ်းေဟာင္းပိုင္းရပ္ကြက္ ၊ မင္းျပားျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph:  09-422522407
  (၆) ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ငု၀ါခိုင္အီလက္ထေရာနစ္ ၊ ေအာင္ဇံေ၀လမ္း ၊ ျမိဳ႕သစ္ရပ္ကြက္ ၊ ေက်ာက္ေတာ္ျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-455016555
  (၇) ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ ကိုျမတ္စိုးႏိုင္အီလက္ထေရာနစ္၊  ေစ်းေရွ႕ ၊ ၀င္းသူဇာအနီး ၊ ေတာင္အရပ္ရပ္ကြက္ ၊ ေျမာက္ဦးျမိဳ႕နယ္ ။ 
  Ph: 09-402087755
  (၈) စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ Super Het အမွတ္(၁)ရဲစခန္း၀န္းေတာင္ဘက္ ၊ ကုန္သည္လမ္း ၊ ေမာလိပ္ရပ္ကြက္ ၊ ေနလတည္းဆိုခန္းအနီး ၊ စစ္ေတြျမိဳ႕ ။ (Show Room)
  Ph:  09-8500998,09-454277578,043-23264
  အမွတ္(၂၂၆) လမ္းမၾကီး ၊ ျမိဳ႕သူၾကီးရပ္ကြက္ ၊ ျမိဳ႕လယ္ေခ်ာင္းတံတားအနီး  ၊ စစ္ေတြျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-5680684,09-454277578
  (၉) ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ဦးစိုးမင္းဦး ၊ အမွတ္(၁၁၇) ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ အမွတ္(၃)ရပ္ကြက္ ၊ ဘူးသီးေတာင္ျမိဳ႕နယ္ ။ 
  Ph: 09-250453505,09-49670784
  (၁၀) ေမာင္းေတာၿမိဳ႕နယ္ ၀င္းသစ္အီလက္ထေရာနစ္ ၊ အမွတ္(၄) ရပ္ကြက္၊ျမိဳ႕သစ္လမ္း  ၊ ေမာင္းေတာျမိဳ႕နယ္ ။  
  Ph: 09- 8500968,09-450348970
  (၁၁) ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ၀လေပြလမ္းမၾကီး ၊ အက်ဥ္းဦးစီးအေရွ႕ ၊ အစိုးရရပ္ကြက္ ၊ ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room)
  Ph:  09-49650928,09-421728311
  ကိုသန္းမင္းထြန္း ၊ ဇင္ေခ်ာင္းေက်းရြာ ၊ ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph:  09-421728605
  ကိုေရႊထြန္းရီ၊ စနဲေက်းရြာ၊ ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕နယ္္။
  Ph: 09-258920945
  ကိုထြန္းထြန္းဦး၊ စနဲေက်းရြာ၊ ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-440084845
  ကိုေဇာ္ျမင့္၊ ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕နယ္။ Ph:09-421726086
  (ရမ္းၿဗဲမွ Custး မ်ားအား သက္တမ္းတိုးတင္ေပးသည့္ဆိုင္)
  (၁၂) အမ္းၿမိဳ႕နယ္ ေဆာင္းဦးအီလက္ထေရာနစ္၊ အမ္းျမိဳ႕ေဟာင္း၊ အမ္းၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 09-31985555၊ 09-790277419
  ဦးေအာင္မ်ိဳးျမင့္၊ ေဆာင္းဦးအီလက္ထေရာနစ္၊ အမ္းျမိဳ႕သစ္၊ အမ္းၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-36097666,09-421771777
  ဦးဆန္းေဌး၊ စက္ပစၥည္းအေရာင္းဆိုင္၊ တပ္ေတာင္ျမိဳ႕၊ အမ္းၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-777679992,09-782357128
  (၁၃) သံတြဲၿမိဳ႕နယ္ မာဃလမ္း၊ အမွက္(၂)ရပ္ကြက္၊ သံတြဲျမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 09-421732424, 09-261621733, 09-421710714
  မႏွင္းနွင္းေအး ဘုရင့္ေနာင္လမ္း(၁) ရပ္ကြက္ ၊ သံတြဲျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-420744038
  ကိုထြန္းထြန္း၀င္း ေရႊဆံေတာ္ဘုရားလမ္း (၄)ရပ္ကြက္ ၊ သံတြဲျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-254979732
  မခ်ိဳေနလင္း မဟာေဘာဓိလမ္း (၆)ရပ္ကြက္ ၊ သံတြဲျမိဳ႕နယ္ ။ 
  Ph: 09-263342280
  မျမင့္ျမင့္ေအး ဒါြရာ၀တီျမိဳ႕သစ္ (၂)လမ္း(က)ရပ္ကြက္ ။ သံတြဲျမိဳ႕နယ္ ။ 
