• ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
  ၿမိဳ႕နယ္ အမည္ RSP , POS  လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္
  (၁) သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၁)၊ ဖို႔ေျမလမ္းႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းလမ္းေထာင့္၊ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-5157065, 09-5016648, 09-788122988
  (၂) ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၁၃၂)၊ လမ္းသစ္လမ္း၊ အလယ္ပိုင္းရပ္ကြက္၊ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္။
  Ph : 09-791296400, 09-257137897
  (၃) ခရမ္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၃/၆)၊ ျပည္ေတာ္ေအးလမ္း၊ (၆) ရပ္ကြက္၊ ခရမ္းၿမိဳ႕နယ္။
  Ph : 09-794873414, 09-8645335
  (၄) သံုးခြၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၁) စည္သူလမ္း၊ (၄) ရပ္ကြက္၊ သံုးခြၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 056-40100, 056-40161, 09-785155938
  (၅) ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ “အမွတ္ (၁၇၅) ေျမညီ ၊ ဆိပ္ကမ္းသာလမ္း ၊ အလယ္ဘေလာက္ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္။ 
  Ph: 09-440407923, 09-972261615,09- 33166878 ”
  (၆) ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၅၆) ေျမညီ (၂၉) လမ္း ေအာက္ဘေလာက္ ပန္းဘဲတန္းျမိဳ႕နယ္။
  Ph : 09-250354323, 09-425134241
  (၇) ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (ေျမာက္)ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၃၆) ၊ ဦး၀ိစာရလမ္း ႏွင့္ ကၽြန္းေရႊ၀ါလမ္းေထာင့္ ၊ (၃၄) ရပ္ကြက္ ၊ ေျမာက္ဒဂံုျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-73205538
  ေအာင္ေမတၱာစတိုး ၊ ျပည္ေထာင္စုလမ္း ၊ (၃၈)ရပ္ကြက္ ၊ မဟာျမိဳင္အိမ္ယာ၊ ေျမာက္ဒဂံုျမိဳ႕နယ္ ။    
  Ph : 09-254111684
  B-2 Electronic ဆိုင္ ၊ တိုက္ (၁၆/ B-1 ) ဗဟိုလမ္း ၊ မဟာျမိဳင္အိမ္ယာ၊ ေျမာက္ဒဂံုျမိဳ႕နယ္ ။ (Prepaid Card သာေရာင္းပါသည္။)
  Ph :  09-5096030
  (၈) ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (ေတာင္)ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၁၉၈) ၊ ေလွာ္ကားလမ္းႏွင့္ ေအာင္ေဗာဓိဘုရားလမ္းေထာင့္၊ (၂၀)ရပ္ကြက္ ၊ ေတာင္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-448003161, 09-73213787
  (၉) တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၃၄၁)ၿမိဳ႕နယ္လမ္းႏွင့္ စုေပါင္းရံုးလမ္းေထာင့္ ေဗာဓိကုန္းရပ္ကြက္၊ တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္။
  Ph : 09-450019868 (Show Room)
  ဦးေနဆန္း "အလင္းေန႕" စတိုးဆိုင္ ၊ အမွတ္ (၁၁၃)၊ သိမ္ကုန္းေက်းရြာ၊ဥကၠံ၊တိုက္ၾကီးၿမိဳ႕နယ္။
  Ph : 09-5505933
  ဦးမိုးေဇာ္ "လႈိင္ Electronic" ၊ အမွတ္ ၁၁၇ ၊ အေနာ္ရထာလမ္း၊(၂)ရပ္ကြက္ အေဖ်ာက္ ၊ တိုက္ၾကီးၿမိဳ႕နယ္။
  Ph : 09-450019929
  (၁၀) ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၈၀)၊ ေျမညီ၊ ေက်ာင္းႀကီးလမ္း၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 09-43166603, 09-73082890
  အမွတ္ (၁၅၃/ ၁၅၄)၊ ေရႊ၀ါေျမလမ္း၊ ေအာက္ရံုရပ္ကြက္၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ (တဖက္ကမ္း)။
  Ph: 09-43093251, 09-254471737
  (၁၁) ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၁၇၅)၊ ေျမညီထပ္၊ ဆိပ္ကမ္းသာလမ္း၊ အလယ္ဘေလာက္၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-440407923, 09-972261615, 09-33166878
  (၁၂) ကိုကိုးကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၁၇၅)၊ ေျမညီထပ္၊  ဆိပ္ကမ္းသာလမ္း၊ အလယ္ဘေလာက္၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-440407923, 09-972261615, 09-33166878
  (၁၃) မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္- (၉၀/A)၊ က်ိဳက္၀ိုင္းဘုရားလမ္း၊ ရဲရန္ေအာင္မွတ္တိုင္၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္။ (ကေမၻာဇဘဏ္ေဘး)
  Ph: 09-5141479, 09-5038156
  (၁၄) လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၉၀)၊ ပါရမီလမ္း၊ ဗဟိုလမ္းမီးပြိဳင့္အနီး၊ (၁၆) ရပ္ကြက္၊ လႈိင္ျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-5021773, 09-5038156, 09-5141479
  (၁၅) စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (F/2)၊ ပန္းလႈိင္လမ္း၊ ဟုမ္းလမ္းရပ္ကြက္၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္။
  Ph : 01-2304558, 09-43111004
  (၁၆) ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၈၁)၊ ခိုင္ေရႊ၀ါဗဟိုလမ္း၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္။
  Ph : 09-43111004,01 532168
  (၁၇) ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၂၄/၂၆)၊ ေျမညီ၊ ဘိုကေလးေစ်းလမ္း၊ ေအာက္ဘေလာက္၊ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 095014225, 09-73126055, 09-31951007
  (၁၈) ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၈၁/၈၃) ေျမညီထပ္၊ ဗိုလ္ရာညြန့္လမ္း၊ ဒဂံုျမိဳ႔နယ္ ။
  Ph :09443126055 , 09955014225
  (၁၉) ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁၀၃)၊ ေျမညီ၊ (၅၂)လမ္း၊ အလယ္ဘေလာက္၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 01-8610517, 09-73201493
  (၂၀) ဒဂံု(အေရွ႕ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၂၂၀/ခ)၊ အေနာ္ရထာလမ္းမ (၁၀)တိုးခ်ဲ႕၊ ေရႊရတနာ ရုပ္ရွင္ရံု၀န္း၊ ဒဂံု (အေရွ႕ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-73037793, 01-8011061
  (၂၁) ေျမာက္ဥကၠလာၿမိဳ႕နယ္ တိုက္(၃)၊ အခန္း(၀၁)၊ ေဝပုလႅအိမ္ရာ(၂)၊ ေခမာသီလမ္း၊ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-73037793, 01-9691348, 09-420072372
  (၂၂)    လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္    (ဂ/၁၆)၊ မင္းလမ္း၊ ေအာင္မဂၤလာရပ္ကြက္၊ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 01-629149, 09-5079391, 09-450017463, 09-799916269, 09-799916447
  "ကိုေမာင္သန္း လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ " ၊ မင္းကုန္းရပ္ ၊
  Ph : 09975495596 
  "ကို၀င္းေဇာ္ဦး" အေ၀းေျပးကားဂိတ္လက္မွတ္အေရာင္းဆိုင္ ၊ ဒါးပိန္ ၊ လွည္းကူးျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph :09-264632728 
   "ကိုႏိုင္ထြန္း" ငါးဆူေတာင္ (၃) ရပ္ကြက္ ၊ ကားဂိတ္ ။
  Ph : 09-43113748
  (၂၃) အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၃)၊ ဗဟိုလမ္း၊ မီးရထားေဘာလံုးကြင္းအေရွ႕ ၊ အင္းစိန္ပန္းၿခံအနီး ၊ အင္းစိန္ၿမိိဳ႕နယ္။
  Ph: 01-647354, 09-73075733, 09-8639963
  (၂၄) ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၄၁)၊ အေနာက္မ်ဥ္းၿပိဳင္ကြင္းလမ္း၊ တာေမြအဝိုင္းထိပ္မွတ္တိုင္အနီး၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္။
  Ph : 09-73112695, 09-795339268
  "၀င္းပပသက္ စတိုး " အမွတ္ (၉၃/A) ငါးထပ္ၾကီးဘုရားလမ္း ၊  ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph : 01-547540  (POS)
  "Myanmar TV (1)" ေရတာရွည္လမ္းသစ္ ၊ အမွတ္ (၀၀၉) ၊ ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္။
  Ph : 09-5103856,09-5094395
  "ေကာင္းမွဴေတာ္ စတိုး" ျခံအမွတ္ (၉၂) ကေမၻာဇလမ္း ၊ ေရႊေတာင္ၾကားလမ္း ၊ ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္။
  Ph : 09-5101800
  "၀င္းစတိုး " ငါးထပ္ၾကီးဘုးရားလမ္း ၊ ဗိုလိခ်ိဳ(၁) ရပ္ကြတ္ ၊ ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph :09- 441809194
  "ေရႊစင္ေမ စတိုး  " အမွတ္ (၆၅) ၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း ၊ ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph : 09-962222087
  " ေမစတိုး "တိုက္ (၄) အခန္း (၁) ၊ ေရႊဂံုရိပ္မြန္အိမ္ရာ ေရႊဂံုတိုင္။
  Ph :09-773330604
  (၂၅) လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁၄၇)၊ ေျမညီ(၁၆)လမ္း၊အေပၚဆံုးဘေလာက္၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-970666620, 09-450384899
  (၂၆) ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၇၄၈) ဘီ၊ နတ္စင္လမ္းထိပ္၊ ျပည္လမ္း၊ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph : 09-5075855, 01-620174, 01-620774
  "ေနေဇာ္ " ရဲေဘာ္ေစ်း ၊ ေမွာ္ဘီျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-790240130
  " မသီတာ "  ဆပ္သြားေတာ ၊ ေမွာ္ဘီျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-790141418
  "အာရံုဦး  " ဆပ္သြားေတာ ၊ ေမွာ္ဘီျမိဳ႕နယ္ ။  Ph : 09-421174747
  " ဦးသန္း၀င္း " ကိုးလံုးကြင္း ၊ ေမွာ္ဘီျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09- 421004656
  " ထိပ္တန္းစတိုး" သေႏၶပင္ ၊  ေမွာ္ဘီျမိဳ႕နယ္ ။ Ph :  09-790141468
  " ပစ္တိုင္းေထာင္ " ထိန္စြန္း ၊ ေမွာ္ဘီျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-250170646
  "ကိုစိုး " ေညာင္(၂)ပင္ ၊ ေမွာ္ဘီျမိဳ႕နယ္ ။ Ph :  09-965612223
  " ဦးမ်ိဳးေအာင္ " ၀ါးနက္ေခ်ာင္း ၊ ေမွာ္ဘီျမိဳ႕နယ္။ Ph :09-445428232
  " အာရံုဦး(၁) " ထန္းတံပင္တာဆံု ၊ ေမွာ္ဘီျမိဳ႕နယ္။ Ph : 09-972339999
  " စိန္ေ၀လွ်ံ " ေမွာ္ဘီ GTU ေက်ာင္းေရွ႕ ၊ ေမွာ္ဘီျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-791434531
  ပန္းသစၥာ" ဖူးၾကီးျမိဳ႕နယ္ ။ Ph :  09- 952645085
  " ေဇာ္မ်ိဳးဦး " ေရႊျမယာ ၊ ေမွာ္ဘီျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-775633412
  " ေဇာ္မင္းဦး " ေျမာင္းတကာရပ္ ၊ ေမွာ္ဘီျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-30027732
  (၂၇) တာေမြၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၄၃၄)၊ ပထမထပ္၊ ဗညားဒလလမ္း၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
   Ph: 09-73004708, 09-5028768
  (၂၈) ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ျပည္ေတာ္သာရပ္၊ ေကာ့မႈးၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-31105046, 09-5192275, 09-790138254
  (၂၉) ကြမ္းၿခံကုန္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၈၄)၊ သံုးပန္လွလမ္း၊ ကြမ္းၿခံကုန္းၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 01-265270, 09-8640620
  လပ္ခုပ္ကုန္း၊ စံျပေက်းရြာ၊ ကြမ္းၿခံကုန္းၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-8640401
  (၃၀) တြံေတးၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ -၁၇၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ အုန္းပင္စုရပ္၊ တြံေတးၿမိဳ႕နယ္။
  (Show Room) Ph: 045-50275, 09-5188712
  ဘုရားၾကီေက်းရြာ၊ တြံေတးၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-788461252
  (၃၁) မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၈၁)၊ ေျမညီထပ္၊ ေဒၚသိန္းတင္လမ္း၊ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္။
   (Show Room)  Ph : 01-251507, 01-394743, 01-394635
  (၃၂) မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၈၅)၊ ခေရပင္လမ္းမေပၚ၊ ရာသက္ပန္မွတ္တိုင္၊ မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္။ (ဧရာ၀တီဘဏ္အနီး)
  Ph: 09-979882750, 09-43026869
  ေမာ္ဒန္ဓါတ္ပံုႏွင့္ မိတၱဴဆိုင္ ၊ ျပည္လမ္း ၊ ၀ါယာလက္ေစ်းအနီး ၊ မဂၤလာဒံုျမိဳ႕နယ္ ။                        
  Ph :09-32176414 (တနလၤာေန႕ပိတ္)
  ေနေရာင္ျခည္ (Electronic) ဆိုင္ ၊ အမွတ္(၆၃) လမ္းဆံုပိုင္းရပ္ကြတ္ ၊ ျပည္လမ္း - ေထာက္ၾကံ ၊ မဂၤလာဒံုျမိဳ႕နယ္။(စေနပိတ္)
  Ph : 09-421032444
  ၾကံခင္းစုရပ္ကြက္ ၊ ေဘာလံုးကြင္းေရွ႕တည့္တည့္ ၊ မဂၤလာဒံုျမိဳ႕နယ္ ။
  တနလၤာေန႕မွေသာၾကာေန႕အတြင္း မနက္ (၁၀)နာရီမွေန႕လည္ (၁) နာရီအထိသာဖြင့္ပါသည္။
  (၃၃) အလံုၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၆၈) ႏွင္းဆီလမ္းႏွင့္ ေက်ာင္းလမ္းေထာင့္၊ အလံုၿမိဳ႕နယ္။
  Ph : 09-31250839, 09-252414077
  (၃၄) ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ တုိက္ (၃၅၃)၊ အခန္း (၆)၊ (၅) ရပ္ကြက္၊ စက္မႈ(၁)လမ္း၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-250024914, 09-421146571
  (၃၅)  ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္-၂၂၃(က)(ခ)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း နွင့္ ေရႊလမ္းေထာင့္၊ ၅/ခ ရပ္ကြက္၊ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္။ ေခါင္သံုးလံုးမွတ္တိုင္အနီး  (Show Room)
  Ph : 09-424499678, 09-424499789
  အမွတ္(၁၁၂၀/က)(တ)၊ ၁၅ ရပ္ကြက္၊ ပန္းၿခံေရွ႕၊ မဟာဗႏၶဳလလမ္း၊  အိမ္မဲႀကီး ၊ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္၊
  Ph : 09-424499456
  (၃၆) သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၈၈၃)ေလးေထာင့္ကန္လမ္းမႀကီး၊ KBZ Bank မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္။(Show Room)
  Ph: 09-252029622, 09-252029633
  မိုးယံထီဆိုင္၊ ေရနံသာလမ္းမႀကီး၊ (၂၄)ရပ္ကြက္၊ သု၀ဏၰ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-798152240
  သန္႔ဆန္ဆိုင္၊ အခန္း(၃) ေအာင္ေဇယ်(၁)လမ္းထိပ္ ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ.နယ္။
   Ph: 09-975036006
  သန္႔ျဖဴဆပ္ျပာဆီဆိုင္၊ အမွတ္(၁၁၂/၆) ၊ မီးဒံုးလမ္း၊ (၂၉)ရပ္ကြက္၊ သု၀ဏၰ ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ.နယ္။
  Ph: 09-73004569, 09-31055511
  (၃၇) ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းဝန္း၊ မိုးလံုေလလံုအားကစားရံုေရွ႕၊ ထန္းတပင္လမ္းမႀကီး၊ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္။(Show Room)
  Ph : 09-427776995, 09-955075855, 09-254913774, 09-964913774
  " ေငြၾကယ္လွ်ပ္စစ္ဆိုင္ " သရက္ျခံ ၊ ထန္းတပင္ျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph : 09- 792867093
  "ေဒၚတင္ၾကည္ " ရဲကင္းေရွ႕ ၊ ထန္းတပင္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09- 774950432
  " ကိုထက္ပိုင္ေက်ာ္ " ေဘာလယ္ရပ္ ၊ ထန္းတပင္ျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph : 09-780234545
  " အေမလက္ဖက္ရည္ဆိုင္ " အညာစုရပ္ ၊ ထန္းတပင္ျမိဳ႕နယ္ ။ 
  Ph : 09- 961901252
  (၃၈) လသာၿမိဳ႕နယ္   အမွတ္ (၁၄၇)၊ ေျမညီ၊ (၂၁)လမ္း၊ အေပၚဘေလာက္၊ လသာၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room) 
  09-770945554, 09-420095554
  "J Shop " အမွတ္(၁၀၈) ၊ အခန္း (၀၀၂) ၊ ေျမညီ (၁၇) လမ္း ၊ လသာျမိဳ႕နယ္။ 
  Ph : 09-448004554 (POS)
  " Star Avenue" Travel & Tours Co,Ltd အမွတ္ (၆၇၆) ၊ (၁၉) လမ္း ႏွင့္ (၂၀) ၾကား ၊ မဟာဗႏၶဳလလမ္း ၊ လသာျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph : 09- 428936507 (POS)