  Ph: 09-420125077
  ကိုေဇာ္မင္းႏိုင္ ဂ်ိေတၱာရပ္ကြက္ ၊ ငပလီ ၊ သံတြဲျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-250123979
  မမီးမီးေလး ဂ်ိေတၱာရပ္ကြက္ ၊ ငပလီ ၊ သံတြဲျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-253400278
  ကိုျပည့္စံုမင္း ငပလီလမ္းဆံု ၊ သံတြဲျမိဳ႕နယ္ ။Ph:  09-421731261
  ကိုအုန္း၀င္း လင္းသာရပ္ကြက္ ၊  ငပလီ ၊ သံတြဲျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-264448950
  ကိုမ်ိဳးေရႊ ၊ ပုဇြန္ေျဖရြာ ၊ သံတြဲျမိဳ႕နယ္ ။ 
  Ph: 09-453059966
  မစႏၵမိုး ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ၊ သံတြဲျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-96889055
  (၁၄) ဂြၿမိဳ႕နယ္ ခေရလမ္း၊ ျမိဳ႕မရပ္္ကြက္၊ ဂြျမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 09-250332277,09-421711205
  ဦး၀မ္းေအာင္၊ Auto Mobile၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ အမွက္(၁)ရပ္ကြက္၊ က်ိႏၲလီ၊ ဂြၿမိဳ႕နယ္။
   Ph: 09-422454493
  ဦးမ်ိဳးႏုိင္၊ ဂ်ိန္ေကာက္ရြာ၊ ဂြျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-252634925, 09-772552582
  ကို၀င္းခိုင္၊ Android King Mobile ဆပ္သြားလမ္းဆံု၊ ဆပ္သြားရြာ၊ ဂြျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-421754817
  ကိုရဲမင္း၊ ေရႊၾကိဳးၾကာ၊ အီလက္ထေရာနစ္၊ ကမ္းသာယာရြာ၊ ဂြျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-960909729
  (၁၅) ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္ အမွက္(၃၇)၊ ဦးဥတၱမလမ္း၊ ဘူတာရပ္ကြက္၊ ေတာင္ကုတ္ျမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 09-450384515, 043-60069
  ဦးသိန္းစိုး၊ ျပင္ၾကီးရြာ၊ ေတာင္ကုတ္ျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-8530185
  ဦးစိန္ၾကိဳတင္၊ ရြာမရြာ၊ ေတာင္ကုတ္ျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-455208787
  ကိုေမာင္ေမာင္ေလး၊ ေမာင္ရြာ၊ ေတာင္ကုတ္ျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-776176499
  ကိုေမာင္ႏိုင္၊ မအီျမိဳ႕နယ္ခဲြ၊ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-970812449
  ကိုေဇယ်ာလင္း၊ မအီျမိဳ႕နယ္ခဲြ၊ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-771107853
 • ရွမ္းၿပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)
  ၿမိဳ႕နယ္ အမည္ RSP , POS   လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္ 
  (၁) ကေလာၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၂၇)၊ ျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီး၊ မိုးေကာင္းရပ္ကြက္၊ ခ်ယ္ရီစားေသာက္ဆိုင္အနီး ၊ ေအာင္ပန္း၊ ကေလာၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 081-61316, 09-764060028, 09-961000126
  ကိုေက်ာ္မ်ိဳးထိုက္၊ အမွတ္ (၂၀၆)၊ ႏွင္းဆီလမ္း၊ ေညာင္ပင္ေထာင္ရပ္ကြက္၊ ေအာင္ပန္း ၊ ကေလာျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-250479981
  ဦးပီလီ၊ အမွတ္ (၄၃)၊ ဘူတာလမ္း၊ (၄) ရပ္ကြက္၊ ကေလာၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-786455435,09-96415786
  ဦးေက်ာ္ဟိုး (ေရႊစံလင္းထက္၊ ကုန္မ်ိဳးစံုေရာင္း၀ယ္ေရး) အမွတ္ (၁၄၂)၊ မင္းလမ္း ၊ အလယ္ပိုင္း(၂) ၊ ဟဲဟိုး၊ ကေလာၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 081-63302,09-5184014