  (၃၉) ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၅၄)၊ သစၥာလမ္းမၾကီး၊ (၉) ရပ္ကြက္၊ ပု႑မီမွတ္တိုင္အနီး၊ ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 09-259278041, 09-253669534
  (၄၀) ဒလၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၉)၊ မင္းရဲေက်ာ္စြာ (၂) လမ္း၊ ဗိုလ္ရန္ေျပရပ္ကြက္၊ သေဘၤာဆိပ္အနီး၊ဒလၿမိဳ႕နယ္။
    Ph : 09-796667920, 09-455205002
  (၄၁) ဆိပ္ႀကီး/ ခေနာင္တို  ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္​၃၉၊ ဗဟိုလမ္​း၊ ဆိပ္​ႀကီးအ​ေ႐ွ႕။
  Ph :  09-455205001
  (၄၂) ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၃)၊ တိုက္ (၁၁)၊ (၁)လမ္း/ A၊ ယုဇနဥယ်ာဥ္ၿမိဳ႕ေတာ္၊ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph :  09-427407557,09-253723968, 09-973503773, 09-456762207
  " ေဒၚခ်ိဳဆိုင္ "(၁၇) လမ္း ၊ A ဘေလာက္ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းျမိဳ႕နယ္။
  Ph : 09- 779932215
  (၄၃) သာေကတၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (12/3 -4) သန္လ်င္ခ်ဥ္းကပ္လမ္း ၊ ၁၀၈ ေတာင္ဘုရားမွတ္တိုင္။ သာေကတျမိဳ႕နယ္။ 
  Ph :  09428555328, 09953303318
  အမွတ္ (၁/၁၂၉)၊ ရန္ေျပလမ္းမ၊ ရန္ေျပ (၃)ရပ္ကြက္၊ ရန္ေျပမွတ္တိုင္အနီး၊ သာေကတၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph : 09-428555327, 09-953303317
  (၄၄) ေဒါပံုၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၂၈၇)၊ မင္းနႏၵာလမ္း၊ ဗမာေအးရပ္ကြက္၊ ေဒါပံုၿမိဳ႕နယ္။
  Ph : 09-428555326, 09-953303316
  (၄၅) လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ တိုက္ (၂)၊ အခန္း (၄)၊ ေအာင္ေျမသာယာ Shop House၊ (၆) ရပ္ကြက္၊ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room - 1)
  Ph : 09-428555325, 09-953303315
  အမွတ္(၅)၊ အေနာ္ရထာလမ္း၊ (၁၁)ရပ္ကြက္၊ ေအာင္မဂၤလာေဈး နွင့္ (၁၂)သမမွတ္တိုင္ၾကား၊ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room - 2)
  Ph : 09-428555324 ,09--953303314

 • မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး
  ၿမိဳ႕နယ္ အမည္ RSP , POS   လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္
  (၁) အမရပူရၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္-(မက-၃၇)၊ကြမ္းသီးတန္းရပ္၊ဆုေတာင္းျပည့္ဘုရားအနီး၊
  စစ္ကိုင္း-မႏၱေလးကားလမ္းမၾကီး အေရွ့ဘက္ ၊ အမရပူရျမိဳ႕နယ္။ Ph : 09-798637630 , 09-449855838
  ျမစ္ေလာင္းရြာထိပ္ ၊ ေအာင္ေဆးခန္းမ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ၊ အမရပူရျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph : 09-798637631
  (၂) စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၁) လမ္း၊ ရန္ေအာင္ျမင္ရပ္၊ စဥ္႔ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္။
  Ph : 09-2150558, 09-796790042
  (၃)  ေအာင္ေျမသာဇံၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္ (၄၁)၊ (၂၂)လမ္း၊ ၈၉* ၉၀ လမ္းၾကား၊ ေအာင္ေျမသာဇံၿမိဳ႕နယ္။
  Ph : 09-425501100, 09-425501166
  ၆၂ လမ္း ၊ ၁၇ * ၁၈ လမ္းၾကား ၊ ေအာင္ေျမသာစံျမိဳ႕နယ္ ။
    Ph : 09 - 454717001-02
  (၄) ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ၁၉လမ္း၊ သံလမ္း (အေရွ႕ဘက္)၊ ဘူးကုန္းရပ္၊ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္။
  Ph : 09-793108382, 09-427526281
  အုံးေခ်ာရြာ ၊ ျမတ္မာလာခန္းမေရွ႕ ၊ ပုသိမ္ၾကီးျမိဳ႔နယ္ ။
  Ph : 09-764633966 , 09-444633966
  (၅) ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၄)၊ တိုက္ကုန္းရပ္၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အနီး၊ ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္။
  Ph  : 09-259100052, 09-2043958
  ရတနာMart စတိုး၊ ပုဂံေစ်းအနီး၊ ပုဂံၿမိဳ႕။
  Ph : 09-786065668
  (၆) တံတားဦးၿမိဳ႕နယ္ ခေရလမ္း၊ တဲေတာ္ရာရပ္၊ တံတားဦးေဆးရံု (အေနာက္ဘက္)၊ တံတားဦးၿမိဳ႕နယ္။
  Ph : 09-428868366, 09-763896866
  (၇) ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္ မႏၱေလး- လားရွိဳးလမ္း၊ ေစ်းေလးအနီးရပ္ကြက္ၾကီး (၂)၊ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္။
  Ph : 09-443667372၊ 09-443667379
  (၈) ခ်မ္းေအးသာဇံၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ ၂၇၈ (၈၆လမ္း )၃၂ * ၃၃ လမ္းႀကား ၊ ခ်မ္းေအးသာဇံျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph : 09 444636668 , 09-777345334, 09- 951900330
  လမ္း(၃၆)လမ္း၊  ၇၁* ၇၂လမ္းၾကား။ ခ်မ္းေအးသာဇံၿမိဳ႕နယ္။
  Ph : 09- 400885228
  (၉) ျမစ္သားၿမိဳ႕နယ္ "စိုးႏိုင္ Electronic" ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ သမၼတိုက္တန္း၊ ေရႊသူေဌးရပ္ကြက္၊ ျမစ္သားၿမိဳ႕နယ္။(Show Room)
  Ph : 09-2150160, 09-790170254, 09-452571319
  "စိုးႏိုင္ Electronic" ရန္ကုန္-မႏၱေလးကားလမ္းေဘး၊ (၂၁)မိုင္လမ္းေထာင့္၊ ကူမဲၿမိဳ႕။ (Show Room)
  Ph : 09-2150160, 09-425007231, 09-796479717
  (၁၀) ျမင္းျခံၿမိဳ႕နယ္ ေငြစင္ၾကယ္ အမွတ္ (၇)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ျမင္းၿခံၿမိဳ႕နယ္။(Show Room)
                                    Ph: 066-22285, 09-2215763
  ပေဒသာလွ်ပ္စစ္ ၊ အမွတ္(၈) ၊ ျမင္းျခံျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph :  066-2021414/066-2022414/09-2215414
                                             ေငြစင္ၾကယ္ အမွတ္ (၁၀)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ျမင္းၿခံၿမိဳ႕နယ္။                                                    
    Ph: 066-2022820, 09-790157350/09-971466466
  လျပည့္၀န္းစတိုး ၊ ဆီမီးခံု ၊ ျမင္းျခံျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph :  09-970062900
  (၁၁)  ႏြားထိုးႀကီးၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္ (၁) ရပ္ကြက္၊ ေက်ာက္တိုင္အေနာက္ဘက္၊ ေဆာက္လုပ္ေရးတိုက္တန္း၊ ႏြားထိုးႀကီးၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room )
  Ph: 09-790157585, 09-402613759
  " လင္းပြိဳင့္လွ်ပ္စစ္ဆိုင္  " ႏြားထိုးၾကီးျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph :  09-790157584
  (၁၂)    ေတာင္သာၿမိဳ႕နယ္    အမွတ္ (၂)၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းလမ္း၊ ေတာင္သာၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room )                     
            Ph: 09-2212349, 09-790157574
  "လင္းလင္းစတိုး " ၊ ေတာင္သာေစ်းေရွ႕ ၊ ေတာင္သာျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph : 09-790157572
  " ကိုေမာင္ေငြဆိုင္ " ၀ဲေလာင္ေက်းရြာ ၊ ေတာင္သာျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph : 09-790258861
  " ေ၀လင္းေအာင္ " ရံုးဆင္ရြာ ၊ အိမ္ဆိုင္ ၊ ေတာင္သာျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph :  09-968969695
  (၁၃) မိတီၳလာၿမိဳ႕နယ္ အေရွ႕ျပင္ရပ္၊ ဒုတိယလမ္းမေတာ္၊ မိထၳီလာၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)        
                  Ph : 09-795795803, 09-790158741
  ၿမိဳ႕မ (၄)၊ ပန္းတိမ္တန္းရပ္၊ မိတီၳလာၿမိဳ႕နယ္။
  Ph : 064-24376, 09-795777345
  ကိုသက္ႏိုင္တြန္း ၊ ေရႊလက္ဆက္ ၊ စက္မွဳဇံု (၄) လမ္းထိပ္ ၊ မိထီၱလာျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph : 09-796418900
  (၁၄)  ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕နယ္  မင္းၾကီး (ေပ်ာ္ဖြယ္)ဘူတာရံုလမ္း၊ ၿမိဳ႕သစ္ရပ္၊ ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕နယ္။
  Ph : 09-47127027, 09-793127027
  ဦးခင္ေမာင္ညႊန္႕ ၊ အေနာ္ရထာလမ္း ၊ ရွမ္းပြဲရပ္ ၊ ေပ်ာ္ဘြယ္ျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph :  09-47127102
  (၁၅) ရမည္းသင္းၿမိဳ႕နယ္ ၀ိုင္အိုတင္ အမွတ္ (၃၃၆)၊ ဝါးတိုးအေရွ႕ရပ္ကြက္၊ ေဘာ့လံုးကြင္းလမ္း၊ ရမည္းသင္းၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 064–40213, 064-40707, 09-790158236
  ၀ိုင္အိုတင္ ၊ ေစ်းေတာင္ဘက္အျပင္တန္း၊ ရမည္းသင္းၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 064–40707
  " ေက်ာ္ " ေရႊဒါးေက်းရြာ ။
  Ph : 09-402718571
  " ဦး၀င္းညႊန္႕" ရြာတန္းေက်းရြာ ။
  Ph :  09-970825992
  "ဦးမင္းမင္း " ရွမ္း၀ိုင္းရပ္ကြက္ ။
  Ph :  09-796111336
  " ကိုေအာင္ေက်ာ္စိုး " ေက်ာ္ဇင္ရပ္ကြက္ ။
  Ph :  09-421743440
  " ေမာင္ေမာင္ Mobile " ရြာတန္းေက်းရြာ ။
  Ph :  09-250770499
  " ေရႊပေလာင္ " ၀ါးတိုရပ္ကြပ္ ။
  Ph : 064-40103
  (၁၆) ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္-မႏၱေလးကားလမ္းေဘး၊ ဆီဆံုရပ္ကြက္၊ (၈)လမ္းထိပ္၊ ေဇာ္ဂ်ီတံတားအနီး၊ ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-33414777, 09-962025650, 09-796008601
  (၁၇) လယ္ေ၀းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၅/၂၇၆)၊ (၄)လမ္း၊ (၅) ရပ္ကြက္၊ လယ္ေ၀းၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph : 067-26811, 09-250805091
  ထြန္းနာရီဆိုင္အေရွ႕၊ လမ္းမေတာ္လမ္းႏွင့္ ဘုရားလမ္းေထာင့္၊ လယ္ေ၀းၿမိဳ႕နယ္။
  Ph : 067-26811, 09-250805091
  (၁၈) ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (န-၇၈)၊ သေျပကုန္းေစ်းအေနာက္ေပါက္၊ ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 067-26811, 09-250805091
  (၁၉) ဒကိၡဏသီရိၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (ဒ-၃၀၇၂၉)၊ သီရိမာလာလမ္း၊ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးရံုးေဘး၊ ဒကိၡဏသီရိၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 067-26811, 09-250805091
  (၂၀) ဥတၱရသီရိၿမိဳ႕နယ္ ေသာ္ကလမ္း ၊ ခ်င္းရြာ ၊ ဇ၀နသိဒိၶရပ္ကြက္ ၊ ဥတၱရသီရိျမိဳ႕ ။ (Show Room)        
    Ph :  067-26811/09-250805091
  (၂၁) ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၄၃၀)၊ ရန္-မန္းလမ္းေဟာင္း၊ ေရဆင္း၊ ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 067-26811, 09-250805091
  (၂၂) ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (န/ ၃၂)၊ ေစ်းရံုးခန္းေက်ာကပ္၊ ေရႊေဒါင္းစတိုးအနီး၊ ပုဗၺသီရိညေစ်း၊ ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕နယ္။
  Ph : 067-26811,09-250805091
  (၂၃) ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္ ၁/၆၉၊ ဗိုလ္ေတာက္ထိန္လမ္း၊ မဂၤလာရပ္ကြက္၊ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 067-26811, 09-250805091
  (၂၄) တပ္ကုန္းၿမိဳ႕နယ္ အ.ထ.က (၁)၊ အေနာက္ဘက္၊ မီးသတ္ရံုေရွ႕၊ တပ္ကုန္းၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-49208218
  (၂၅)       ၀မ္းတြင္းၿမိဳ႕နယ္       ဥတၱရထြန္း အီလတ္ထေရာနစ္ အမွတ္(၃) ၊ ဗဟိုရပ္ကြက္ ၊ သဲေတာ-၀မ္းတြင္းလမ္းမေဘး၊ ၀မ္းတြင္းျမိဳ႕နယ္။ (show Room)
  Ph :  09-33063331
  ဦးေဇာ္၀င္းထြန္း(ေမစတိုး) ၊ရပ္ကြက္(၁) ၊ ၀မ္းတြင္းျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph : 09-2165090,064-50502,09-444043043
  ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ ရပ္ကြက္(၂) ၊ ၀မ္းတြင္းျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph : 09-402536855,09-973624700
  ဦးစန္းလြင္ ၊ ရပ္ကြက္(၃) ၊ ၀မ္းတြင္းျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph : 09-402559909,09-43003594
  မေမျဖိဳးလြင္ ၊ (ဘုရားျဖဴ ၊ ကံေကြ႕၊ရြာရွည္) ၀မ္းတြင္းျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph :  09-785797218
  မသိမ့္သိမ့္္စိုး ၊ (ေလွ်ာ္ပင္ ၊ ဇရပ္ကုန္း ၊ ရြာသစ္ ၊ ရတန္း ၊ တမတ္ကုန္း ၊ ေရႊတြင္းတူဆည္ရြာ ၊ စိန္ပန္းပင္ဆည္ရြာ) ၀မ္းတြင္းျမိဳ႕နယ္။
  Ph : 09-256001456
  ကိုေက်ာ္ခန္႕မွဴး(ေရဆံုး ၊ ဆည္ရြာ ၊ ခင္ၾကီး ၊ ခင္ဘန္း ၊ ကင္းရြာ) ၀မ္းတြင္းျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph :  09-951815472
  (၂၆)         ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္         အမွတ္ (တ၀-၄၀၃)၊ အေနာက္ၿမိဳ႕ပတ္လမ္းႏွင့္ သိဂႌလမ္းေထာင့္၊ ကမၸ၀တီရပ္ကြက္၊ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 061-51966
  Royal (လြတ္လပ္ေရး ၊ သီရိမဂၤလာ)ေက်ာက္ပန္းေတာင္းျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph :  061-50388
  ေရႊလမင္း (ျမိဳ႕မ ၊ ေအာင္မဂၤလာ ၊ စံျပ) ေက်ာက္ပန္းေတာင္းျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph :  061-50364
  ကိုလမင္းစိုး (ျမိဳ႕မေတာင္ ၊ ေျမာက္ျပည္ေတာ္သာ ၊ အင္ေတာရြာ) ေက်ာက္ပန္းေတာင္းျမိဳ႕နယ္ ။       
  Ph :  09-43025952
  Sea Light သာယာေအး ၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph :  09-448539735
  မစိမ္းမို႕မို႕ (လယ္ၾကီးေတာင္ ၊ ငါးသွ်န္ေတာင္ ၊ အေျမွာင္ကန္ ၊ ေပြးက်စ္ ၊ တလိုင္းကန္) ေပြးက်စ္နယ္ေျမခြဲ ၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph : 456207169
  မလြင္မာမာ (မက်ီးတိုက္ ၊ အင္ေတာ ၊ လယ္ယာေတာင္ရြာ) ေက်ာက္ပန္းေတာင္းျမိဳ႕နယ္။
  Ph : 09-789932143
  ကိုမင္းေအာင္ႏိုင္ (ကမ္းျဖဴ ၊ လယ္ၾကီးေျမာက္ ၊ ေက်ာက္တံခါး ၊ ပုပၸါး ၊ စိတၱိန္း ) ပုပၸါးနယ္ေျမခြဲ ၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph :  09-764801034
  ကိုထက္ျမတ္လွိဳင္ ၊( တလင္းကိုင္း ၊ လက္ပံပ်ား) လက္ပံပ်ားနယ္ေျမ ၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph :  09-975727490
  (၂၇)    မတၱရာၿမိဳ႕နယ္    အမွတ္(၂/၁၂၅၄) ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ေဈးအနီး၊ ေတာင္ဘက္ေပါက္၊ မတၱရာၿမိဳ႕နယ္။ (Show room)
  Ph : 02-79521
  မနီလာထြန္း အမွတ္(၂) ရန္ကင္းရပ္ကြက္ ၊ အမွတ္(၄)ရပ္ကြက္ ၊ အမွတ္(၂) ကန္သာရပ္ ၊ အမွတ္(၃)ရပ္ကြက္ ၊ မတၱရာျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph : 09-798978638
  မမီမီေဆြ ၊ ေတာင္ျပဳန္း ၊ တံငါသည္ေတာင္ /ေျမာက္ ၊ ေက်ာက္တံတား ၊ မတၱရာၿမိဳ႕နယ္ ။            
  Ph : 09-970233396
  ကိုသူရေက်ာ္ထင္ ၊ ေက်ာက္ဆည္ေလး ၊မတၱရာၿမိဳ႕နယ္ ။
  Ph :  09-797623793
  (၂၈)     ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္     အမွတ္ (၁၉)၊ စစ္ကိုင္း-မႏၱေလးလမ္းေဘး၊ ဘုရားႀကီးအေနာက္မုဒ္၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္။(Show Room)
  Ph : 02-4063331, 09-258884554
  မေနာ္ဟရီလမ္းေျမာက္ဘက္ ၊ (၆၁) လမ္းေထာင့္ ၊ ခ်မ္းျမသာစည္ျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room -2 )        
  Ph :  09-258884554
  ကန္ေတာ္ၾကီးအေနာက္ျခမ္း ၊ ဧရာထြန္းရပ္ကြက္ ၊ ေစ်းၾကီးနား ၊ ခ်မ္းျမသာစည္ျမိဳ႕နယ္ ။  (Show Room -3)
  Ph : 09-450384579/09- 2033115
  SKY MOE Electronic ျမိဳ႕သစ္ (၁)(၂) ရပ္ကြတ္ ၊ ခ်မ္းျမသာစည္ျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph :  09-43153000
  Nay Zin Electronic ျမိဳ႕သစ္ (၄) ေအာင္ပင္လယ္ရပ္ကြတ္ ၊ ေအာင္သာယာရပ္ကြက္ ၊ ခ်မ္းျမသာစည္ျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph : 09-91012240/09-259229177
  (၂၉) မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၈၄) လမ္း၊ (၃၈) လမ္း၊ ၈၁*၈၂ ၾကား၊ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room-1 )
   Ph :  09-400885778
  (၃၆)လမ္း၊ ၇၁*၇၂ၾကား၊ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္။  (Show Room-2 )
  Ph : 09-400885228
  (၃၀)  စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္(၁)ရပ္ကြက္၊ က်ဥ္ေတာက္ေပါက္ေက်းရြာ၊ မႏၱေလး-မိုးကုတ္လမ္းမႀကီး၊ စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph : 09-765320123, 09-402220123
  "ဦးၾကည္မင္း + ေဒၚမာမာသန္း " လက္ပန္လွေက်းရြာ ၊ CB Bank ေရွ႔ ၊ စဥ့္ကူးျမိဳ႕နယ္ ။        
  Ph  :  09-790206637
  (၃၁) သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၇) ရပ္ကြက္၊ သစ္ေတာရံုးေတာင္ဘက္၊ မန္းေလး-မိုးကုတ္လမ္း၊ ဇရပ္ကြင္း၊ သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္။(Show Room) 
  Ph: 09-954189792, 09-429919202
  ကိုေဆြလင္း၊ (ႏွင္းပုလဲ အီလက္ထေရာနစ္) အမွတ္ (၂) ရပ္ကြက္၊ အဂိရာဇာ (၁)လမ္း၊ တေကာင္းၿမိဳ႕၊ သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္။
  Ph : 09-257000223
  ေကာင္းစံသာစတိုး၊ (၇)မိုင္ေက်းရြာ၊ သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္။ 
  Ph: 09-440721005
  (၃၂)   သာစည္ၿမိဳ႕နယ္   မိထၱလာ - ေတာင္ၾကီးကားလမ္းမေဘး CB - Bank ႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ၊ ထိန္ကန္ရပ္ ၊ သာစည္ျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room)
    Ph : 09- 790122123
  ဦးလတ္ေဇာ္ (ထြန္း - Electronic) မိထီၱၱလာ- ေတာင္ၾကီး ကားလမ္းမေဘး ၊ အမွတ္(၁)သာစည္ျမိဳ႕နယ္။(Show Room)
  Ph  :  09-795800969
  ကိုေနလင္းေအာင္ ၊ ယင္းမာပင္ ၊ သာစည္ျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph : 09-402682555
  (၃၃) မလိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ "ကိုဟန္ထြန္း " "ပီတာ" စတိုး ေစ်းအေနာက္ေျမာက္ေထာင့္၊ ပြဲစားတန္းလမ္း၊ မလႈိင္ၿမိဳ႕နယ္။
   Ph :  09-971071040, 064-60215
  (၃၄) ငါန္းဇြန္ၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕သာေစ်း အေရွ႕ဘက္တိုက္တန္း၊ စည္ပင္ရံုးအနီး၊ ငါန္းဇြန္ၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph : 09-797422191, 09-444029132
  စိုကိပ်ိဳးေရးရံုးအနီး၊ ငါန္းဇြန္-ၿမိဳ႕သာလမ္းေဘး၊ ငါန္းဇြန္ၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-795122760
  ျမတ္သြယ္အဲယားကြန္းတပ္ဆင္ျပဳျပင္ေရး ေစ်းေတာင္ဘက္၊ ျမိဳ႕သာျမိဳ႕။ Ph :09-795122760
  ေကာင္းသန္႕ကေဖး၊ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးေရွ႕၊ ငါန္းျမာၾကီးျမိဳ႕။ Ph :09-776653156
  Thaw Tar Pharmacy & Store ဘိုးရာဇာလမ္း ၊ နံပါတ္(၁) ငါန္းဇြန္ျမိဳ႕နယ္။ Ph : 066-46123
  (၃၅)  မိုးကုတ္ၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္ ၉၁၃/ ဗ္ိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ေစ်းေဟာင္းရပ္ကြက္၊ မုိးကုတ္ၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph : 086-20633
  သိန္းစတိုးဌာနခြဲ ၊ မိုးကုတ္အေနာက္ပိုင္း ၊ လူးထရပ္ကြက္ ၊ လူးထသံတံတားအနီး၊ မိုးကုတ္ျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph :  09-797278592
  (၃၆)  ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳဳ႕နယ္  ၆၂လမ္း၊ က်န္စစ္သားလမ္း ႏွင့္ ပ်ဴေစာထီးလမ္းၾကား၊ တိုးၾကြယ္ေရခဲမုန္႔ဆိုင္အနီး၊ ျပည္ႀကီးတံခြန္ျမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 09-73194347, 09-798492661)
  ေရႊဟသၤာလွ်ပ္စစ္ဆိုင္ ၊ (၇၈)လမ္း ၊ တံခြန္တိုင္ ၊ ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္းအနီး ၊ ေလးမ်က္ႏွာဘုရားမ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ၊ ျပည္ၾကီးတံခြန္ျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph : 09-964513335,09-797129157
 • မေကြးတိုင္းေဒသၾကီး
  ၿမိဳ႕နယ္ အမည္ RSP , POS  လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္ 
  (၁) ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္ ျမိဳ႕မလမ္း အမွတ္ (၁၀) ရပ္ကြက္၊  ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph : 09-2302069, 09-794055456
  " ဦးျမင့္ဦး " ကံမၼတိုက္နယ္ ၊ လက္ျပ အမွတ္ (၂) ရပ္ကြက္ ၊ ေစ်းေျမာက္ဘက္၊ ပခုကၠဴျမိဳ႕နယ္ ။      
    Ph : 09-790174596
  "မခိုင္ "ျမစ္ေခ်တိုက္နယ္ ၊ ေစ်းအေရွ႔ဘက္တန္း ၊ ပခုကၠဴျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph : 09- 401664351
  "ကိုၾကည္လင္းေဇာ္"  ျမစ္ေခ်တိုက္နယ္ ၊ ေစ်းေတာင္ဘက္ ၊ ပခုကၠဴျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph : 09- 440227750
  " မအိမ္ျမဲ " အရာေတာ္ရြာ ၊ ပခုကၠဴျမိဳ႕နယ္။  Ph : 09- 790169027
  (၂) ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၃)၊ ရပ္ကြက္၊ ပင္လံုလမ္း၊ ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 09-777754188, 09-777754187,09-764887988, 09-420887988
  (၃) ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ ပခုကၠဴလမ္းႏွင့္ ကိုင္းေတာမလမ္းဆုံအနီး၊ အမွတ္(၃)ရပ္ကြက္၊ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္။
  (Show Room) Ph: 062-40224, 09-792301110
  ဦးသန္းခ်ိဳ၊ လင္းကေတာရြာ၊ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-796907891
  ဦးတင္ေအာင္ျမင့္၊ ဘုန္းႀကီးကန္ရြာ၊ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-442250287
  ဦးေက်ာ္ေဌး၊ ေတာင္ဘို႔ရြာ၊ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္။ Phး 09-256094007
  ဦးေဌး၀င္း၊ ကိုင္းေတာမရြာ၊ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-256337785
  (၄) ေပါက္ၿမိဳ႕နယ္ တပင္ေရႊထီးလမ္း၊ ေအာင္ခ်မ္းသာရပ္၊ ေပါက္ၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph : 09-790174430, 09-444004168, 09-787711611
  "ကိုရွိဳင္း ' ေရျပာရြာ ၊ ေပါက္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09- 780700154
  "ကိုေအာင္ေမာ္လင္း "  ေရျပာရြာ ၊ ေပါက့္ျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph : 09 -258234789
  (၅) ေဆာ ၿမိဳ႕နယ္ ေဇယ်ာရပ္ကြက္၊ အထကေက်ာင္းအနီး၊ ေဆာၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 09-259964648/09-785722221
  " ဦးတင့္ေဇာ္ " လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၊ သီရိရပ္ကြက္ ၊ ေဆာျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph : 09-440335905
  " ဥိးေအာင္လွိဳင္ျမင့္  "  လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၊ ေက်ာက္တုရြာ ၊ ေဆာျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph :09-440229906
  " ဦးျမင့္ေဇာ္ " ေလာင္းရွည္ရပ္ ၊ ေဆာျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph : 09-456812726
  (၆) ထီးလင္းၿမိဳ႕နယ္ ဦးေနလင္းေအာင္ ၊ ေတာ္၀င္ဦးေဆးဆိုင္ ၊ စည္ပင္သာယာရပ္ကြက္ ၊ ထီးလင္းျမိဳ႕ ။ (Show Room)
  Ph : 09- 426565408,09-400302026
  ဦးမ်ိဳး၀င္း ၊ မိုးေသာက္ပန္းလွ်ပ္စစ္္ပစၥည္ေရာင္း၀ယ္ေရး ၊ အမွတ္(၁) ရပ္ကြက္ ၊ ထီးလင္းျမိဳ႕ ။          
  Ph : 400300819
  မခိုင္ဇာလင္း ၊ အမွတ္(၁)ရပ္ကြက္ ၊ စိန္သုခေဆးဆိုင္ ၊ ထီးလင္းျမိဳ႕။
  Ph : 09-400302016
  ဦးေမာင္ၾကီး ၊ သစၥာဦးလွ်ပ္စစ္ပစၥည္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၊ စည္ပင္သာယာရပ္ကြက္ ထီးလင္းျမိဳ႕။     
  Ph : 09-401530737
  ဦးျမင္လင္း ၊ လင္းလွ်ပ္စစ္ပစၥၥည္းေရာင္း၀ယ္ေရး အမွတ္ (၁) ရပ္ကြက္ ၊ ထီးလင္းျမိဳ႕။               
  Ph :  09-404514033
  ဦးလွမင္း ၊ က်င္းရြာ ၊ ထီးလင္းျမိဳ႕။ Ph :09-426043064
  ဦးစန္းႏိုင္ ၊ ထန္းပင္ကုန္းေက်းရြာ ၊ ထီးလင္းျမိဳ႕ ။ Ph : 09-401623899
  ဦးေက်ာ္မ်ိဳးမင္း ၊ ၀ါးပိုးေခ်ာင္ရြာ ၊ ထီးလင္းျမိဳ႕။  Ph : 09-400300818
  ဦးေဇာ္သိုင္း ၊ ေညာင္ကန္ရြာ ၊ ထီးလင္းျမိဳ႕။ Ph : 09- 256228915
  (၇) ဂန္႔ေဂါၿမိဳ႕နယ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္၊ ဂန္႔ေဂါၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph : 09-47212378, 09-790100742, 09-47212036
  "ဦးေသာင္းဟန္ " (ျမိဳ႕မ)ရပ္ ၊ ဂန္႕ေဂါျမိဳ႕နယ္ ။  Ph : 09- 47050099
  " ကိုသားေလး " ေျမာက္ကုန္းရပ္ ၊ ဂန္႕ေဂါျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09- 400300779
  '' ဦး၀င္းလွိဳင္ဦး " (EPC ရံုး) ၊ ဂန္႕ေဂါျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09- 258003338
  '' ကိုေနေဇာ္လင္း '' (စည္ပင္ရပ္) ၊ ဂန္႕ေဂါျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09- 47212103
  (၈) မေကြးၿမိဳ႕နယ္ ေကာင္းမြန္စင္တာ၊ ျပည္ေတာ္သာလမ္း၊ မေကြးၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph : 09-458487711,09-796034560
  " Ni Ni Electronic " အမွတ္ (ည/၂)၊ နတ္ေမာက္လမ္း၊ရြာသစ္ပြဲၾကိဳရပ္ကြက္ ၊ မေကြးျမိဳ႕နယ္ ။           
  Ph : 09-5341251
  "ရန္ပယ္ေကာင္းမြန္ " မဲထီးလမ္း ၊ ရန္ပယ္ရပ္ကြက္ ၊ ရန္ပယ္ေစ်းေတာင္ဘက္ ၊ မေကြးျမိဳ႕နယ္။     
  Ph : 09- 965340920
  (၉) ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၆၆၈) ဆံုတိုက္ရပ္ ၊ လမ္းမေတာ္လမ္း ၊ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္။
  Ph : 09-264262554,09-5337216
  (၁၀) ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၂၆၂), ေဆးရံုလမ္း၊ ေရႊၾကာအင္း (၂)ရပ္ကြက္၊ ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္။  (Show Room)   
   Ph; 09-5333454,063-50999
  (၁၁) မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္ ထိပ္တန္းအီလတ္ထေရာနစ္ဆိုင္၊ အမွတ္ (၉၁၇)၊ အင္ၾကင္းလမ္း၊ ေစ်းသစ္ရပ္၊ မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္။(Show Room)  
  Ph : 09-964530225/ 09-33383555
  " လွိဳင္းသစ္ " စကုျမိဳ႕ ၊ ရွမ္းစုရပ္ကြက္၊ မင္းဘူးျမိဳ႕နယ္ ။Ph : 09-978960118
  " နယူးေဒလီ " အမွတ္(၄) ရပ္ကြက္ ၊ မင္းဘူး - စကုလမ္း ၊ မင္းဘူးျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-976433600
  (၁၂) ငဖဲၿမိဳ႕နယ္ New Life ကုန္မာပစၥည္းဆိုင္၊ မင္းဘူး - အမ္းလမ္း ၊ ၾတိဂံရပ္ကြက္ ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္အနီး ၊ ငဖဲျမိဳ႕နယ္။  (Show Room)  
  Ph : 09-964530226,09-789005234
  ျဖိဳးျပည့္စိုးကြန္ပ်ဴတာမိတၱဴဆိုင္ ၊ ငဖဲျမိဳ႕မအေနာက္ပိုင္းရပ္ကြက္  ၊ ငဖဲျမိဳ႕နယ္။
  Ph : 09-790195144
  (၁၃) ေစတုတၱရာၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၁)ရပ္ကြက္၊ စံျပရပ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း ၊ ေစတုတၱရာၿမိဳ႕နယ္။  (Show Room)   
  Ph : 09-43058053, 09-790167613
  (၁၄) မင္းလွၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၄ / ၈၆) ၊ ျပည္ေတာ္သာလမ္း ၊  မင္းလွၿမိဳ႕နယ္။  (Show Room)
  Ph : 09-964530227, 09-768059693
  (၁၅) ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၇၅)၊ ပုန္းညက္လမ္း၊ အေရွ႕ပိုင္းရပ္ကြက္၊ ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕။  (Show Room)
  Ph : 09-964530224, 09-964530229
  "ကိုညီညီ " ကုန္းေစာင္းရြာ ၊ ပြင့္ျဖဴျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-796104160
  "ဖူးသစ္" လယ္ကိုင္းျမိဳ႕ေဟာင္း ၊ ပြင့္ျဖဴျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-972554076
  " မေအးမိုး" မဲဇလီရြာ ၊ ပြင့္ျဖဴျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-789048047
  " မျဖဴျဖဴႏြယ္" မဲဇလီရြာ ၊ ပြင့္ျဖဴျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-971446271
  (၁၆) စလင္းၿမိဳ႕နယ္ ဟိန္းစတိုး၊ တိုက္သစ္ႏွင့္ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းေထာင့္ ၊ ေစ်းမရပ္၊ စလင္းၿမိဳ႕နယ္။  (Show Room) 
  Ph : 09-798660807/063-42009
  အေမ့အိမ္စေလာင္းျပဳျပင္ေရာင္း၀ယ္ေရး ၊ မဟာ၀ိသုတရာမလမ္း ၊ ပိုးအေနာက္ရပ္ ၊ ဆင္ျဖဴကၽြန္းရပ္ ၊ စလင္းျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph :  09-401597500
  ေရႊလမင္း ၊ တေညာင္ရြာ ၊ စလင္းျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-401572407
  (၁၇) နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၂၁၀)၊ ေအာင္သုခလမ္း၊ ေစ်းရပ္၊ နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕နယ္။  (Show Room)   
  Ph : 09- 401650401, 09-971418333
  "သိန္းကမာၻစတိုး" ေစ်းအေရွ႔ဘက္ ၊ နတ္ေမာက္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-440223955
  " ႏိုင္လင္း Electronic စတိုး " ေစ်းရပ္၊ နတ္ေမာက္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09- 401636545
  "မိဘရိပ္ စတိုး " ရြာမြန္ေက်းရြာ ၊ နတ္ေမာက္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09401630595
  " ကိုေဌးေအာင္ စတိုး" သားမ်ားေက်းရြာ ၊ နတ္ေမာက္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09- 796110165
  (၁၈) ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္ (၉)လမ္း၊ ကန္ႀကီးရပ္၊ ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္။(Show Room)
   Ph : 09-5180110, 09-777900127, 09-974442856
  " ေဇာ္မိုးခုိင္" (၁၅*၁၆ လမ္းၾကား) ၊ သေရာ္ကုန္းရပ္ကြက္ ၊ ေအာင္လံျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-974442726
  (၁၉) သရက္ ၿမိဳ႕နယ္ လမ္းမေတာ္၊ ေစ်းရပ္ကြက္၊ သရက္ၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room) Ph: 09-5330655,068-21477
  "မေအးေအးေအာင္ " ကပစ (၁၂) ၊ သရက္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09- 966378921
  (၂၀) ဆင္ေပါင္၀ဲၿမိဳ႕နယ္ ဧရာဦးကဖီးႏွင့္ ကုန္မ်ိဳးစံုေရာင္း၀ယ္ေရး၊ ဦးတင္ဦးလမ္း ၊ အမွတ္(၁)ရပ္ကြက္ ၊ ဆင္ေပါင္၀ဲၿမိဳ႕နယ္။
   Ph : 09-790167862, 09-780341006
  "ထိပ္တန္းအထည္ဆိုင္ " ကိုးပင္ရြာ ၊ ဆင္ေပါင္၀ဲျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 760103613
  " ကို၀င္းလွိဳင္ " ကပစ (၈) ၊ ဆင္ေပါင္၀ဲျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09- 797717013
  " မသိမ့္ " ကပစ(၁၃) ၊ ဆင္ေပါင္၀ဲျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-253174957
  "ဦးၾကည္ေအာင္ " ေခ်ာင္းေကာက္ရြာ ၊ ဆင္ေပါင္၀ဲျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09- 5348050
  (၂၁) ၿမိဳ႕သစ္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၅၃)ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း ေစ်းရပ္ကြက္ ၊  ၿမိဳ႕သစ္ၿမိဳ႕နယ္။(Show Room)
  Ph : 09-960008447, 09-960008449
  (၂၂) ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၅၅) ၊ ဦးေအာင္ေဇယ်လမ္း ၊ ဗဟိုကြတ္သစ္ရပ္ ၊ ေခ်ာက္ျမိဳ႕နယ္။  (Show Room)