  လမ္းျပၾကယ္အီလတ္ထေရာနစ္၊ ကံဦးရပ္ကြက္၊ တိုက္နယ္ေက်းရြာ၊ ေဘာ္ဆိုင္း၊ ကေလာၿမိဳ႕နယ္။ 
  Ph: 09-428323232
  ဦးေက်ာ္သိန္းတန္ (ျပည္ေတာ္ေအး၊) ၊ ျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီး၊ အမွတ္ (၄) ရပ္ကြက္၊ ေအာင္ပန္း၊ ကေလာၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 081-60141
  ေဒၚေငြ၊ အမွတ္ (၂) ရပ္ကြက္၊ ေအာင္ပန္းၿမိဳ႕မေစ်းအနီး၊ ကေလာၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 081-60353
  ေဒၚတင္နီလာေအာင္၊ ေရႊဥမင္ဘုရားဆိုင္တန္း၊ တပ္နယ္အခြန္လြတ္ေစ်းအနီး၊ ကေလာၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-360201601,09-960143519
  ေဒၚတင္နီလာေအာငိ၊ ဘူတာလမ္းႏွင့္ ပေလာင္ေစ်းလမ္းၾကား၊ ကေလာၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-360201601,09- 960143519
  (၂) မိုင္းပန္ၿမိဳ႕နယ္ အမွက္(၁၉၃)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ အေနာက္ရပ္ကြက္၊ မုိင္းပန္ျမိဳ႕နယ္။(Show Room)
  Ph: 09-960634488, 09-257448994
  (၃) မိုးနဲၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁၇၇) ၊ ျပည္ေထာင္စုလမ္းမၾကီး ၊ ေနာင္ေက်ာ့ရပ္ ၊  မိုးနဲျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room) 
  Ph: 09-250343625,09-5214703
  ရပ္ကြက္ (၅) ျပည္ေထာင္စုလမ္းမၾကီး ၊ က်ိဳင္းေတာင္းရပ္ ၊ မိုးနဲျမိဳ႕ ။
  Ph: 09-445724835
  (၄) ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၅၃)၊ ေစ်းရပ္ကြက္၊ ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-257344488, 09-795544488
  (၅) ေမာက္မယ္ၿမိဳ႕နယ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ေစ်းတန္းရပ္ကြက္၊ ေမာက္မယ္ျမဳိ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 09-49354608, 09-429354608, 09-452751810
  (၆) လဲခ်ားၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၄/၂) ၊ (၄) ရပ္ကြက္၊ ဗထူးလမ္း၊ ျမိဳ႕မေစ်းေျမာက္ဘက္၊ လဲခ်ားျမိဳ႕နယ္။(show Room)
   Ph: 09-2201989 , 09-440033660
  (၈) လင္းေခးၿမိဳ႕နယ္ မဘာျမတ္မုနိေက်ာင္းေတာ္ေျမာက္ဘက္ ၊ ျမိဳ႕လယ္တံတားအနီး ၊ ေစ်းတန္းရပ္ ၊ ၀မ္းလိြဳင္ရပ္ကြက္ ၊ လင္းေခးျမိဳ႕နယ္ ။ (show Room)
  Ph: 09-450144456,081-87122,081-87217
  (၉) မိုင္း႐ႈးၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၄/၁၅၅) ၊ (၄) ရပ္ကြက္ ၊ ျမိဳ႕လယ္ဘုရားၾကီးေရွ႕ ၊ မိုင္းရူးျမိဳ႕နယ္ ။ (show Room)
  Ph: 09-49366852,09-774444599,09-451205500
  ရင္ခုန္သံ ၊ ၀မ္ကမ္ရပ္ ၊ ေတာင္ေပၚ ၊ မိုင္းရွဴးျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-49366582
  (၁၀) လြိဳင္လင္ၿမိဳ႕နယ္ ကေမၻာဇ Mini Mart ၊ တ/၂၆၊ သုခလမ္း၊ ေစ်းေနာက္ဘက္ (၃)ရပ္ကြက္၊ လိြဳင္လင္ၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 09-459983337, 081-310159
  စိုင္းေအာင္ပြင့္ ၊ ေစ်းေတာင္ဘက္တိုက္တန္း ၊ ေအာင္ေဇယ်လမ္း ၊ ပင္လံုျမိဳ႕မေစ်းေရွ႕ ၊ ပင္လံုျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 081-300435,09-458040614
  (၁၁) မိုင္းကိုင္ၿမိဳ႕နယ္ Best Friend Mpbile ရပ္ကြက္(၄) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း ၊ မိုင္းကိုင္ၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room) 
  Ph: 09- 404160055,09-773761200