  Ph : 061-200765
  ေဒၚႏြယ္ႏြယ္၀င္း ၊ အမွတ္(၁) ရပ္ကြက္ ၊ ေခ်ာက္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-259691964
  ေဒၚရည္ႏြယ္ထြန္း ၊ အမွတ္ (၂)(၃)(၄) ရပ္ကြက္ ၊ ေခ်ာက္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-256317016
  ဦးေ၀ျဖိဳးမင္း ၊ အမွတ္(၅)(၆) ရပ္ကြက္၊ ေခ်ာက္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-254554364
  ေဒၚၾကည္ၾကည္၀င္း ၊ အမွတ္(၇)(၉) ရပ္ကြက္ ၊ ေခ်ာက္ျမိဳ႕နယ္။ 
  Ph : 09-254969935/061-200110
  ဦးသန္းႏိုင္ဦး ၊ အမွတ္(၈)ရပ္ကြက္ ၊ ေခ်ာက္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-974579595
  ကိုခိုင္မင္းထိုက္ ၊ အမွတ္(၁၃)(၁၄)(၁၅)ရပ္ကြက္ ၊ ေခ်ာက္ျမိဳ႕နယ္ ။  Ph : 09-401564954
  ဦးသိန္းေဇာ္ဦး ၊ (ၾကိဳ႕ပင္၊ ထိန္ကန္၊ ဇီးခ်ိဳပင္ ၊ လင္းတကိုင္း၊သလံုးေသြး) ၊ ေခ်ာက္ျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph :  09-259809249
  ဦးခ်ိဳ(ေျမလတ္ရတနာဆက္သံုးဆီအေရာင္းဆိုင္)(ထိန္စမ္း၊ ေဂြးပင္ၾကီး၊ ေဂြးပင္ေလး၊ ဘုန္းဘြဲ႕၊ မိုလာ၊ ေတာင္နက္၊ ၾကီးနီ၊ အံုးျမားၾကီး) ေခ်ာက္ျမိဳ႕နယ္။
  Ph :  09-2305344
  ဦးေက်ာ္ဇင္လတ္၊(မန္းက်ဥ္းေတာင္၊ ဇီးပြား၊ စမ္းစု၊ ေဂြးခ်ိဳ၊ ဇီးခ်ိဳပင္ ၊ ပန္းဘဲ၊ မင္းကန္ ၊ ဆင္က) ေခ်ာက္ျမိဳ႕နယ္ ။ 
  Ph : 33086550
  ဦးေက်ာ္ဆန္းဦး ၊ (စေလ ၊ ဓါတ္ေျမ ၊ ပေဒသာကၽြန္း ၊ လက္ပံကၽြန္း ၊ ညည္းစုရြာ ၊ ေရတြင္း ၊ ဥယ်ာဥ္ရြာ ၊ စုသစ္ရြာ ၊ ေခ်ာင္းတက္ ၊ မန္းက်ဥ္းကုန္း ၊ ေတာ္သာ ၊ ပခန္းငယ္ ၊ ေဇာင္းေတာကန္ ၊ ေျမပဒံု ၊ စလင္းေတာင္ ၊ ဆူးရစ္ကန္ ၊ ေလးပင္ကုန္း ၊ ေတာင္ပလူ ၊ ေညာင္ေခ်ာင္း ၊ ေက်ာက္ရဲ ၊ ဆားလယ္ ) ေခ်ာက္ျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph :  09-401629557 / 09-6801273
  မထြန္းအိျႏၵာမိုး ၊ ဇီးေတာ ၊ ေခ်ာက္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09- 455499107
  (၂၃) ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ေဘာလံုးကြင္းတိုက္တန္း၊ အေနာင္ပိုင္းရပ္ကြက္၊ ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 061-30284
  ဦးထြန္းေ၀ျမင့္ ၊ ရြာသစ္ ၊ ဆိပ္ျဖဴျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-256404086
  မအိသဥၨာေအာင္ ၊(ကင္းမြန္းေတာင္ ၊ ထမၼေကာက္ ၊ ရွားပင္အိုင္ ၊ ဆူးေလးကုန္း ၊ ကူရွည္ ) ဆိပ္ျဖဴျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph : 09-969777931
  ေဒၚခုိုင္ယဥ္မြန္(လက္ဆည္ ၊ အုန္းမွင္ ၊ သကၠယ္က်င္း ၊ ေကာ္တံု) ဆိပ္ျဖဴျမိဳ႕နယ္ ။  Ph : 09- 402582128
  ဦးသိန္းေဇာ္ဦး(ကဇြန္းမ ၊ ကဇြန္းရြာသစ္ ၊ ရွားလွ) ေခ်ာက္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09- 259809249
  (၂၄) မင္းတုန္းၿမိဳ႕နယ္ လမ္းမေတာ္လမ္း၊ အမွတ္(၄)ရပ္ကြက္၊ မင္းတုန္းၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 068 - 40248 , 09- 401631271
  (၂၅) ကံမၿမိဳ႕နယ္ (ရတီ စတို း)အမွတ္ (၂) ရပ္ကြက္၊ သရက္လမ္းမၾကီး၊ ကံမၿမိဳ႕နယ္။(Show Room)
  Ph: 09- 42100022, 09-5363387
 • စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး
  ၿမိဳ႕နယ္ အမည္ RSP , POS   လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္ 
  (၁) ေရႊဘိုၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၂) ရပ္ကြက္၊ ရန္ၾကီးေအာင္လမ္း၊ ေရႊဘိုၿမိဳ႕နယ္။  (Show Room)
  Ph : 09-2100338, 09-771122338, 09-47070338
  " ျမတ္သဇင္ " ေက်ာက္ေျမာင္းရြာ ၊ ေရႊဘိုျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-790200498
  "ကိုေအာင္မ်ိဳးခိုင္" ခ်ီပါရြာ ၊ ေရႊဘိုျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09- 790200176
  " ဦးစိုးမင္းေမာင္ " ဆိပ္ခြန္ရြာ ၊ ေရႊဘိုျမိဳ႕နယ္ ။ Ph :  09- 257860689
  " ဦးတင့္ေ၀ " ပန္းရံရြာ ၊ ေရြဘိုျမိဳ႕နယ္ ။ Ph :  09-973854295
  ၾကြယ္ " Electronic" လမ္းမေတာ္လမ္း ။ Ph :  09-47070338
  (၂) ေရဦးၿမိဳ႕နယ္ ၾကည္သာ " Electronic " ဆိုင္ ေရႊၿပည္သာရပ္၊ ေရဦးၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 09-400439355
  "သမၼတ Electr0nic " ဆိုင္ ေအာင္ဆန္းရပ္ ၊ ေရဦးျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-790281124
  (၃) တန္႔ဆည္ၿမိဳ႕နယ္ " ေအာင္ျမန္မာ Electronic ဆုိင္ " လမ္းဆံု ၊ တည့္ဆည္ျမိဳ႕နယ္။ Ph : 09-790200801
  (၄) ခင္ဦးၿမိဳ႕နယ္ လမ္းမေတာ္လမ္း၊ ေအာင္မဂၤလာရပ္ကြက္၊ ခင္ဦးၿမိဳ႕နယ္။ (show Room)
  Ph : 09-774499905, 09-774499906
  " ကို၀င္းႏိုင္ထြန္း " ၊ တပင္ေကာင္းရြာ ၊ ခင္ဦးျမိဳ႕နယ္။ Ph : 09-265519009
  (၅) မံုရြာၿမိဳ႕နယ္ သာစည္လမ္း၊ ခ်မ္းျမသာစည္ရပ္ကြက္၊ ၿမိဳ႕မေရႊကူေက်ာင္းအနီး၊ မံုရြာၿမိဳ႕နယ္။ (show Room)
  Ph : 071-26011, 09-49303491
  (၆) ကေလးၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၁/၂၄)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ေတာင္ဇလပ္ရပ္ကြက္၊ ကေလးၿမိဳ႕နယ္။ (show Room)
  Ph : 09-793120312, 09-449146651
  119 Store , နတ္ေခ်ာင္းလမ္း ၊ ကေလးျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-259796119
  Ar Man Thit Electronic , ဗုိလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ကေလးျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-961694717
  Dadon What & Electronic, ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊တပ္ဦးသီတာရပ္ ၊ ကေလးျမိဳ႕နယ္ ။ 
  Ph :  09-450384636
  Win Light Electronic , ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ကေလးျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-961701221
  Swan Ar Electronic, ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း ၊ ေတာင္ဇလပ္ရပ္၊ ကေလးျမိဳ႕နယ္ ။  
  Ph : 09- 254710126
  Myauk Si SkyNet ,ေျမာက္စည္းရြာ ၊ ကေလးျမိဳ႕နယ္ ။ Ph :  09-253364610
  Ko Aung San Lin ၊ ရာဇျဂိဳလ္ရြာ ၊ ကေလးျမိဳ႕နယ္ ။  Ph : 09- 400525741
  Sakhangyi  Sky Net ၊ စခန္းၾကီးရြာ ၊ ကေလးျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-793057541
  Sangtea ၊ လက္ပံေခ်ာင္းရြာ ၊ ကေလးျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-400511747
  (၇) ကေလး၀ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၃) ရပ္ကြက္၊ ေအာင္သေျပလမ္း၊ ကေလး၀ၿမိဳ႕နယ္။(Show Room)
  Ph: 09-258948522, 09-400526550
  ေက်ာ္ ကြန္ပ်ဴတာမိတၱဴဆိုင္ ၊ အမွတ္(၁) ရပ္ကြက္ ၊ ရံုးၾကီးလမ္း ၊ ကေလး၀ျမိဳ႕နယ္ ။         
  Ph : 09-400526554
  (၈) တမူးၿမိဳ႕နယ္ ျမသီတာဆိုင္ ၊ အေလာင္းဘုရားလမ္း၊ အမွတ္ (၁) ေက်ာင္းေရွ႕၊ တမူးၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)      
  Ph: 09--257978880/09-33567098
  ကိုပီတာ ၊ ခမ္းပတ္ျမိဳ႕နယ္ ၊ တမူးျမိဳ႕ ။
  Ph : 09-790220793/09-256535932
  (၉) စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕နယ္ ပန္းဘဲတန္းရပ္ကြက္၊ ကေမၻာဇဘဏ္ေျမာက္ဘက္၊ စစ္ကိုင္း - မံုရြာလမ္းေဟာင္း ၊ ပြင့္သစ္စၾကက္အစာဆိုင္မ်က္ေစာင္းထိုး ၊  စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕။(Show Room)
  Ph : 09-427488878, 09-967566443, 09-403331200
  (၁၀) ေကာလင္းၿမိဳ႕နယ္ ေရႊကမၻာအီလက္ထေရာနစ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းသြယ္(၈)၊ ေျမာက္အင္းရပ္၊ ေကာလင္းၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 075-42097, 09- 258762223,09-967673336
  ေရႊကမၻာ(Electronic) ဆိုင္ ၊ ေက်ာက္တန္းရြာ ၊ ေကာလင္းျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-970176175
  (၁၁) ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕နယ္ ျမသရဖူဆိုင္၊ ကမ္းနားလမ္း၊ ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕နယ္။
  Ph; 09-400512667, 09-452729995, 09-452729996, 09-452729997
  (၁၃) ခႏၲီးၿမိဳ႕နယ္ 69*70 ျကား ၊ ကေနာင္မင္းသားျကီးလမ္း ၊ စက္မႈ -2 ၊ ျပည္ျကီးတံခြန္ျမိဳ႕နယ္။
  Ph : 02-5154928/09-421373793
  (၁၄) ေဖာင္းျပင္ၿမိဳ႕နယ္ ေရႊမိသားစု၊ ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ ေဖာင္းျပင္ၿမိဳ႕နယ္။ (Show  Room)
  Ph : 09-258283379, 09-444041876
  ကိုစိုးေအာင္ ၊ သေရာင္းရြာ ၊ ေဖာင္းျပင္ျမိဳ႕ ။ Ph : 09-444041876
  (၁၅) ကန္႔ဘလူၿမိဳ႕နယ္ (၂/ ၄၁၇)၊ ပညာေရးမွဴးရံုးအနီး၊ အမွတ္ (၂) ရပ္ကြက္၊ ကန္႔ဘလူၿမိဳ႕နယ္။
  (Show Room) Ph : 075-27509, 09-427066057, 09-259358499
  ထြန္းလွ်ပ္စစ္၊ ဇီးကုန္းရြာ၊ ကန္႔ဘလူၿမိဳ႕နယ္။ Ph : 09-47060671
  စတားလိုက္၊ ခ်ပ္သင္းရြာ၊ ကန္႔ဘလူၿမိဳ႕နယ္။ Ph : 09-256585124
  ကိုျမင့္ႏိုင္၊ ထန္းကုန္းရြာ၊ ကန္႔ဘလူၿမိဳ႕နယ္။ Ph : 09-791366163
  မျမင့္ျမင့္မာ၊ ကိုးေတာင္ဘို႔ရြာ၊ ကန္႔ဘလူၿမိဳ႕နယ္။ Ph : 09-793352068
  ကိုမ်ိဳး၊ ဇင္းရြာ၊ ကန္႔ဘလူၿမိဳ႕နယ္။ Ph : 09-47067350
  (၁၆) ကၽြန္းလွၿမိဳ႕နယ္ အေဆာင္ (D/1)၊ အခန္းအမွတ္ (၁/ ၂)၊ အေနာက္ဖက္တိုက္တန္း၊
  စည္ပင္သာယာေစ်း၊ ကၽြန္းလွၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room) Ph : 09-420099693
  ေ၀မြန္လွ်ပ္စစ္၊ ပိေတာက္ၿမိဳင္ရပ္ကြက္၊ ကၽြန္းလွၿမိဳ႕နယ္။ Ph; 09-444029097
  (၁၇) ပုလဲၿမိဳ႕နယ္ ပါရမီလမ္း၊ ယင္းမာပင္ခရိုင္ ၊  ပုလဲၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph : 09-973595994, 09-400471447, 09-400466100
  ကိုေမာင္ႏိုင္ ၊ ပုထိုးသာရြာ ၊ ပုလဲျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-978975115
  ျဖိဳးလဲ့ေအာင္ Mobile ဆိုင္ ၊ မင္တိုင္ပင္ရြာ ၊ ပုလဲျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-790165978
  (၁၈) ေမာ္လိုက္ၿမိဳ႕နယ္ ကမ္းနားလမ္း၊ သေဘၤာဆိပ္ကမ္း၊ ေက်ာင္းေတာင္ရပ္ကြက္၊ ျမိဳ႕မသစ္ ၊  ေမာ္လိုက္ၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 09-400504222, 09-400509288, 09-442076644
  (၁၉) ၀က္လက္ၿမိဳ႕နယ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ အမွတ္(၂) ရပ္ကြက္ ၊ စည္ပင္ေစ်းအေရွ႕ဘက္ ၊  ၀က္လက္ၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph : 09-774499907, 09-774499908
  " ကို၀င္းမင္းသန္႕" က်ီးကန္ရြာ ၊ ၀က္လက္ျမိဳ႕နယ္။ Ph : 09-790249392
  "ကိုေကာင္းခန္႕ထက္ " မုဆိုးျခံဳရြာ ၊ ၀က္လက္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph :  09-976073081
  "ကိုစိုးမင္းထြန္း " သမရိုးရြာ ၊ ၀က္လက္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-976777881
  (၂၀) ထီးခ်ိဳင့္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၂)ရပ္ကြက္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ထီးခ်ဳိင့္ၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
   Ph: 075-60073, 09-259111191, 09-259007479
  ပပစိုးဆိုင္ ၊ ေမာင္းကုန္းေက်းရြာ ၊ ေရရွင္အုပ္စု ၊ ထီးခ်ိဳင့္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-257182766
  မျငိမ္းခ်မ္းဦး ၊ ေမာင္းကုန္းေက်းရြာ ၊ ထီးခ်ိဳင့္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-459867112
  ေကသြယ္ဦးအထည္ဆိုင္ ၊ၾကက္တေကာင္ေက်းရြာ ၊ ထီးခ်ိဳင့္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-454925557
  ဦးတင္သိန္း ၊ ၾကက္တေကာင္ေက်းရြာ ၊ ထီးခိ်ဳင့္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-775959337
  မ်ိဳးသီရီ ၊ အင္းနက္ရြာ ၊ ထီးခ်ိဳင့္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-440316985
  ကိုမ်ိဳးကို ၊ ဂရိတ္ေ၀ါသၾကားစက္၊ ထီးခ်ိဳင့္ျမိဳ႕နယ္။ Ph : 403720148
  ကိုဥာဏ္ထြန္း ၊ ျမေတာင္(စာအုပ္တိုက္) ၊ ထီးခ်ဳင့္ျမိဳ႕နယ္။ Ph :450006446
  ဦးေမာင္တင့္ ၊ ေရႊေက်ာင္းေက်းရြာ ၊ ထီးခ်ိဳင့္ျမိဳ႕ ။ Ph : 09-963564002
  ကိုေအာင္သူ(ကဖီး) ၊ ကန္းနီးေက်းရြာ၊ ထီးခ်ိဳင့္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-442222654
  (၂၁) ၀န္းသိုၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕မေစ်း (အို)ရံုတိုက္တန္း၊ ၀န္းသိုၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room) Ph: 09-400432923, 09-790224690
  (၂၂) ဗန္းေမာက္ၿမိဳ႕နယ္ ေအာင္သာကုန္းရြာ၊ ဗန္းေမာက္ၿမိဳ႕နယ္။  (Show Room) Ph : 09-259466924, 09-257841230
  "  ဦး၀င္းေအာင္ " ကူးဆိပ္ရြာ ၊ ဗန္းေမာက္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-47608160
  "  ဦးေငြမိုး " မန္၀ိန္းရြာ ၊ ဗန္းေမာက္ျမိဳ႕နယ္။ Ph : 09-445610411
  "  ေအာင္ဆန္းခ်စ္  " ေနာင္ပြတ္ရြာ ၊ ဗန္းေမာက္ျမိဳ႕နယ္ ။Ph : 09-773672023
  (၂၃)  ပင္လည္ဘူးၿမိဳ႕နယ္  ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ မိုးေကာင္းရပ္ကြက္၊ ပင္လည္ဘူးၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 09-777794230, 09-442177778
  မရီရီျမင့္ ၊ ျမိဳ႔မရပ္ကြက္ ၊ ပင္လည္ဘူးျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-442177778,09-7621477778
  (၂၄) မင္းကင္းၿမိဳ႕နယ္ ဆက္သြယ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ MDY Head Office ph -09 421373793/  09 962289871 ကုိ ဆက္သြယ္လုိ ့ပါတယ္ရွင္ ။ ကေလး /မုံရြာ ျမိဳ႕နယ္ RSP ဆိုင္မ်ားတြင္ သက္တမ္းတုိး လုိ ့မရပါဘူးရွင္။
  အထက္ပါ ဖုန္းနံပါတ္ကုိဆက္သြယ္ျပီး ဝယ္ယူ သက္တမ္းတုိးလုိ ့ရပါတယ္ရွင္
  (၂၅) အင္းေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ေအာင္ေမတၱာ၀င္ဒါမီယာရပ္ကြက္၊ ျမတ္အင္းသာလမ္း၊ အင္းေတာ္ၿမိဳ႕နယ္။
  (Show Room) Ph: 09-781655988, 075-29282, 09-256048576
  ကိုသင္းၾကည္ဦး၊ ေမာ္လူး၊ အင္းေတာ္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 075-65144
  ကိုဖိုးတုတ္ ၊ ေမာ္လူးျမိဳ႕ ၊ အင္းေတာ္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-96200755
  ကိုထြန္းထြန္း ၊ ေမာ္လူးျမိဳ႕ ၊ အင္းေတာ္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 075-65073
  ကို၀င္းထြန္းၾကည္ ၊ ေမာ္လူးျမိဳ႕ ၊ အင္းေတာ္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-253443021
  ကိုေအာင္ေဇယ်၊ မဲဇာ၊ အင္းေတာ္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-9797804358
  ကိုပိုးျဖဴ၊ မဲဇာ၊ အင္းေတာ္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph : 09-792733421
  ကိုေအာင္ေဆြဦး ၊ မဲဇာျမိဳ႕ ၊ အင္းေတာ္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-793523940
  ဦးေက်ာ္ရွန္ ၊ နန္စီးေအာင္ျမိဳ႕ ၊ အင္းေတာ္ျမိဳ႕နယ္ ။Ph :  09-793002568
  (၂၆) ကသာၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၁/ ၇၄)၊ (၃) ရပ္ကြက္၊ ကုန္သည္လမ္း၊ ညေစ်းတန္း၊ ကသာၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph : 075-2025461, 075-25638, 09-256308200
  (၂၇) ေျမာင္ၿမိဳ႕နယ္ ေျမာင္ပရိမၼလမ္း၊ ၿမိဳ႕သစ္ရပ္၊ ေျမာင္ၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph : 09-426806881, 071-43156, 09-790790911
  (၂၈) ျမင္းမူၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၂/၁၃၂)၊ ဇီဇဝါလမ္း၊ မာဂရပ္၊ ျမင္းမူၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph : 09-456644724, 09-789953044
  (၂၉) အရာေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁)၊ ေနာင္ႀကီးအိုင္လမ္း၊ အရာေတာ္ၿမိဳ႕၊ အရာေတာ္ၿမိဳ႕နယ္။  (Show Room)
  Ph : 09-259605550, 071-65021
  (၃၀) ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ " ဦးေက်ာ္တင့္ " စိုေျပစတိုး ၊က်ားတက္ရြာ၊ ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္။  Ph: 09-971456991
  " ဦးတင္ေဆာင္ " စံပယ္ဦးကဖီး ၊ ဆားလင္းၾကီးျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 071-70044
  (၃၁) ကနီၿမိဳ႕နယ္ သာစည္လမ္း၊ ခ်မ္းျမသာစည္ရပ္ကြက္၊ ၿမိဳ႕မေရႊကူေက်ာင္းအနီး၊ မံုရြာၿမိဳ႕နယ္။
  Ph : 071-26011, 09-49303491
  (၃၂) ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ႕နယ္ "ဦးေဇာ္ျဖိဳး၀င္း "ၿမိဳ႕မရပ္၊ ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room) Ph: 09-790117426
  "ဦးညီညီေအာင္ " ရန္ေအာင္ေျမရပ္ ၊ ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ႕နယ္။  Ph : 09-972827929
  (၃၃) ယင္းမာပင္ၿမိဳ႕နယ္ "ဦးေဇာ္လွိဳင္ "(ဂ)ရပ္ကြက္၊ ယင္းမာပင္ၿမိဳ႕နယ္။
  (Show Room) Ph : 09-978040089, 09-970846377
  " ဦးဇူးဇူး " (ခ) ရပ္ကြက္၊ ယင္းမာပင္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph : 09-256047610
  (၃၄) ဘုတလင္ "ဦးတင္ေဇာ္၀င္း " ျမ၀တီရပ္ ၊ ဘုတလင္ၿမိဳ႕နယ္။
   Ph : 09-761714700
  (၃၅) ဒီပဲယင္း "ဦးေမာင္၀င္း "စုိင္ျပင္ႀကီးရြာ၊ ဒီပဲယင္းၿမိဳ႕နယ္။
  Ph : 09-442211929
 • ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး
  ၿမိဳ႕နယ္ အမည္  RSP , POS   လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္
  (၁) ဖ်ာပံုၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၆၂)၊ ပထမလမ္းႏွင္႔ေရႊနတ္ကူဘုရားလမ္းေထာင့္၊ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕နယ္။
  (Show Room) Ph: 09-2502029644, 09-252029655
  ကိုေပါက္တူး ၊ သဲအိမ္ေက်ာင္းစုေက်းရြာ၊ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-422563963
  ကိုသက္ႏိုင္ ၊ ဘုန္းႀကီးေသာင္ေက်းရြာ၊ ကုလားထိပ္ေက်းရြာ ၊ ေခ်ာင္း၀ေက်းရြာ ၊ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕နယ္။ 
    Ph: 09-77712404
  ကိုေက်ာ္သူရ ၊ ျမိဳ႕မေက်းရြာ ၊ ခါးပ်တ္ေက်းရြာ၊ ေဒၚျငိမ္းေက်းရြာ ၊ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-403922245
  ကိုဘုတ္ ၊ အမာၿမိဳ႕နယ္ခြဲ၊ အမာေက်းရြာ၊ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-442564466
  (၂) က်ိဳက္လတ္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁၀၃)၊ (၈x၉) ၾကား၊ ဦးၿပံဳးခ်ိဳလမ္း၊ က်ိဳတ္လတ္ၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 09-49726128, 09-49726564
  (၃) ေဒးဒရဲၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၇၃)၊ ကံ႔ေကာ္လမ္းႏွင့္ လမ္းမေတာ္လမ္းေထာင့္၊ ေဒးဒရဲၿမိဳ႕နယ္။
  (Show Room) Ph: 09-8590466, 09-260882221
  ကိုေအာင္တင္၀င္း ၊ က်ဳံးဒါးေက်းရြာ ၊ ေဒးဒရဲျမိဳ႕နယ္ ။Ph : 09-79085985
  ကိုေအာင္ျမတ္ေက်ာ္ ၊ အကယ္ေခ်ာင္း၀ေက်းရြာ ၊ ေဒးဒရဲျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-777831599
  (၄) ဘိုကေလးၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁၀၇) ၊ (၃) ရပ္ကြက္ ၊  ကမ္းနားလမ္း (ဗိုလ္ဘထူးလမ္း) ၊ ဘိုကေလးျမိဳ႕နယ္ ။(Show Room)
  Ph : 09-789853346
  ဦးထင္ေအာင္ေက်ာ္ ၊ အမွတ္ (၂၄) ၊ ေရာမင္းလမ္း (၅)ရပ္ကြက္ ၊ ဘိုကေလးျမိဳ႕နယ္ ။ 
  Ph: 09-779760388
  ဦးတင့္လြင္ ၊ စက္စုေက်းရြာ ၊ ဘိုကေလးျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph : 09-450263779
  ဦးခင္၀င္း ၊ ျမင္းကကုန္းေက်းရြာ ၊ ဘိုကေလးျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph : 09-422563963
  ဦးႏိုင္ကို ၊ ကဒံုကနီေက်းရြာ ၊ ဘိုကေလးျမို႕နယ္ ။
  Ph : 09- 262549936
  (၅) ေျမာင္းျမၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၉) ၊ (၉) လမ္း (သို႕) ေထာင္ေရာင္ေနလမ္း ၊ ေဆးရံုေရွ႕ ၊ ေျမာင္းျမျမိဳ႕နယ္ ။(Show Room)
  Ph :  042-71447/042-71183
  "ဦး၀င္းေက်ာ္ရွိန္" ျပင္ရြာ ၊ ေျမာင္းျမျမိဳ႕ ။
  Ph : 09-791711727
  " ကိုရဲမင္းေအာင္ " စကားျမား ၊ ေျမာင္းျမျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph :  09-251122293
  (၆) ၀ါးခယ္မၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၂၀) ျမိဳ႕မလမ္း ၊ ေရေက်ာ္ရပ္ကြက္ ၊ ၀ါးခယ္မျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room)
  Ph : 09-8537888/09-97667667
  (က်ံဳမေငးၿမိဳ႕နယ္) ဦးေလးႏိုင္ ၊( ေရာင္နီအီလက္ထေရာနစ္) သီရီေဟမာလမ္း ၊ သီရီေဟမာရပ္ကြက္ ၊ က်ံဳမေငးျမိဳ႕နယ္။
  Ph : 09-970941186/09-250445686
  (၇) လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၉၄/၅)ရပ္ကြက္ ၊ ဘုရားလမ္း ၊ လပြတၱာျမိဳ႕နယ္ ၊ (Show Room)  
  Ph : 09-790199194/09-8578615
  (၈) ေမာ္လၿမိဳင္ကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၃၃၂, ၃၃၃ , ၃၃၅ , ၃၃၆ , ၃၃၇) ၊ (၁၃) လမ္း (၅) ရပ္ကြက္ ေမာ္လျမိဳင္ကၽြန္းျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room)
  Ph :  09- 790193626/ 09-49730000/09-422477300
  (၉) ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၂)၊ BOC လမ္း ၊ ျမိဳ႕ကြတ္သစ္ (၂) ၊ ပန္းတေနာ္ျမိဳ႕နယ္ ၊ (Show Room)  
  Ph : 09-425277727/09-785677727
  ကိုမိုးေက်ာ္ ၊ ဂုန္မင္းေက်းရြာ ၊ ပန္းတေနာ္ျမိဳ႕နယ္။
  Ph :  09-791897109
  ေဒၚခင္စန္း၀င္း ၊ အင္းမေက်းရြာ ၊ ပန္းတေနာ္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-970697505
  ကိုဆက္ ၊ ျမိဳ႕မအေရွ႕ပိုင္း ၊ ပန္းတေနာ္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-794544977
  (၁၀) ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၈၅၀) ၊ (၈) ရပ္ကြက္ ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း ၊ မိုးကုတ္ဘုရားအပိုင္း၊ ေညာင္တုန္းျမိဳ႕နယ္။ 
  (Show Room) Ph: 09-790148250/09-791333309
  (၁၁) ေရၾကည္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၂၈) ၊ ဗထူး (၁) လမ္းႏွင့္ (၂) လမ္းၾကား(သို႕) ေက်ာင္းလမ္း ၊ ေရၾကည္ျမိဳ႕နယ္ ။                 
  (Show Room)Ph: 09-422514666/09-790193995/046-52190/046-52492
  ကိုႏိုင္၀င္း ၊ ငါးသိုင္းေခ်ာင္း ၊ ေရၾကည္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 046- 60092
  ကိုေမာင္ေမာင္ႏိုင္ ၊ အသုတ္ ၊ ေရၾကည္ျမို႕နယ္။ Ph: 09- 422521889
  ကိုမ်ိဳးခ်စ္ ၊ ငါးသိုင္းေခ်ာင္း ၊ ေရၾကည္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-422520277
  (၁၂) က်ံဳေပ်ာ္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၅၇) ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း ႏွင့္ ေညာင္ပင္သာလမ္းထိပ္ ၊ က်ံဳေပ်ာ္ျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room) 
  Ph : 046-56408/09-790100689/09-425280800
  ကိုမိုးသဲ ၊ က်ံဳတနီေစ်းေရွ႕ ၊ က်ံဳေပ်ာ္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-790187115
  ကိုႏိုင္ျမင့္ ၊ က်ံဳတနီေစ်းေရွ႕ ၊ က်ံဳေပ်ာ္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-790186917
  ကိုသဲ(ယုဇန) Mobile ၊ အေထာင္ျမိဳ႕ ၊ က်ံဳေပ်ာ္ျမိဳ႕နယ္။ Ph:  09 790186841
  ပန္းသတင္း Mobile ၊ ေသာင္ၾကီးရြာ ၊ က်ံဳေပ်ာ္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-790106919
  ေရႊေတာ္၀င္ Mobile ၊ ေသာင္ၾကီးရြာ ၊ က်ံဳေပ်ာ္ျမိဳ႕နယ္။  Ph: 09-790106920
  (၁၃) ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၅၀) ၊ ေျမႏုလမ္း ၊ ပုသိမ္ျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room)
  Ph:  09-765200193,09-5200193
  (၁၄) အိမ္မဲၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၄) ၊ စကား၀ါလမ္း ၊ အိမ္မဲၾကီးရပ္ကြက္ ၊ အိမ္မဲျမိဳ႕နယ္ ၊ (Show Room)  
  Ph: 09-5037491,09-785444220,09-422444220
  (၁၅) ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ေဆးရံုလမ္း ၊ အမွတ္(၂) ရပ္ကြက္ ၊ ေက်ာင္းကုန္းျမိဳ႕။ (Show Room) 
  Ph: 09-422450181,09-790163246
  " Golden Star(Electronic) " အမွတ္(၈) ေဆးရံုလမ္း ၊ ေက်ာင္းကုန္းျမိဳ႕နယ္ ။ 
  Ph:  09-777555027
  ပန္းသစ္ (Electrpnic) အမွတ္(၁၀၄) ၊ ရတနာပံုလမ္း၊ အမွတ္(၁)ရပ္ကြက္၊ေက်ာင္းကုန္းျမိဳ႕နယ္ ။          
  Ph: 09-5139608/09-764139608/09-790163185
  (၁၆) သာေပါင္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၇) ၊ ဥယ်ာဥ္တန္းလမ္း ၊ ဆက္သြယ္ေရးရံုးေရွ႕ ၊ သာေပါင္းျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room)          
  Ph:  09-5139608/09-764139608/09-790163185
  ကိုရင္ေဌး ၊ စစ္ေဒါင္ၾကီးေက်းရြာ ၊ သာေပါင္းျမိဳ႕နယ္။ Ph : 09-42971972
  (၁၇) ကန္ႀကီးေထာင့္ၿမိဳ႕နယ္ ဒါးကရပ္ ၊ ျမ၀တီလမ္း ၊ ကန္ၾကီးေထာင့္ျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room)  
  Ph: 09-252523277,09-459860311,09-792030199
  ကိုသန္႕ဇင္ ၊ ဒါးကရပ္ ၊ ေစ်းလမ္း ၊ ကန္ၾကီးေထာင့္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-968100076
  ေဒၚက်င္တုတ္ မင္းကုန္းလမ္း ၊ ကန္ၾကီးေထာင့္ျမိဳ႕နယ္ ။ 
  Ph: 09-422464441
  (၁၈) ငပုေတာၿမိဳ႕နယ္ အေနာ္ရထာလမ္း ၊ ငပုေတာျမိဳ႕နယ္ ၊ (Show Room)
  Ph: 09-973355225,09-782777144,09-445739445
  ဦးယဥ္ထြန္း (ေက်ာက္ေခ်ာင္းရြာ) ၊ ငပုေတာျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-8551154
  ဦးျမင့္ေအး(ငရုတ္ေကာင္းရြာ) ၊ ငပုေတာျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-49735298
  ဦးစံခၽြန္ (ျပင္ခရိုင္ရြာ) ၊ ငပုေတာျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-264066616
  ဦးေက်ာ္လင္းေအာင္ (ျပင္ခရိုင္ရြာ)၊ ငပုေတာျမိဳ႕နယ္ ။ Ph:  09-450567400
  ဦး၀င္းထြဋ္ (ဒီးဒူးကုန္းရြာ) ငပုေတာျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-965795462
  ဦးျမင့္ေအာင္(သကၠယ္ေသာင္ရြာ) ၊ ငပုေတာျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-772479351
  ဦးေအာင္မ်ိဳး၀င္း(စဥ့္ကူးၾကီးရြာ)၊ ငပုေတာျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-422564272
  ဦး၀င္းေဌး(သဃၤန္းကုန္းရြာ) ၊ ငပုေတာျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-970288810
  ဦးေနမ်ိဳးႏိုင္ (အုတ္ဖိုရြာ) ၊ ငပုေတာျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-452670966
  ဦးမ်ိဳးကိုကို (ကြင္းဘက္ရြာ) ၊ ငပုေတာျမိဳ႕နယ္ ။ Ph:  09-49732484
  ဦးမိုးထြန္း (ေခ်ာင္း၀ရြာ) ၊ ငပုေတာျမိဳ႕နယ္ ။Ph:  09-778833585
  ဦးစိုးေအာင္ ၊ (ဟိုင္းၾကီးကၽြန္း) ၊ ငပုေတာျမိဳ႕နယ္ ။ Ph:  09-8570349
  ျဖိဳး Mobile ဟိုင္းၾကီးကၽြန္း ၊ ငပုေတာျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-777736825
  (၁၉) ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၂၀) ဘုရားလမ္း ၊ အမွတ္(၃) ရပ္ကြက္ ၊ ျမန္ေအာင္ျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room) 
  Ph:  09-49723737/09-779277729
  စည္သူေအာင္ ျမိဳ႕မလမ္း ၊ အင္ပင္ျမိဳ႕ ၊ ျမန္ေအာင္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-254920903
  ကိုေအာင္ေက်ာ္ဦး ေဒါင္းက်ရြာ ၊ ျမန္ေအာင္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph:  09-449002668
  ဦးျမင့္သိန္း ေစ်းလမ္း ၊ ကေနာင္ျမိဳ႕ ၊ ျမန္ေအာင္ျမိဳ႕နယ္ ။Ph: 09-790181270
  ကိုေ၀ဠဳ ေရႊျပည္သာရပ္ကြက္ ၊ ျမန္ေအာင္ျမို႕နယ္ ။Ph:  09-760108225
  ကိုေအာင္သန္႕ေဇာ္ ၊ ျမန္ေအာင္-အင္ပင္လမ္း ၊ ျမန္ေအာင္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-254668048
  မျပံဳးျပံဳးဇင္ ၊ အင္ပင္ ၊ ျမန္ေအာင္ျမိဳ႕နယ္။ Ph:  09-422560018
  ကိုအာကာစိုး ၊ ေအးလမ္း ၊ ထူၾကီးျမိဳ႕နယ္ ၊ ျမန္ေအာင္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph:  09-790472988
  (၂၀) ႀကံခင္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၅) ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း ၊ ၾကံခင္းျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room) 
  Ph:  09- 36222236/09-779288829
  ဦးခ်စ္ကိုက္ုေမာင္ အမွတ္(၃) ေဆးရံုလမ္း ၊ ဘက္ရဲျမိဳ႕ ၊ ၾကံခင္းျမိဳ႕နယ္ ။ Ph:  09-970085700
  ကိုသန္းမင္းေအာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း ၊ ၾကံခင္းျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-422543666
  ေဆြသဟာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း ၊ ၾကံခင္းျမိဳ႕နယ္ ။ Ph:  09-422475257
  (၂၁) ဟသၤာတၿမိဳ႕နယ္ RCE45 ၊ ပေဒသာေစ်းၾကီး ၊ အလယ္ဆိုင္းဘုတ္ေအာက္ ၊ ဟသၤာတျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room)        
  Ph:  09-261699939/09-978899005
  အမွတ္(၆၁/ခ)တာကေလးရပ္ ၊ နတ္ေမွာ္လမ္း ၊ ဟသၤာတျမိဳ႕နယ္ ။ 
  Ph:  09-400781117/09-692957775
  (၂၂) ေလးမ်က္ႏွာၿမိဳ႕နယ္ ကိုၾကည္လြင္+မသီသီႏြယ္ အထည္ဆိုင္ႏွင့္ကုန္မ်ိဳးစံုေရာင္း၀ယ္ေရး ၊ အမွတ္(၃) ရပ္ကြက္ ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း ၊ ေလးမ်က္ႏွာျမိဳ႕နယ္ ။ (show Room)
  Ph:  09-453224766/09-26258844
  ကိုေအာင္လင္းထြန္း အိုင္သျပဳလမ္းဆံု ၊ ေလးမ်က္ႏွာျမိဳ႕နယ္ ။Ph:  09-422451805
  ကိုေထြး ၊ ၾကယ္စင္လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းဆိုင္ ၊ အိုင္သျပဳကားဂိတ္ ၊ ေလးမ်က္ႏွာျမိဳ႕နယ္ ။ 
  Ph:  09-254993186
  ကိုေက်ာ္စိုးလြင္ ၊ ကုန္မ်ိဳးစံုဆိုင္ ၊ ေစာျပာရြာ ၊ ေလးမ်က္ႏွာျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09- 776276055
  (၂၃) မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္ ေရလဲလမ္းဆံု ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္ေရွ႕ ၊ Black & White Beauty Saloon ေဘး ၊ မအူပင္ျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room)
  Ph:  09-253011800/09-951656491
  (၂၄) ဓႏုျဖဴၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၅၄) ၊ ဓႏုသခၤါလမ္း (၆) ရပ္ကြက္ ၊ ဓႏုျဖဴျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room)  
  Ph:  09- 49700222/09-8534241
  ကိုထြန္းထြန္း ၊ ဇကားၾကီးေက်းရြာ ၊ ဓႏုျဖဴျမိဳ႕နယ္ ။Ph:  09- 961002424
  ကိုသက္ေနာင္ ၊ ငါးပက္အိုင္ေက်းရြာ ၊ ဓႏုျဖဴျမိဳ႕နယ္ ။ Ph:  09-796553546
  ကိုေရႊမင္း ၊ လွည္းက်ိဳးေက်းရြာ ၊ ဓႏုျဖဴျမိဳ႕နယ္ ။Ph: 09- 451431591
  ကိုေဇာ္ေဇာ္ဦး ၊ စံကင္းေက်းရြာ ၊ ဓႏုျဖဴျမိဳ႕နယ္ ။ Ph:  09- 760104715
  ကိုငယ္ ၊ စံကင္းေက်းရြာ ၊ ဓႏုျဖဴျမိဳ႕နယ္ ။ Ph:  09 422557166
  (၂၅) ဇလြန္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၉)၊ ေဘာလံုးကြင္းေရွ႕ ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း ၊ ေညာင္ပင္ေစ်းရပ္ကြက္ ၊ ဇလြန္ျမိဳ႕နယ္ ။  (Show Room)
  Ph:  09451239322/09-777112669
  (၂၆) အဂၤပူၿမိဳ႕နယ္ င၀န္အိမ္ရာလမ္း ၊ အမွတ္(၃)ရပ္ကြက္ ၊ အဂၤပူျမိဳ႕နယ္။ (Show Room)    