  (၁၂) နမ့္စန္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၃)ရပ္ကြက္ ၊ ျပည္ေထာင္စုလမ္းမၾကီး ၊ နမ့္စန္ျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room) 
  Ph: 081-80405,09-428366366
  ကိုျမင့္ေက်ာ္ ၊ အမွတ္(၄/၂)၊ မင္းလမ္း ၊ အမွတ္(၄) ရပ္ကြက္ ၊ ျပည္ေထာင္စုလမ္း ၊ ခိုလန္ျမိဳ႕၊ နမ့္စန္ျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 081-82062,09-49362215
  ကိုမိုးျမင့္ႏိုင္ အီလက္ထေရာနစ္ဆိုင္ ၊ ျပည္ေထာင္စုလမ္း(၂)ရပ္ကြက္ ၊ နမ့္စန္ျမိဳ႕နယ္ ။ 
  Ph: 081-80449
  (၁၃) ပင္းတယၿမိဳ႕နယ္ စန္းစန္းအီလက္ထေရာနစ္စတိုး ၊ မိန္းလမ္း ၊ ေစ်းေတာင္ဘက္ ၊ ပင္းတယျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room)
  Ph:  081-66046,09-796808886,09-260008886
  ကိုခ်ိဳၿပံဳး၊ ၿပံဳးပန္းေ၀အီလက္ထေရာနစ္၊ ေပြးလွၿမိဳ႕၊ ပင္းတယၿမိဳ႕။
  Ph: 09-790188770
  (၁၄) ဖယ္ခံုၿမိဳ႕နယ္ ေဆြသစ္မြန္စတိုး ၊ လမ္းမေတာ္လမ္း ၊ ပြဲကုန္းသစ္ရပ္ကြက္၊ မိုးၿဗဲၿမိဳ႕၊ ဖယ္ခံုၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)  
  Ph: 09-5601524,09-790184752
  ဦးထြန္းလွ၊ New Light (အီလက္ထေရာနစ္)၊ ေစ်းလမ္း ၊ ေစ်းေနာက္ရပ္ကြက္၊ ဖယ္ခံုၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-428341091
  က္ုိမိုးဇက္၊ ေအသင္(အီလက္ထေရာနစ္)၊ လမ္းမေတာ္လမ္း ၊ ေညာင္ကုန္း(၅)ရပ္ကြက္၊ ဖယ္ခံုၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-259736332
  ေဆြသဟာအီလက္ထေရာနစ္ဆိုင္ ။ လမ္းမေတာ္လမ္း ၊ ေညာင္ကုန္း (၅)ရပ္ကြက္ ၊ ဖယ္ခံုျမိဳ႕နယ္ ။ 
  Ph: 09-260480900
  (၁၅) ရြာငံၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၄၄)၊ ျမနႏၵာလမ္း၊ ေစ်းတန္းရပ္ကြက္၊ ရြာငံၿမိဳ႕နယ္။ ((Show Room)  
  Ph: 09-250255730, 09-449003771
  (၁၆) ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ ဦးယုခင္ကုန္စံုဆိုင္ ၊ စ်/၃၅၊ မိန္းလမ္း ၊ ေစ်းတန္းရပ္၊ ပင္ေလာင္းျမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 09-428362368, 09-440671414, 081-54039
  ကိုစိုးဦး၊ ေနာင္တရား၊ ပင္ေလာင္း-ေအာင္ပန္းလမ္း ၊ အမွတ္ (၂)ရပ္ကြက္၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-428366747
  ျမတ္ဂုဏ္ရည္၊ ပင္ေလာင္း- ေနျပည္ေတာ္လမ္း ၊ လံုးကဲရြာ၊ ေပါင္းေလာင္းျမိဳ႕ ၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-770571345, 09-428356027
  လမင္းအိမ္၊ ပင္ေလာင္း- ေနျပည္ေတာ္လမ္း ၊ ဖိုးကုန္းရြာ ၊  ေပါင္းေလာင္းျမိဳ႕ ၊  ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-760107255, 09-455859834
  ကိုသားကို၊ ပင္ေလာင္း - လြိဳင္ေကာ္လမ္း ၊ နမ့္ဖာမူရြာ ၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္။ 
    Ph: 09-776676760, 09-428339856
  ဦးဘခ်စ္၊ ပင္ေလာင္း - လြိဳင္ေကာ္လမ္း ၊ ေဆာင္းေျပာင္းရြာ၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္။  
  Ph: 09-765835708
  ခြန္ေဆာင္းဦး၊ ပင္ခြန္ရြာ၊ ပင္ေလာင္း - လြိဳင္ေကာ္လမ္း ၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-424536326
  ဦးစံ၀င္းကုန္ဆံုဆိုင္ ၊ တီက်စ္၊ ပင္ေလာင္း-ေအာင္ပန္းလမ္း ၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-458041189
  ဦးေက်ာ္ေရႊ၊ ဥာဏ္ပင္ရြာ၊ ပင္ေလာင္း-ေအာင္ပန္းလမ္း ၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-262957233
  ကိုမ်ိဳးလင္းထြန္း ၊ တိပ္ျပာရိပ္ အီလက္ထေရာနစ္ ၊ တီက်စ္ ၊ ပင္ေလာင္း-ေအာင္ပန္းလမ္း ၊ ပင္ေလာင္းျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-440120132,809-442270006
  (၁၇) ရပ္ေစာက္ၿမိဳ႕နယ္ ေဇာ္ေဇာ္အီလက္ထေရာနစ္ ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း ၊ ေစ်းေရွ႔ဘက္တိုက္တန္း၊ ရပ္ေစာက္ျမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 081-204262,081-204112,081-204136,081-204480,09-770220987
  (၁၈) ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၂၁) ျမိဳ႕မေစ်းအေရွ႕ဘက္ ၊ ျမကန္သာရပ္ ၊ ဆီဆိုင္ျမိဳ႕နယ္ ။(Show Room)
  Ph: 09-793731744,09-49374643,09-422183399
  ကိုပီဥာဏ္ ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း ၊ ေစ်းပိုင္းရပ္ကြက္ ၊ ဘန္းယဥ္ ၊ဆီဆိုင္ျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-790284725
  ကိုစတား၀မ္း ၊ ေစ်းေျမာက္ဘက္၀င္ေပါက္ ၊ ေက်ာက္တလံုးလမ္းမၾကီး ၊ ဆိုက္ေခါက္ ၊ ဆီဆိုင္ျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-41003549,09-264400706
  (၁၉) ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၇/၄၇)၊ စိန္ပန္းနီလမ္း၊ စာတိုက္ေရွ႔ ၊ အေရွ႕ရပ္၊ ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room) 
  Ph: 09-428346345, 081-46372, 09-423001817
  (၂၀) ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၂၇) ျပည္ေထာ္စုလမ္းမၾကီး ၊ မိုးေကာင္းရပ္ကြက္ ၊ ခ်ယ္ရီစားေသာက္ဆိုင္အနီး ၊ ေအာင္ပန္း၊ ကေလာျမိဳ႕နယ္ ။(Show Room)
  Ph:  081-61316,09-764060028,09-961000126
  ကိုေက်ာ္ေက်ာ္ဦး+မေအးေအးမြန္ (KKO Mobile Sale & Service) ရံုးႀကီးလမ္း၊ နႏၵ၀န္ရပ္ကြက္၊ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕။
  Ph: 09-426629494
  ကိုေဖာ၊ သာေလးရြာ၊ ေဖာင္ေတာ္ဦး၊ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-458040221
  ဦး၀င္းေဌးျမင့္၊ ၀င္းကမၻာလွ်ပ္စစ္ပစၥည္းဆိုင္၊ ေဖာင္ေတာ္ဆိုက္၊  ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္။ 
  Ph: 09-79207870
  ကိုေအာင္မိုးရွိန္ ၊ အင္းေပါခံုရြာ ၊ ေညာင္ေရႊျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-79208017
  (၂၁) ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ အမွက္(၄)၊ စပ္စံထြန္းလမ္း၊ နာရီစင္အနီး ၊ ေဟာ္ကုန္းရပ္၊ ေတာင္ၾကီးၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 081-201885, 081-2122795, 09-260886688, 09-260886699, 09-32839000, 09-49351999
  ဦးစိန္၀င္း၊ အီလက္ထေရာနစ္ ၊ နဂါးပြတ္ေက်ာက္လမ္း ၊ ကန္ေအာက္ရပ္ ၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္။
   Ph: 081-2124089
  ေက်ာ္လြင္ဦး၊ ေရႊေညာင္ၿမိဳ႕မေစ်း၊ ေတာင္ၾကီးၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 081-45300
  ကုိစိုးႏိုင္၊ ေအးသာယာေစ်းေထာင့္၊ စက္မွဳဇုန္လမ္း၊ ေတာင္ၾကီးၿမိဳ႕နယ္။ 
    Ph: 09-442140242,09-49352505
  စိုင္းလံု ၊ အီလက္ထေရာနစ္ ၊ ေအးသီရိေစ်းေရွ႔   ျပည္ေထာင္စုလမ္းမၾကီး ၊ ေအးသာယာ ၊ ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 081-2127769
 • ရွမ္းၿပည္နယ္(အေရွ႔ပိုင္း)
  ၿမိဳ႕နယ္ အမည္ RSP , POS  လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္
   (၁)  က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္(၄) ၊ က်ိဳင္းငမ္း (၂) လမ္း ၊ က်ိဳင္းတံုျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room)