  Ph:  09-31153999/09-790227467/09-973346211
 • တနသာၤရီတိုင္းေဒသၾကီး
  ၿမိဳ႕နယ္ အမည္  RSP , POS  လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္
  (၁) ဘုတ္ျပင္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁၃)၊ တပင္ေရႊထီးလမ္း၊ ေအာင္မဂၤလာရပ္ကြက္၊ ဘုတ္ျပင္းျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-422208393
  (၂) ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၄၂၀)၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ အဏၰ၀ါရပ္ကြက္၊ ေကာ့ေသာင္းျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-457549994, 09-253151816
  (၃) ပုေလာၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၃၇)၊ ေရႊယင္းသာလမ္း၊ အမွတ္(၄)ရပ္ကြက္၊ ပုေလာျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-422193421
  (၄) တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၂)၊ ေရႊလိပ္ျပာလမ္း၊ ေခ်ာင္းႀကီးရပ္၊ တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-422219938
  (၅) ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၄၂)၊ ေျမနီလမ္း၊ ကန္ဖ်ားရပ္၊ ၿမိတ္ျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-778899826, 09-457777826
  (၆) ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၄၂)၊ ေျမနီလမ္း၊ ကန္ဖ်ားရပ္၊ ၿမိတ္ျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-778899826, 09-457777826
  (၇) ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁၁၁/ခ)၊ ေစ်းေတာင္ဘက္လမ္း၊ ခံုဝင္းဒပ္ရပ္ကြက္၊ ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 059-21575, 059-23105
  (၈) ထား၀ယ္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁၁၁/ခ)၊ ေစ်းေတာင္ဘက္လမ္း၊ ခံုဝင္းဒပ္ရပ္ကြက္၊ ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 059-21575, 059-23105
  (၉) သရက္ေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁၁၁/ခ)၊ ေစ်းေတာင္ဘက္လမ္း၊ ခံုဝင္းဒပ္ရပ္ကြက္၊ ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 059-21575, 059-23105
  (၁၀) ေလာင္းလံုၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁၁၁/ခ)၊ ေစ်းေတာင္ဘက္လမ္း၊ ခံုဝင္းဒပ္ရပ္ကြက္၊ ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 059-21575, 059-23105
 • ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး
  ၿမိဳ႕နယ္ အမည္ RSP , POS   လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္ 
  (၁) သာယာ၀တီၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၂၁၇)၊ သမၼာဆႏၵဓမၼာရံုေဘး၊ ေစ်းလမ္း၊ သာယာ၀တီၿမိဳ႕နယ္။
  Ph; 09-976516915, 09-790164474
  (၂) လက္ပံတန္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၉)၊ ၿမိဳ႕မ (၂)လမ္း၊ ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္၊ လက္ပံတန္းၿမိဳ႕နယ္။
  Ph; 09-785156756
  (၃) ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၂၁၅)၊ (၁)လမ္းႏွင့္ (၇)လမ္းေထာင့္၊ (၁၆) ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္။
  Ph; 09-970564229, 09-6301082
  (၄) ေရတာရွည္ၿမိဳ႕နယ္ ပြင့္မိတၱဴဆိုင္အနီး၊ ျမ၀တီလမ္း၊ ေရတာရွည္ၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room) Ph; 09-970564229, 09-6301082
  အမွတ္ (၁၁)၊ တပ္ပိုး၊ (၁) ရပ္ကြက္၊ ရန္-မန္းလမ္းေဟာင္း၊ ေရနီၿမိဳ႕၊
  ေရတာရွည္ၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room) Ph: 09-970564229
  (၅) ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၃၀)၊ ပဲခူးလမ္း၊ ျမိဳ႕မအေရွ႕ရပ္ကြက္၊ ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-793731649
  (၆) ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္ ေစ်းလမ္းအေနာက္ပိုင္း၊ က်ံဳပါ (က) ရပ္ကြက္၊ ဇရပ္ႀကီး၊ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္။
  Ph; 09-970564229
  (၇) အုတ္တြင္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၈၈)၊ ပဲခူးလမ္း၊ ပဲခူးလမ္းေျမာက္ပိုင္းရပ္ကြက္၊ အုတ္တြင္းၿမိဳ႕နယ္။
  Ph; 09-970564229
  (၈) သနပ္ပင္ၿမိဳ႕နယ္ သနပ္ပင္တံတားအဆင္း၊ ဘူတာပိုင္းရပ္ကြက္၊ ျမရတနာလမ္းထိပ္၊ သနပ္ပင္ၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-975099696
  (၉) ေ၀ါၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁၇) ၊ ေဘာလံုးကြင္းအေရွ႕ (၄) လမ္း၊ ေ၀ါၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-459207685
  (၁၀) ဒိုက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕အ၀င္လမ္း၊ ဒရယ္မီးတာဆံု ၊ ဒိုက္ဦးၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-250703188
  (၁၁) ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၂၉)၊ မႏၱေလးလမ္း၊ ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph; 09-250703198
  (၁၂) က၀ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၁၀၅)၊ ပဲခူးလမ္း၊ က၀ၿမိဳ႕နယ္။ Ph; 09-254645533
  (၁၃) ေက်ာက္တံခါးၿမိဳ႕နယ္ ဒဂံုမာန္လမ္း၊ ျမန္မာေရွ႕ေဆာင္ဘဏ္ေရွ႕၊ ေက်ာက္တံခါးၿမိဳ႕နယ္။ Ph; 09-250703178
  (၁၄) ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၅/ ၆)၊ ရွင္ေစာပုလမ္း၊ ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္။ Ph; 09-254233275, 09-252255517
  (၁၅) ေရႊက်င္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၆၈)၊ ညေစ်းလမ္း၊ ေက်ာက္တိုင္အနီး၊ ေရႊက်င္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph:09-795777666, 09-794777666, 09-790198466, 09-790211711,09-778877708
  (၁၆) ျပည္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၉၄)၊ စစ္ကဲလမ္းႏွင့္ ရံုးလမ္းၾကား၊ ဇီ၀ကေဆးဆိုင္ေရွ႕၊ လမ္းမေတာ္လမ္း၊
  ျပည္ၿမိဳ႕။ (Show Room)Ph; 053-25061,053-29164, 09-964025061,
  09-31446217, 09-31446218
  ကိုမ်ိဳးေလး၊ ေခတၱရာမိုဘိုင္း၊ အေ၀းေျပးဂိတ္ေရွ႕၊ ၿမိဳ႕သစ္၊ ျပည္ၿမိဳ႕။ Ph; 053-28187
  ကိုေအးမင္းထြန္း၊ အမွတ္ (၇၉၈)၊ လမ္းရွည္လမ္း၊ န၀င္းတာရိုးအနီး၊
  Multi Techano Service ျပည္ၿမိဳ႕။ Ph; 09-423656030
  ကိုေအာင္သူ၀င္း၊ ေရႊတံခါးအပိုင္း (၂)၊ (၁၀/ ၁၂၉)၊ ျပည္ၿမိဳ႕။ Ph; 09-423678463
  စိုးစိုးကဖီး၊ အမွတ္ (၉၁)၊ ကားဆိပ္ရပ္ကြက္၊ ၀က္ထီးကန္၊ ျပည္ၿမိဳ႕။
  Ph; 09-250556822
  ကိုေဇာ္ထြန္း+မနီလာ၊ ထြန္းအီလက္ထေရာနစ္၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေရာင္း၀ယ္ေရး၊
  အမွတ္ (၁၄)၊ရန္ကုန္-ျပည္လမ္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာက္ရုပ္အနီး၊ ျပည္ၿမိဳ႕။
  Ph; 09-49500237, 09-43006273
  ျမတ္ႏိုးသူ TV ေရာင္း၀ယ္ေရး၊ အမွတ္ (၃၆၉)၊ ေျမညီထပ္၊ ဆံေတာ္နယ္ေျမ၊
  လမ္းမေတာ္၊ စစ္ကဲလမ္းႏွင့္ ရံုးလမ္းၾကား၊ ျပည္ၿမိဳ႕။
  Ph; 09-423718304, 09-961480404
  ကိုဟိန္းထက္ေအာင္၊ အေရွ႕လမ္း၊ ေပါင္းတလည္၊ ျပည္ၿမိဳ႕။
  Ph; 09-423660124, 09-790126603
  (၁၇) ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၃၂)၊ လမ္းမေတာ္လမ္း၊ ရတနာပံုရပ္ကြက္၊ ဥသွ်စ္ပင္ၿမိဳ႕၊ ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္။
  Ph; 09-456368800, 09-423694466
  (၁၈) ေရႊေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္-ျပည္လမ္း၊ ၾကာနီကန္ရပ္ကြက္၊ ေရႊေတာင္ၿမိဳ႕နယ္။
  Ph; 09-764536188, 09-402536188, 09-794100188
  (၁၉) ေပါင္းတည္ၿမိဳ႕နယ္ "၀င္းပပ Mobile Electronic" ရန္ကုန္-ျပည္လမ္း၊ ေစ်း (၁)ရပ္ကြက္၊
  ေပါင္းတည္ၿမိဳ႕နယ္။ 09-765376890
  "Kaun IC Elecrtonic" မွတ္တိုင္ရြာ၊ ေပါင္းတည္ၿမိဳ႕နယ္။ 09-790153760
  (၂၀) သဲကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ဦးခြမ္းေလး (ခ) ဦးခင္ေမာင္၀င္း၊ အမွတ္ (၅) လမ္းမေတာ္လမ္း၊ သဲကုန္းၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-250217332
  ကိုဇင္လင္းေမာင္၊ ၿမိဳ႕မ (၂) လမ္း၊ ေတာင္ပိုင္း၊ ပုတီးကုန္းၿမိဳ႕။ 09-962484696
  "Hlaing Electronic" ရန္ကုန္-ျပည္လမ္း၊ အင္းမ၊ သဲကုန္းၿမိဳ႕နယ္။ 09-252811511
  (၂၁) ေပါက္ေခါင္းၿမိဳ႕နယ္ ဟိန္းရာဇာ၊ မိတၱဴဆိုင္၊ ၃/ ၁၂၂၊ ျပည္-ေတာင္ငူလမ္းမႀကီး၊ အမွတ္ (၃) ရပ္ကြက္၊
  ေပါက္ေခါင္းၿမိဳ႕နယ္။ Ph; 09-790215380, 09-423659052
  (၂၂) နတၱလင္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၆၈)၊ တာပြန္လမ္း၊ ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္၊ နတၱလင္းၿမိဳ႕နယ္။
  Ph; 09-43028777, 09-783411422
  (၂၃) ဇီးကုန္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၄)ရပ္ကြက္၊ ရထားလမ္း၊ ဂံုးထိပ္ပန္းၿခံအနီး၊ ဇီးကုန္းၿမိဳ႕နယ္။
  Ph; 09-253578636
  (၂၄) ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ မီးသတ္ရံုးအနီး၊ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room) Ph; 09-250212885
  ကိုေမာင္ေကာ္ေလး၊ ေစ်းနတ္သံကြင္းၿမိဳ႕၊ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္။ Ph; 09-790210355
  ကိုေဇာ္မိုး၊ အမွတ္ (၂) ရပ္ကြက္၊ မုန္းၿမိဳ႕၊ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္။ Ph; 09-428188021
  (၂၅) ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္ ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၁၄) ရန္ကုန္-ျပည္လမ္းမႀကီး၊ ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 053-50059, 053-50265
  (၂၆) အုတ္ဖိုၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္( ၅/ က)၊ ဗိုလ္ရံုလမ္း၊ ေက်ာက္တန္းႀကီးရပ္ကြက္၊ အုတ္ဖိုၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 053-80108, 09-5373234
  (၂၇) မိုးညိဳၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေက်ာ္စတိုး၊ သခင္လွစင္လမ္းမႀကီး၊ မိုးညိဳၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph; 09-43171083, 09-452335818
  စြမ္းထက္၊ ေဇာတိကရပ္ကြက္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ မိုးညိဳၿမိဳ႕နယ္။
  Ph; 053-83329, 09-423714626
  (၂၈) မင္းလွၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၄)၊ ေစ်းခ်ိဳတန္းလမ္း၊ မင္းလွၿမိဳ႕နယ္။ Ph; 09-254975355, 09-73160865
   
 • ကခ်င္ၿပည္နယ္
  ၿမိဳ႕နယ္ အမည္  RSP , POS   လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္
  (၁) ေဆာ့ေလာ္ၿမိဳ႕နယ္ RSP Nail
  (၂) ေနာင္မြန္းၿမိဳ႕နယ္ RSP Nail
  (၃) ဆြမ္ပရာဘြမ္ၿမိဳ႕နယ္ RSP Nail
  (၄) မခ်မ္းေဘာၿမိဳ႕နယ္ RSP Nail
  (၅) အင္ဂ်န္းယန္ၿမိဳ႕နယ္ RSP Nail
  (၆) ေခါင္လန္ဖူးၿမိဳ႕နယ္ RSP Nail
  (၇) တႏိုင္းၿမိဳ႕နယ္ တႏိုင္းၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-790100681, 09-790177870
  (၈) ခ်ီေဖြၿမိဳ႕နယ္ RSP Nail
  (၉) မိုးေမာက္ၿမိဳ႕နယ္ Ph: 074-51114, 09-6422295, 09-400436574
  (၁၀) ေရႊကူၿမိဳ႕နယ္ ရပ္ကြက္(၃)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ေရႊကူၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-789011155, 074-52281
  (၁၁) ပူတာအိုၿမိဳ႕နယ္ Ph: 09-790100681, 09-790177870
  (၁၂) မန္စီၿမိဳ႕နယ္ ဂ်ိန္းေဖာေျမရပ္ကြက္၊ မန္စီၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 074-54140, 09-440196989
  (၁၃) ၀ိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၂၄၇)၊ ရပ္ကြက္(၁)၊ ၀ုိင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-896300825
  (၁၄) ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (B/13)၊ မရွိကေထာင္ရပ္ကြက္၊ ႀကိဳးတံတားလမ္း၊ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္။
  (Show Room) Ph: 074-70001, 09-47011991
  ေမွာ္ဇီဇာေက်းရြာ၊ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-400008334
  လံုးခင္းေက်းရြာ၊ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-400016577
  ဆိုင္းေတာင္ေက်းရြာ၊ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 074-74135, 074-74092, 074-74039
  (၁၅) ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ ဆိုင္(၁) ကုကၠိဳေတာရပ္ကြက္၊ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 074-51114, 09-6422295, 09-400436574
  ဆိုင္(၂) သာစည္ရပ္ကြက္၊ သိမ္မဟာဘုရားေရွ႕၊ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 074-50167, 09-442432275, 09-442432277
  (၁၆) မုိးေကာင္းၿမိဳ႕နယ္ ဦးၾကည္+ေဒၚၾကည္ "လ်ွပ္စစ္ပစၥည္းဆိုင္" (စ/၈၂)၊ ေဈးကုန္းရပ္၊ မိုးေကာင္းၿမိဳ႕။
  Ph: 09-440002308, 09-782647273
  (၁၇) မိုးညွင္းၿမိဳ႕နယ္ SKY NET Sale Center၊ ေနာင္စြန္းတံတားထိပ္၊ ေနာင္စြန္းရပ္ကြက္၊ အမွတ္(၁၂၇)၊ မိုးညွင္းၿမိဳ႕။ Ph - 09 440 888035, 09 440888036
  မတတ-၁/၁၂၊ ဦးခ်ိဳလမ္း၊ ၿမိဳ႕မေတာင္ရပ္၊ ဘူတာအနီး၊ ဟိုပင္ၿမိဳ႕၊ မိုးညႇင္းၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-400450480
  (၁၈) ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁၂၂)၊ ဓမၼာရံုလမ္း၊ ရွမ္းစုေျမာက္ရပ္ကြက္၊ အ.လ.က(၃) ႏွင့္
  ယူနန္ဘံုေက်ာင္းေရွ႕၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕။ Ph: 09-790100681, 09-790177870
 • ကယားၿပည္နယ္
  ၿမိဳ႕နယ္ အမည္ RSP , POS   လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္
   (၁)  လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္(၉)၊ ကႏၵာရ၀တီလမ္း၊ မင္းစုရပ္ကြက္၊ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 083-21666, 09-49293546
   (၂)  ေဘာ္လခဲၿမိဳ႕နယ္  (ရွမး္-၂၁)၊ ရွမ္းပိုင္းရပ္၊ ေဘာလခဲၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 083-50040
   (၃)  မဲဆယ္ၿမိဳ႕နယ္  ရွမ္းပုိင္းရပ္၊ မဲဆယ္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 083-21666, 09-49293546
   (၄)  ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ ေစ်းပိုင္းရပ္၊ ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-49402295
   (၅)  ဖားေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္  (တ/၂၀) ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ေတာင္ပိုင္းရပ္၊ ဖားေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 083-2070021
   (၆)  ဖ႐ူးဆိုးၿမိဳ႕နယ္  (ည/၂၈)၊ ေညာင္ဇင္ရပ္၊ ဖရူးဆိုးၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 083-45002
   (၇)  ဒီေမာဆိုးၿမိဳ႕နယ္  (စ်/၄၅)၊ ေတာင္ငူလမ္း၊ ေစ်းကုန္းရပ္၊ ဒီေမာဆိုၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 083-40174
 • ကရင္ၿပည္နယ္
  ၿမိဳ႕နယ္ အမည္ RSP , POS   လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္ 
  (၁) သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ဦးေအးလႈိင္လွ်ပ္စစ္ဆိုင္၊ ဘုရင့္ေနာင္တပ္ၿမိဳ႕၊ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 054-45039, 09-450897676
  (၂) ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္ ကိုေက်းေက်းလွ်ပ္စစ္၊ ကမေမာင္းေစ်း၊ ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 09-449000417