  Ph: 084-21227,09-30625618,09-259353113
  ဦးေအာင္ႏုိင္ဦး ၊ (ေတာ္၀င္လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းဆိုင္) အမွတ္(၄) ကိ်ဳင္းငမ္း(၂)လမ္း ၊ က်ိဳင္းတံု႕ျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 084-21241
   (၂)  တာာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕နယ္ မေခ်ာစု ၊ ရွမ္းရိုးမကြင္းေရွ႕၊ ဆန္းဆိုင္း(ခ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 084-52302, 09-30692008
  ဦးေဂ်ာ္နီ ၊ အမွတ္ ၄၁/ဂ ၊ သဇင္လမ္း ၊ တာေလား ၊ တာခ်ီလိတ္ျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 084-51351
   (၃)  မိုင္းေယာင္းၿမိဳ႕နယ္ ဦးထြန္းမင္း ၊ အမွတ္(၁) ရပ္ကြက္ ၊ မိုင္းေယာင္းျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 084-65030,09-458034378
   (၄)  မိုင္းဆတ္ၿမိဳ႕နယ္ ဦးစိုင္းလွ်န္ ၊ ေရႊေတာင္ကုန္မ်ိဳးစံုေရာင္း၀ယ္ေရး ၊ မယ္ဆြယ္ေျမာက္ရပ္ကြက္၊ အေနာ္ရထာလမ္း၊ မိုင္းဆတ္ၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 084-60243,09-428214520
   (၅)  မိုင္းပ်င္းၿမိဳ႕နယ္ ဦးပီးထီး ၊ OK လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းဆိုင္ ၊ ေအာင္မဂၤလာလမ္း၊ ေအာက္ေစ်းတန္းရပ္၊ မိုင္းပ်င္းၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 084-70134, 09-458030848
   (၆)  မိုင္းခတ္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၄)၊ က်ိဳင္းငမ္း(၂)လမ္း၊ က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room) 
  Ph:  084-21227, 09-30625618,09-256353113
   (၇)  မိုင္းယန္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၄)၊ က်ိဳင္းငမ္း(၂)လမ္း၊ က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph:  084-21227, 09-30625618,09-259353113
   (၈)  မိုင္းတံုၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၄)၊ က်ိဳင္းငမ္း(၂)လမ္း၊ က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕နယ္။  (Show Room) 
  Ph:  084-21227, 09-30625618,09-259353113
   (၉)  မိုင္းျဖတ္ၿမိဳ႕နယ္ ဦးပီထို ၊ ေစ်းတန္းရပ္ကြက္(၂)၊ မိုင္းျဖတ္ျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 084-63065, 09-49036113
 • ရွမ္းၿပည္နယ္(ေၿမာက္ပိုင္း)
  ၿမိဳ႕နယ္ အမည္ RSP , POS  လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္ 
  (၁) မိုင္းေမာၿမိဳ႕နယ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း ၊ ရပ္ကြက္(၂) ၊ လားရိွဴးျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room)  
    Ph: 082-2926556,082-2925279,09-47302766,09-47302231
  (၂) နားဖန္းၿမိဳ႕နယ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း ၊ ရပ္ကြက္(၂) ၊ လားရိွဴးျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room)  
  Ph: 082-2926556,082-2925279,09-47302766,09-47302231
  (၃) ဟိုပန္ၿမိဳ႕နယ္ ကိုေဇာ္ ၊ ပန္လံုလမ္း ၊ ဟိုပန္ရြာ ၊ ဟိုပန္ျမိဳ႕ ။ (Show Room)
  Ph: 09-402638018,09-454882044
  (၄) ပန္ဆန္းၿမိဳ႕နယ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း ၊ ရပ္ကြက္(၂) ၊ လားရိွဴးျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room)
  Ph:  082-2926556,082-2925279,09-47302766,09-47302231
  (၅) ပန္၀ိုင္းၿမိဳ႕နယ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း ၊ ရပ္ကြက္(၂) ၊ လားရိွဴးျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room)
  Ph:  082-2926556082-2925279,09-47302766,09-47302231
  (၆) မန္တံုၿမိဳ႕နယ္ ကိုလင္း ၊ ဆက္သြယ္ေရးရံုးအနီး ၊ ျမိဳ႕မရပ္ကြက္ ၊ မန္တံုျမိဳ႕ ။
  Ph:  09-256464994
  (၇) မဘိမ္းၿမိဳ႕နယ္ ေဇာ္လန္းထြန္း ၊ (ေရႊေငြထြန္းဆိုင္) ရပ္ကြက္ (၃) မဘိမ္းျမ္ိဳ႕ ။ (Show Room)  
  Ph:  09-403722550

  ကိုျမင့္ဦး ၊ ကြန္းေခ်ာင္ရြာ ၊ မဘိမ္းျမိဳ႕ ။
  Ph: 09- 47068938

  ေစတနာ ၊ အီလက္ထေရာနစ္ ၊(၆)လမ္း ၊ ငါးအိုရြာ ၊ မဘမ္းျမိဳ႕ ။ 
  Ph: 09-91040436,09-400434363,09-440045307
  အိန္ဂ်ယ္ ၊ ေအာင္သေျပေစ်း ၊ ေျမာက္ဘက္တန္း  ၊ ငါးအိုရြာ ၊ မဘိမ္းျမိဳ႕ ။  
  Ph:  09-47068792,09-442069030
  (၈) ကြမ္းလံုၿမိဳ႕နယ္ ကိုစိန္ေအာင္ ၊ ခိုလံုရပ္ကြက္ ၊ ကြမ္းလံုျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room)
  Ph:  082-70169,09-265556866
  (၉) နမၼတူၿမိဳ႕နယ္ ကိုေအာင္ႏိုင္ဦး  ၊ အမွတ္(၈၁) ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း ၊ ပန္ဟိုက္(၅) ရပ္ကြက္ ၊ နမၼတူၿမိဳ႕နယ္ ။  (Show Room)
  ph: 09-47312376,09-260456696,09-457291199
  (၁၀) နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္ ကိုေအာင္စိုးျမင့္ ၊ ျမိဳ႕လယ္ရပ္ကြက္ ၊ နမ့္ဆန္ျမိဳ႕ ။ (Show Room)
  Ph: 082-89182,09-47314003,09-26524003
  (၁၁) မိုင္းရယ္ၿမိဳ႕နယ္ နမ့္ခံုး ၊ အထက ေက်ာင္းေရွ႕ ၊ ရပ္ကြက္(၃)မိုင္းရပ္ျမိဳ႕ ။(Show Room)
  Ph:  09-457642373,09-445027170
  (၁၂) သိန္းနီၿမိဳ႕နယ္ ကိုဆိုနီ ၊ ရပ္ကြက္(၁) ေစ်းအနီး ၊ လားရွိဴး- မူဆယ္လမ္းမၾကီး ၊ သိန္းနီျမိဳ႕ ။ (Show Room)  
  Ph: 082-63034,09-403708811,09-403709911
  ကိုစိုး၀င္း ၊ ေစ်းအနီး ၊ သိန္းနီျမိဳ႕ ။ 
  Ph: 09-256589881
  ကိုေ၀ေက်ာ္ ၊ ျပည္ေထာင္စုလမ္းမၾကီး ၊ၾကံ႕ခိုင္ေရးရံုးေဘး ၊ ေစ်းအနီး ၊ သိန္းနီျမိဳ႕ ။
  Ph:  09-6716193,09-403711199
  (၁၃) ကုန္ၾကမ္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၄) ၊ က်ိဳင္းငမ္း (၂)လမ္း ၊ က်ိဳင္းတံု႕ျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room) 
  Ph:  084-21227,09-30625618,09-259353113
  (၁၄) မိုးမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ဦးကံ အမွတ္ (၁၈၇) လမ္း ၊ ေျမာက္ပိုင္းရပ္ကြက္ ၊ မိုးမိတ္ျမိဳ႕ ။ (Show Room)
  Ph:  086-45239,09-259843925
  ကိုမင္းမင္း ၊ မက်ဥ္းပင္ရြာ ၊ မိုးမိတ္ျမိဳ႕ ။
  Ph: 09-402658569,09-47105149
  ရွင္ေမြလွ  ၊ ေဘာ္ေဒရြာ ၊ မိုးမိတ္ျမိဳ႕ ။
  Ph: 09-2002869,09-6537325,09-25623905
  သန္းစုစံ ၊ အမွတ္(၁၈၇) ၊ ေျမာက္ပိုင္းရပ္ကြက္ ၊ မိုးမိတ္ျမိဳ႕ ။
  Ph: 086-45239,09-259843925
  (၁၅) ေလာက္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္ STAR ၊ ရပ္ကြက္(၂) ေက်ာင္းလမ္း ၊ ေလာက္ကိုင္ျမိဳ႕ ။ (Show Room)
  Ph:  09-256238597
  (၁၆) ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ကိုဆန္နီ ၊ လားရွိဴး - မူဆယ္လမ္းမ ၊ ေစ်းအတြင္း ၊ ကြတ္ခိုင္ျမိဳ႕ ။ (Show Room)
  Ph: 09-6720083,09-445105938
  ေရႊလီလိွဳင္း ၊ ေစ်းအတြင္း ၊ ကြတ္ခိုင္ျမိဳ႕  ။ 
  Ph: 09-253888216,09-788527173
  ကိုအိုက္စံ ၊ နမ့္ဖက္ကာရြာ ၊ ကြတ္ခိုင္ျမိဳ႕ ။
  Ph:  09-256509714,09-789933477