  ဦးသိန္းစိုးျမင့္လွ်ပ္စစ္ႏွင့္မိတၱဴ၊ (၃)ရပ္ကြက္၊ ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-453305992
  (၃) ျမ၀တီၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁၂၃)၊ ဘုရင့္ေနာင္လမ္း၊ အမွတ္(၄)ရပ္ကြက္၊ ျမ၀တီၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 058-50061, 09-5661299
  (၄) ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္၊ ကမ္းနားလမ္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလမ္းထိပ္၊ အမွတ္(၄)ရပ္ကြက္၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room) Ph: 09-425049116
  ေအာင္ေက်ာ္စိုးလွ်ပ္စစ္ဆိုင္၊ (၂)ရပ္ကြက္၊ ကမ္းနားလမ္း၊ ဘုရားသံုးဆူ၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-772980115
  (၅) လိႈင္းဘြဲ႕ၿမိဳ႕နယ္ ဦးျမင့္စိုးကုန္စံုဆိုင္၊ (ဃ)ရပ္ကြက္၊ ကုန္သည္လမ္း၊ လႈိင္းဘြဲ႕ၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-8731002
  (၆) ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ဦးေက်ာ္လႈိင္ကုန္စံုလွ်ပ္စစ္၊ အမွတ္(၆)ရပ္ကြက္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-970045823
  (၇) ဘားအံၿမိဳ႕နယ္ (၄/၄၂၃)၊ သုဓႏုလမ္း၊ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 058-22419, 09-456559779
  ေရႊဘုန္းဆည္၊ အမွတ္(၂)ရပ္ကြက္၊ သစၥာလမ္း၊ ၿမိဳ႕မေစ်းႀကီးအနီး၊ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 058-21635, 058-22318
  ကိုေအာင္လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းဆိုင္၊ (၇/၈)၊ တန္(၄၀၀၀)ဘိလပ္ေျမစက္ရုံအနီး၊ ျမိဳင္ကေလး၊
  ဘားအံၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-49770108, 09-253749262
  စိုးလွ်ပ္စစ္၊ ဘုရားႀကီးလမ္း၊ နာရီစင္အနီး၊ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 058-21491
  ဇြဲလွ်ပ္စစ္၊ သာမညေတာင္ေျခေစ်းတန္း၊ နာရီစင္အနီး၊ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-8730229
 • ခ်င္းၿပည္နယ္
  ၿမိဳ႕နယ္ အမည္ RSP , POS   လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္
   (၁)  ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊သူရိယတိုက္ခၽြန္ပန္းၿခံအေရွ႕၊ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္၊ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္။
    Ph:09-49257647
   (၂)  ဟားခါးၿမိဳ႕နယ္  ဟားခါးၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 070-21467 ,09-2450314
       ဟားခါးၿမိဳ႕နယ္။ Ph:070-22314
   (၃)  တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္  တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph:070-50089, 09-47080621
   (၄)  ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္  ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္။ 070-4015809-400305709
   (၅)  ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္  ကေလးၿမိဳ႕နယ္။ Ph:09-47177031
   (၆)  ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕နယ္  ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္သစ္၊ ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-49768653, 09-49768658
   (၇)   မင္းတပ္ၿမိဳ႕နယ္   စည္ပင္သာယာေစ်း၊ စံျပရပ္ကြက္၊မင္းတပ္ၿမိဳ႕နယ္။
    (Show Room)Ph: 070-70336 , 09-47170072, 09-442002377
   ၿမိဳ႕မလမ္​း၊ စံျပရပ္​ကြက္​၊ မင္​းတပ္​ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 070-70274
 • မြန္ၿပည္နယ္
  ၿမိဳ႕နယ္ အမည္ RSP , POS   လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္ 
  (၁) ေရးၿမိဳ႕နယ္ ဦးညီ၊ အမွတ္(၁)၊ ဘုရင္႔ေနာင္လမ္း၊ ရန္ၾကီးေအာင္ရပ္ကြက္၊ ေရးျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 057-50317, 09-8727145
  အစင္နယ္ေျမ၊ ကိုးေျမာင္းရြာ၊ ေအာင္ေဇယ်လမ္းမႀကီး၊ အစင္ေက်းရြာ၊ ေရးၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-8727323
  အမွတ္(၁)၊ ျမသီတာေစ်း၊ ရန္ၾကီးေအာင္ရပ္ကြက္၊ ေရးၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 057-50254, 09-252727254
  လမင္းလာ၊ ျမိဳ႕မ(၂)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ က်က္သေရလမ္းေထာင့္၊ လမိုင္းၿမိဳ႕၊ ေရးၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-8725285, 09-255704242
  (၂) က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၄၅)၊ သီတာလမ္း၊ ေျမာက္ပိုင္း၊ က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 057-60160, 09-979333454, 09-425260160
  (၃) သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္ စံခ်ိန္မွီ၊ အမွတ္(၆၈)၊ ဗိုလ္ေန၀င္းလမ္း၊ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 057-79104
  ဂ်ပန္ဆိုင္၊ ျမိဳ႕မေစ်း၊ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-428132907
  ေဇာ္လွ်ပ္စစ္ဆိုင္၊ အမွတ္(က/၁၅/၁၆)၊ ၿမိဳ႕မေစ်း၊ သံျဖဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-49805783, 09-790214061
  ထက္ထက္လွ်ပ္စစ္ဆိုင္၊ အမွတ္(၃၀၆)၊ ယုဇနလမ္း၊ ၿမိဳ႕မေစ်းရပ္ကြက္၊ က်ဳိက္ကၡမီၿမိဳ႕၊ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-792139487, 09-449251311
  ေဒၚတင္ျငိမ္း၊ အမွတ္(က/၇၃/၇၄/၇၅)၊ ရုံ(၁)၊ ၿမိဳ႕မေစ်း၊ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-8725454, 09-5410616
  (၄) ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္ ကၽြန္းေတာလမ္း၊ ကန္သာယာ(၈) ရပ္ကြက္၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္။ Ph:09-42527320
  (၅) ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္ Golden Sky ၊ CB Bank ေရွ႕၊ ေခ်ာင္းဆံုအေရွ႕ပိုင္းရပ္ကြက္၊ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-255719008
  (၆) မုဒံုၿမိဳ႕နယ္ အရုဏ္ဦး၊ အမွတ္(၆၆)၊ ကြ်န္းရြာလမ္း၊ မုဒံုၿမိဳ႕မ(၄)ရပ္ကြက္၊ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-49826826, 057-70741
  ယုဇန၊ အမွတ္(၁၆၄/B)၊ ေမာ္သံလမ္း၊ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-5302775, 09-784144800, 09-254235776
  ဆရာမ၊ကြ်န္းေတာလမ္း၊ ၿမိဳ႕မ(၄)ရပ္ကြက္၊ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 057-70368,09-425279821,09-790269298
  လင္းသူရိန္၊ အမွတ္(၁၆၀/E)၊ ေမာ္သံလမ္း၊ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-8725330, 09-425325006
  (၇) က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁၃၅)၊ ေအာက္လမ္းမၾကီး၊ ဖက္တန္းရပ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 057-21265, 057-24366
  (၈) သထံုၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၃၇)၊ လမ္းမတန္း၊ ဘင္လႈိင္ရပ္ကြက္၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္။  
  Ph: 09-775555067,09-788700111
  (၉) ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ ဦးကိုႀကီး၊ အမွတ္(၆၇)၊ ကမာၻေအးဘုရားလမ္း၊ ကဒါရပ္ကြက္၊ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 057-47252, 09-792410510
  ကိုမင္းမင္း၊ မင္းလမ္း၊ ခလာက္အင္းရပ္၊ ဇင္းက်ဳိက္၊ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 057-49132, 057-49312
  ဦးေဌးႏိုင္၊ မင္းလမ္း၊ ရဲစခန္းအေရွ႕၊ ဇင္းက်ဳိက္၊ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-255712255, 09-790156685
  (၁၀) ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁၃၅)၊ ေအာက္လမ္းမၾကီး၊ ဖက္တန္းရပ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 057-21265, 057-24366, 09-483309097
 • ရခိုင္ၿပည္နယ္
  ၿမိဳ႕နယ္ အမည္ RSP , POS  လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္ 
  (၁) ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္ အမွက္(၃၈၀)၊ ေစ်းတန္းရပ္ကြက္၊ ေျမပံုျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-440011433
  (၂) ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ အမွက္(၁၂၂)၊ ျမိဳ႕သစ္ရပ္ကြက္၊ ေရႊေတာင္ၾကားလမ္း၊ ပုဏၰားကၽြန္းျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-450646377
  (၃) ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ လမ္းမေတာ္လမ္း၊ အေရွ႕ေတာင္ရပ္ကြက္၊ ရေသ့ေတာင္ျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-250451171
  (၄) ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္ အမွက္(၁) ရဲစခန္း၀န္းေတာင္ဘက္၊ ကုန္သည္လမ္း၊ ေမာလိပ္ရပ္ကြက္၊ ေနလတည္းခိုခန္းအနီး၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕။Ph: 09-8500998၊ 09-454277578၊ 043-23264
  (၅) မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္ ကမ္းနားလမ္း၊ ေစ်းေဟာင္းပိုင္းရပ္ကြက္၊ မင္းျပားျမိဳ႕နယ္။ Ph:09-422522407
  (၆) ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ငု၀ါခိုင္၊ ေအာင္ဇံေ၀လမ္း၊ ျမိဳ႕သစ္ရပ္ကြက္၊ ေက်ာက္ေတာ္ျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-963583335၊ 09-36056985
  (၇) ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ အမွက္(၉)၊ ေတာင္ရပ္ကြက္၊ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္။ Ph:09-421733633
  (၈) စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ အမွက္(၁) ရဲစခန္း၀န္းေတာင္ဘက္၊ ကုန္သည္လမ္း၊ ေမာလိပ္ရပ္ကြက္၊ ေနလတည္းခိုခန္းအနီး၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕။(Show Room)
  Ph: 09-8500998၊ 09-454277578၊ 043-23264
  အမွက္(၂၆၆)၊ လမ္းမႀကီး၊ ၿမိဳ႕သူႀကီးရပ္ကြက္၊ ၿမိဳ႕လယ္ေခ်ာင္းတံတားအနီး၊
  စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္။ Ph:09-5680684၊ 09-454277578
  (၉) ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁၁၇)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ အမွတ္(၃)ရပ္ကြက္၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-250453505, 09-49670784
  (၁၀) ေမာင္းေတာၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၄)ရပ္ကြက္၊ ၿမိဳ႕သစ္လမ္း၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-8500968, 09-450348970
  (၁၁) ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ္၀လေပြ႔လမ္းမၾကီး၊ အက်ဥ္းဦးစီးအေရွ႕၊ အစိုးရရပ္ကြက္၊ ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ့နယ္။
  (Show Room) Ph: 09-49650928၊ 09-421728311
  ကိုသန္းမင္းထြန္း၊ ဇင္ေခ်ာင္းေက်းရြာ၊ ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕နယ္။ Ph:09-421728605
  ကိုေရႊထြန္းရီ၊ စနဲေက်းရြာ၊ ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕နယ္္။ Ph:09-258920945
  ကိုထြန္းထြန္းဦး၊ စနဲေက်းရြာ၊ ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕နယ္။ Ph:09-440084845
  ကိုေဇာ္ျမင့္၊ ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕နယ္။ Ph:09-421726086
  (ရမ္းၿဗဲမွ Custး မ်ားအား သက္တမ္းတိုးတင္ေပးသည့္ဆိုင္)
  (၁၂) အမ္းၿမိဳ႕နယ္ ေဆာင္းဦးအီလက္ထေရာနစ္၊ အမ္းျမိဳ႕ေဟာင္း၊ အမ္းၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 09-31985555၊ 09-421722220
  ဦးေအာင္မ်ိဳးျမင့္၊ ေဆာင္းဦးအီလက္ထေရာနစ္၊ အမ္းျမိဳ႕သစ္၊ အမ္းၿမိဳ႕နယ္။
  Ph:09-36097666၊09-421771777
  ဦးဆန္းေဌး၊ စက္ပစၥည္းအေရာင္းဆိုင္၊ တပ္ေတာင္ျမိဳ႕၊ အမ္းၿမိဳ႕နယ္။
  Ph:09-49664224၊ 09-421766777
  (၁၃) ရမ္းျဗဲၿမိဳ႕နယ္ RSP Nail
  (၁၄) မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္ RSP Nail
  (၁၅) သံတြဲၿမိဳ႕နယ္ မာဃလမ္း၊ အမွက္(၂)ရပ္ကြက္၊ သံတြဲျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-421732424၊ 09-261621733၊ 09-421710714
  (၁၆) ဂြၿမိဳ႕နယ္ ခေရလမ္း၊ ျမိဳ႕မရပ္္ကြက္၊ ဂြျမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 09-250332277၊ 09-421711205
  ဦး၀မ္းေအာင္၊ Auto Mobile၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ အမွက္(၁)ရပ္ကြက္၊ က်ိႏၲလီ၊ ဂြၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-422454493
  ဦးမ်ိဳးႏုိင္၊ ဂ်ိန္ေကာက္ရြာ၊ ဂြျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-252634925၊ 09-772552582
  ကို၀င္းခိုင္၊ Android King Mobile ဆပ္သြားလမ္းဆံု၊ ဆပ္သြားရြာ၊ ဂြျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-421754817
  ကိုရဲမင္း၊ ေရႊၾကိဳးၾကာ၊ အီလက္ထေရာနစ္၊ ကမ္းသာယာရြာ၊ ဂြျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-960909729
  (၁၇) ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္ အမွက္(၃၇)၊ ဦးဥတၱမလမ္း၊ ဘူတာရပ္ကြက္၊ ေတာင္ကုတ္ျမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 09-450384515၊ 043-60069
  ဦးသိန္းစိုး၊ ျပင္ၾကီးရြာ၊ ေတာင္ကုတ္ျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-8530185
  ဦးစိန္ၾကိဳတင္၊ ရြာမရြာ၊ ေတာင္ကုတ္ျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-455208787
  ကိုေမာင္ေမာင္ေလး၊ ေမာင္ရြာ၊ ေတာင္ကုတ္ျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-776176499
  ကိုေမာင္ႏိုင္၊ မအီျမိဳ႕နယ္ခဲြ၊ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-970812449
  ကိုေဇယ်ာလင္း၊ မအီျမိဳ႕နယ္ခဲြ၊ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-771107853
 • ရွမ္းၿပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)
  ၿမိဳ႕နယ္ အမည္ RSP , POS   လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္ 
  (၁) ကေလာၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၂၇)၊ ျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီး၊ မိုးေကာင္းရပ္ကြက္၊ ေအာင္ပန္း၊ ကေလာၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room) Ph: 081-61316, 09-764060028
  ကိုေက်ာ္မ်ိဳးထိုက္၊ အမွတ္ (၂၀၆)၊ ႏွင္းဆီလမ္း၊ ေညာင္ပင္ေထာင္ရပ္ကြက္၊
  ကေလာၿမိဳ႕နယ္။Ph; 09-250479981
  ဦးတီလီ၊ အမွတ္ (၄၃)၊ ဘူတာလမ္း၊ (၄) ရပ္ကြက္၊ ကေလာၿမိဳ႕နယ္။
  Ph; 09-786455435
  ေရႊစံလင္းထက္၊ ကုန္မ်ိဳးစံုေရာင္း၀ယ္ေရး၊ အမွတ္ (၁၄၂)၊ (၄) လမ္း၊ အလယ္ပိုင္း၊ ဟဲဟိုး၊ ကေလာၿမိဳ႕နယ္။ Ph; 081-63302
  လမ္းျပၾကယ္အီလတ္ထေရာနစ္၊ တိုက္နယ္ေက်းရြာ၊ ကံဦးရပ္ကြက္၊ ေမာ္ဆိုင္း၊ ကေလာၿမိဳ႕နယ္။ Ph; 09-4283323232
  ျပည္ေတာ္ေအး၊ ဦးေက်ာ္သိန္းတန္၊ ျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီး၊ အမွတ္ (၄) ရပ္ကြက္၊ ေအာင္ပန္း၊ ကေလာၿမိဳ႕နယ္။ Ph; 081-60141
  ေဒၚေငြ၊ အမွတ္ (၃) ရပ္ကြက္၊ ေအာင္ပန္းၿမိဳ႕မေစ်းအနီး၊ ကေလာၿမိဳ႕နယ္။
  Ph; 081-60353
  ေဒၚတင္နီလာေအာင္၊ ေရႊဥမင္ဘုရားဆိုင္တန္း၊ အခြန္လြတ္ေစ်းအနီး၊ ကေလာၿမိဳ႕နယ္။ Ph;09-360201601
  ဘူတာလမ္းႏွင့္ ပေလာင္ေစ်းလမ္းၾကား၊ ကေလာၿမိဳ႕နယ္။ Ph; 09-360201601