  (၁၇) မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္ ေကာင္းမူတံုရပ္ကြက္ ၊ ျပည္ေတာင္စုလမ္းမၾကီးေဘး ၊ မူဆယ္ျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room)  
  Ph:  09-47302279,09-781769695
  ဦးမိုးသူ ၊ ဟိုမန္ရပ္ကြက္ ၊ ျပည္ေထာင္စုလမ္းမၾကီး ၊ KBZ ဘဏ္ကပ္ရပ္ ၊ မူဆယ္ျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 082-52538,09-47318133,09-43013725
  (၁၀၅) မိုင္ ၊ အမွတ္(၃) ေစ်း ၊ ဒုတိယလမ္း ၊ မူဆယ္ျမိဳ႕နယ္ ။  
  Ph: 09-258789417,09-258789418,09-256421752
  (၁၈) နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္ စိုင္းကြမ္းႏြံ ၊ ရတနာသိဂႌတိုက္တန္း ၊ ျမိဳ႕မေစ်းအေနာက္ဘက္ ၊ နမ့္ခမ္းျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room) 
  Ph: 082-61682,09-47322105,09-259668655
  (၁၉) ေနာင္ခ်ိဳၿမိဳ႕နယ္ ကိုဇာနည္ေအာင္ ၊ ေစ်းအေရွ႕ဘက္ ၊ ကံၾကီးေတာင္ခမ္းလမ္း ၊ ေနာင္ခ်ိဳျမိဳ႕နယ္ ။  (Show Room) 
  Ph: 082-85467,09-792980690,09-49358307,09-971101110,09-2210845
  ကိုခင္ေမာင္လြင္ ၊ အားမာန္သစ္ ၊ ဘန္႕ေဘြးရြာ ၊ မႏၲေလး - လားရွိဴးလမ္းမၾကီး ၊ ေနာင္ခ်ိဳျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph:  09-49270862,09-256016688
  ေက်ာ္ေက်ာ္ ၊ သံုးဆယ္ရြာ ၊ ေနာင္ခ်ိဳျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph:  09-47307136,09-33102891,09-970796888
  (၂၀) သီေပါၿမိဳ႕နယ္ ဦးေ၀ ၊ သီႏီၷလမ္းႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းေထာင့္ ၊ ေတာင္ျမိဳ႕ရပ္ကြက္ ၊ သီေပါျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room)   
  Ph: 082-80720,09-403711044

  ကိုအိုက္ပီး(ေရႊက်ားဆိုင္) နမ့္လန္ရြာ ၊ ျမိဳ႕လယ္ရပ္ကြက္ ၊ သီေပါျမိဳ႕နယ္ ။    
  Ph:  082-840720,09-403718538,09-259075080

  ရီးရွင္း  ၊ မိုင္းပြန္းလမ္း ၊ အေနာက္ရပ္ကြက္ ၊ သီေပါျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-5278453,09-442222008
  ကိုအိုက္ဗ်ဴး ၊ နမ့္လန္ရြာ ၊ ေျမာက္ရပ္ကြက္ ၊ သီေပါျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph:  082-84134,09-47311241
  (၂၁) ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္ ကိုေက်ာ္ေအာင္ဆန္း ၊ ပတၱျမားလမ္း ၊ ရပ္ကြက္(၄) ေက်ာက္မဲျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room) 
  Ph:  082-41186,09-403764188,09-790202936
  ကိုေအာင္ေက်ာ္ဦး (ေဒၚခင္ျမစတိုး)ေနာင္ပိန္ရြာ ၊ ေစ်းေျမာက္ဘက္ ၊ ေက်ာက္မဲျမိဳ႕နယ္ ။ 
  Ph: 09-6706092,09-790203052
  စိုင္းေက်ာ္သီဟ ၊ ၂/၈ ေစ်းရပ္ကြက္ ၊ မိုင္းလံုရြာ ၊ ေက်ာက္မဲျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-47111990,09-960585001
  (၂၂) တန္ယန္းၿမိဳ႕နယ္ စိုင္းေအာင္ခမ္း ၊ရပ္ကြက္(၄) ျမိဳ႕လယ္ခန္းမေတာင္ဘက္ ၊ တန္႕ယန္းျမိဳ႕ ။ (Show Room) 
  Ph:  09-40376178,09-47326961
  (၂၃) လား႐ိႈးၿမိဳ႕နယ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း ၊ ရပ္ကြက္(၂)လားရိွဴးျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room) 
  Ph: 082-2926556,082-2925279,09-47302766,09-47302231
  ကိုေရႊလွ ၊ရပ္ကြက္ (၁၂) ၊ လားရွိဴးျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 082-30997
  ကိုကူးမား ၊ ရပ္ကြက္ (၉) ဘူတာေစ်းအနီး ၊ လားရွိဴးျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph:  09-73860987,09-790205679