  (၂) မိုင္းပန္ၿမိဳ႕နယ္ အမွက္(၁၉၃)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ အေနာက္ရပ္ကြက္၊ မုိင္းပန္ျမိဳ႕နယ္။
  Phး 09-960634488, 09-36027520, 09-253600978
  (၃) မိုးနဲၿမိဳ႕နယ္ ေနာင္ေက်ာ့ရပ္၊ မိုးနဲၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-250343625, 09-5214703
  (၄) ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(စ်/၅၃)၊ ေစ်းရပ္ကြက္၊ ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-257344488, 09-49508080
  (၅) ေမာက္မယ္ၿမိဳ႕နယ္ စ/၁၇၇၊ ခတၱာလမ္း၊ ေစ်းတန္းရပ္ကြက္၊ ေမာက္မယ္ျမဳိ႕နယ္။
  Ph: 09-49354608, 09-785985806, 09-452751810
  (၆) ကြန္ဟိန္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၄)ရပ္၊ ျပည္ေထာင္စုလမ္း၊ ကြန္ဟိန္းၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 09-251155545, 09-445723338, 081-84278, 09-49354962
  အမွတ္(၃)ရပ္ကြက္၊ ျပည္ေထာင္စုလမ္း၊ ကာလီေက်းရြာ၊ ကြန္ဟိန္းၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-428367899
  (၇) လဲခ်ားၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၄) ရပ္ကြက္၊ ဗထူးလမ္း၊ ေစ်းေျမာက္ဘက္၊ လဲခ်ားျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-777068807, 09-440033660
  (၈) လင္းေခးၿမိဳ႕နယ္ ၀မ္းလိြဳင္ရပ္ကြက္၊ လင္းေခးျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-250631262, 081-87122
  (၉) မိုင္း႐ႈးၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၅၄)၊ (၄)ရပ္ကြက္၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေရွ႕၊ မိုင္းရွဴးၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-49366852, 09-774444599
  (၁၀) လြိဳင္လင္ၿမိဳ႕နယ္ တ/၂၆၊ သုခလမ္း၊ (၃)ရပ္ကြက္၊ လိြဳင္လင္ၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 09-459983337, 081-310159, 09-787550018
  စိုင္းေအာင္ပြင့္၊ ပင္လံုျမိဳ႕မေစ်းအနီး၊ ပင္လံုၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 081-300435
  (၁၁) မိုင္းကိုင္ၿမိဳ႕နယ္ မိုင္းကိုင္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09- 49374643
  (၁၂) နမ့္စန္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၃) ရပ္ကြက္၊ ျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီး၊ နမ့္စန္ၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 081-80405, 09- 428366366
  ကိုျမင့္ေက်ာ္၊ အိမ္အမွတ္(၄/၂)၊ မင္းလမ္း၊ အမွတ္ (၄)ရပ္ကြက္၊ ခိုလန္ၿမိဳ႕၊
  နမ့္စန္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 081-82062
  (၁၃) ပင္းတယၿမိဳ႕နယ္ စန္းစန္းအီလက္ထေရာနစ္စတိုး၊ ႏွင္းဆီလမ္း၊ ေစ်းေတာင္ဘက္၊ ပင္းတယၿမိဳ႕နယ္။
  (Show Room)Ph: 09-440008887, 09-780008887, 081-66046
  ကိုခ်ိဳၿပံဳး၊ ၿပံဳးပန္းေ၀အီလက္ထေရာနစ္၊ ေပြးလွၿမိဳ႕၊ ပင္းတယၿမိဳ႕။ Ph: 09-790188770
  ကိုလင္းထြန္း၊ မိုင္းအင္းေက်းရြာ၊ ပင္းတယၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-790188816
  (၁၄) ဖယ္ခံုၿမိဳ႕နယ္ ေဆြသစ္မြန္၊ ပြဲကုန္းသစ္ရပ္ကြက္၊ မိုးၿဗဲၿမိဳ႕၊ ဖယ္ခံုၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 09-253504010, 09-788592655
  ဦးထြန္းလွ၊ New Light (အီလက္ထေရာနစ္)၊ ေစ်းေနာက္ရပ္ကြက္၊ ဖယ္ခံုၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-428341091
  က္ုိမိုးဇက္၊ ေအသင္(အီလက္ထေရာနစ္)၊ ေညာင္ကုန္း(၅)ရပ္ကြက္၊ ဖယ္ခံုၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-259736332
  (၁၅) ရြာငံၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၄၄)၊ ျမနႏၵာလမ္း၊ ေစ်းတန္းရပ္ကြက္၊ ရြာငံၿမိဳ႕နယ္။
  Ph; 09-250255730, 09-250255801
  (၁၆) ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ စ်/၃၅၊ ေစ်းတန္းရပ္၊ ပင္ေလာင္းျမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 09-428362368, 09-440671414, 081-54039
  ကိုစိုးဦး၊ ေနာင္တရား၊ အမွတ္ (၂)ရပ္ကြက္၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-428366747, 09-790197925
  ျမတ္ဂုဏ္ရည္၊ အမွတ္(၆) ရပ္ကြက္၊ လံုးကဲေက်းရြာ၊ ေပါင္းေလာင္း၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-49153650, 09-428356027
  လမင္းအိမ္၊ အမွက္(၄)ရပ္ကြက္၊ တလိုင္းမရြာ၊ ေပါင္းေလာင္း၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-49311055, 09-455859834
  ကိုသားကို၊ နန္းဟမူရြာ၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-776676760, 09-428339856
  ဦးဘခ်စ္၊ ေဆာင္းေျပာင္းရြာ၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-31845691,09-260306597
  ခြန္ေဆာင္းဦး၊ ပင္ခြန္ရြာ၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-258829146, 09-786344606
  ဦးစံသိန္း၊ တီက်စ္၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-458041381
  ဦးေက်ာ္ေရႊ၊ ဥာဏ္ပင္ရြာ၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-793731737, 09-421941691
  (၁၇) ရပ္ေစာက္ၿမိဳ႕နယ္ ေစ်းေရွ႕ဘက္တန္း၊ ေစ်းပိုင္းရပ္၊ ရပ္ေစာက္ၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-262540060, 081-204262, 081-204112
  (၁၈) ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ေစ်းအေနာက္ဘက္ျခမ္း၊ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-793731744, 09-49374643
  (၁၉) ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၇/၄၇)၊ စိန္ပန္းနီလမ္း၊ အေရွ႕ရပ္၊ ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-428346345, 081-46372, 09-423001817
  (၂၀) ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္ ကိုေက်ာ္ေက်ာ္ဦး+မေအးေအးမြန္ (KKO Mobile Sale & Service) ရံုးႀကီးလမ္း၊ နႏၵ၀န္ရပ္ကြက္၊ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕။
  09-428354355, 09-77354355, 09-962354355
  ကိုေဖာ၊ ေနသာေလးရြာ၊ ေဖာင္ေတာ္ဦး၊ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-458040221
  ဦး၀င္းေဌးျမင့္၊ ၀င္းကမၻာ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းေရာင္း/ ၀ယ္ေရး၊ ေဖာင္ေတာ္ဆိုက္လမ္း၊ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္။ 081-209388, 09-79207870
  (၂၁) ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ အမွက္(၄)၊ စပ္စံထြန္းလမ္း၊ ေဟာ္ကုန္းရပ္၊ ေတာင္ၾကီးၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 081-201885, 081-2122795, 09-260886688, 09-260886699,
  09-328390005, 09-49351999
  ဦးစိန္၀င္း၊ ၿမိဳ႕မေစ်းအေနာက္ဘက္၊ ကေလာပလာဇာ၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 081-2124089
  ေက်ာ္လြင္ဦး၊ ေရႊေညာင္ၿမိဳ႕မေစ်း၊ ေတာင္ၾကီးၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 081-45300
  ကုိစိုးႏိုင္၊ ေအးသာယာေစ်းေထာင့္၊ စက္မွဳဇုန္လမ္း၊ ေတာင္ၾကီးၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-442140242
 • ရွမ္းၿပည္နယ္(အေရွ႔ပိုင္း)
  ၿမိဳ႕နယ္ အမည္ RSP , POS  လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္
   (၁)  က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္(၄) က်ိဳင္းငမ္းလမ္း၊ က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕နယ္။ Ph:   084-21227, 09-30625618, 09-259353113
   (၂)  တာာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕နယ္  ရွမ္းရိုးမကြင္းေရွ႕၊ ဆန္ဆိုင္း(ခ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 084-52302, 09-30692008
   (၃)  မိုင္းေယာင္းၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္(၄) က်ိဳင္းငမ္းလမ္း၊ က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕နယ္။ Ph:   084-21227, 09-30625618, 09-259353113
   (၄)  မိုင္းဆတ္ၿမိဳ႕နယ္  မယ္ဆြယ္ေျမွာက္ရပ္ကြက္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ မိုင္းဆတ္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 084-60410, 09-458031263
   (၅)  မိုင္းပ်င္းၿမိဳ႕နယ္  ေအာင္မဂၤလာလမ္းေအာက္၊ ေစ်းတန္းရပ္၊ မိုင္းပ်င္းၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 084-70134, 09-458030848
   (၆)  မိုင္းခတ္ၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္(၄) က်ိဳင္းငမ္းလမ္း၊ က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕နယ္။ Ph:   084-21227, 09-30625618, 09-259353113
   (၇)  မိုင္းယန္းၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္(၄) က်ိဳင္းငမ္းလမ္း၊ က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕နယ္။ Ph:   084-21227, 09-30625618, 09-259353113
   (၈)  မိုင္းတံုၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္(၄) က်ိဳင္းငမ္းလမ္း၊ က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕နယ္။ Ph:   084-21227, 09-30625618, 09-259353113
   (၉)  မိုင္းျဖတ္ၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္(၄) က်ိဳင္းငမ္းလမ္း၊ က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕နယ္။ Ph:   084-21227, 09-30625618, 09-259353113
 • ရွမ္းၿပည္နယ္(ေၿမာက္ပိုင္း)
  ၿမိဳ႕နယ္ အမည္ RSP , POS  လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္ 
  (၁) မိုင္းေမာၿမိဳ႕နယ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ရပ္ကြက္(၂)၊ လားရိွဳးၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 082-26556, 082-25279, 09-47302766, 09-47302231
  (၂) နားဖန္းၿမိဳ႕နယ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ရပ္ကြက္(၂)၊ လားရိွဳးၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 082-26556, 082-25279, 09-47302766, 09-47302231
  (၃) ဟိုပန္ၿမိဳ႕နယ္ ကိုေဇာ္၊ ပန္လံုလမ္း၊ ဟိုပန္ရြာ၊ ဟိုပန္ၿမိဳ႕။ Ph: 09-402638018
  (၄) ပန္ဆန္းၿမိဳ႕နယ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ရပ္ကြက္(၂)၊ လားရိွဳးၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 082-26556, 082-25279, 09-47302766, 09-47302231
  (၅) ပန္၀ိုင္းၿမိဳ႕နယ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ရပ္ကြက္(၂)၊ လားရိွဳးၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 082-26556, 082-25279, 09-47302766, 09-47302231
  (၆) မန္တံုၿမိဳ႕နယ္ ကိုလင္း၊ ဆက္သြယ္ေရးရံုးအနီး၊ ျမိဳ႕မရပ္ကြက္၊ မန္တံုၿမိဳ႕။
  Ph: 09-256464994, 09-6712082
  (၇) မဘိမ္းၿမိဳ႕နယ္ ေဇာ္လန္းထြန္း၊ ရပ္ကြက္ (၂)၊ မဘိမ္းၿမိဳ႕။ (Show Room) Ph:09-403722550
  ကိုျမင့္ဦး၊ ကြန္းေခ်ာင္းရြာ၊ မဘိမ္းၿမိဳ႕။ Ph:09-47068938
  ေစတနာ၊ အီလက္ထေရာနစ္ဆိုင္၊ ငါးအိုးရြာ၊ မဘိမ္းျမိဳ႕။
  Ph: 09-91040436, 09-400434363, 09-440045307
  အိန္ဂ်ယ္၊ ငါးအိုးရြာ၊ မဘိမ္္းၿမိဳ႕။ Ph:09-47068792, 09-442069030
  (၈) ကြမ္းလံုၿမိဳ႕နယ္ ကိုစိန္ေအာင္၊ ေဘာဂရပ္ကြက္၊ ကြမ္းလံုၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 082-70169
  (၉) နမၼတူၿမိဳ႕နယ္ ကိုေအာင္ႏိုင္ဦး၊ အမွက္(၈၁)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ပန္ဟိုက္(၅)ရပ္ကြက္၊ နမၼတူၿမိဳ႕။
  (Show Room) Ph: 09-47312376, 09-260456696
  ကိုဖိုးေထာင္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ မန္စံရြာ၊ နမၼတူၿမိဳ႕။ Ph: 09-47312519
  (၁၀) နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္ ကိုေအာင္စိုးျမင့္၊ နမ့္ဆန္ျမိဳ႕။ Ph: 082-89182, 09-47314003, 09-26524003
  (၁၁) မိုင္းရယ္ၿမိဳ႕နယ္ ကိုထြန္းလြင္၊ မိုင္းရယ္ၿမိဳ႕။ Ph: 09-47300912, 09-47325528, 09-453675506
  (၁၂) သိန္းနီၿမိဳ႕နယ္ ကိုဆိုနီ၊ ရပ္ကြက္ (၄)၊ ေစ်းအနီး၊ သိန္းနီၿမိဳ႕။ (Show Room)
  Ph: 082-63034, 09-403708811, 09-790205920
  ကိုစိုး၀င္း၊ သိန္းနီၿမိဳ႕။ Ph: 09-256589880
  ကိုေ၀ေက်ာ္၊ ျပည္ေထာင္စုလမ္းမၾကီး၊ ႀကံ႕ခိုင္ေရးရံုးေဘး၊ သိန္းနီျမိဳ႕။
  Ph: 09-6716193, 09-403711199
  (၁၃) ကုန္ၾကမ္းၿမိဳ႕နယ္ ကိုစိန္ေအာင္၊ ေဘာဂရပ္ကြက္၊ ကြမ္းလံုၿမိဳ႕။ Ph: 082-70169
  (၁၄) မိုးမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ (သန္းစုစံ) ဘုရားႀကီးလမ္း၊ မိုးမိတ္ၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph- 09-259843925, 09-256464669, 082-45239
  ကိုမင္းမင္း၊ မက်ည္းပင္ရြာ၊ မိုးမိတ္ၿမိဳ႕။ Ph: 09-402658569, 09-47105149
  သန္းစုစံ၊ဘုရားၾကီးလမ္း၊ေစ်းအေရွ႕ေတာင္ေထာင့္၊ ေျမာက္ပုိင္းရက္ကြက္၊ မိုးမိတ္ၿမိဳ႕။
  Ph: 086-45239
  ရွင္ေမြလွ၊ ေဘာ္ေဒရြာ၊ မိုးမိတ္ျမိဳ႕။ Ph:09-2002869, 09-6537325,09-256239705
  (၁၅) ေလာက္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္ STAR၊ ရပ္ကြက္(၂) ေက်ာင္းလမ္း၊ ေလာက္ကိုင္ၿမိဳ႕။ Ph: 09-256238597
  (၁၆) ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ကိုဆန္နီ၊ လားရိွဳး-မူဆယ္လမ္းမ၊ ေစ်းအတြင္း၊ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕။ (Show Room)
  Ph: 09-6720083, 09-445105938
  ေရႊလီဆိုင္၊ ေစ်းအတြင္း၊ ကြတ္ခိုင္ျမိဳ႕။ Ph: 09-253888216, 09-788527173
  ကိုအိုက္စံ၊ နမ့္ဖတ္ကာရြာ၊ ကြတ္ခိုင္ျမိဳ႕။ Ph: 09-256509714, 09-789933477
  (၁၇) မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္ ေကာင္းမူတံုရပ္ကြက္၊ ျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီး၊ မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 09-47302279
  ဦးမိုးသူ၊ ဟိုမန္ရပ္ကြက္၊ ျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီးေဘး၊ မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 082-52538, 09-47318133
  (၁၀၅)မိုင္၊ အမွတ္(၃)ေစ်း၊ ဒုတိယလမ္း၊ မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-258789417, 09-258789418
  အိုက္စိမ္း၊ က်ဴကုတ္၊ ပန္ဆိုင္း၊ ပန္းဆန္းရြာ၊ မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-252366257
  (၁၈) နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္ စိုင္းကြမ္းႏြံ၊ ၿမိဳ႕မေစ်းအေနာက္ဘက္၊ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္။Ph: 082-61682,09-47322105
  (၁၉) ေနာင္ခ်ိဳၿမိဳ႕နယ္ ကိုဇာနည္ေအာင္၊ ေနာင္ခ်ိဳၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 082-85467, 09-792980690, 09-49358307, 09-2210845
  ကိုခင္ေမာင္လြင္၊ အားမာန္သစ္၊ ဘန္႔ေဘြးရြာ၊ ေနာင္ခ်ဳိျမိဳ႕နယ္။
  09-49270862, 09-43061067
  ေက်ာ္ေက်ာ္၊ သုံးဆယ္ရြာ၊ ေနာင္ခ်ိဳၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-47307136, 09-33102891, 09-970796888
  (၂၀) သီေပါၿမိဳ႕နယ္ ဦးေ၀၊ သီေပါၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room) Ph: 082-80720, 09-403711044, 09-403738377
  ကိုအိုက္ေထြး၊ နမ့္လန္ရြာ၊ သီေပါၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 082-84252, 09-47310709
  ကိုအိုက္ပီး၊ နမ့္လန္ရြာ၊ ၿမိဳ႕လယ္ရပ္ကြက္၊ ေရႊက်ားဆိုင္၊ သီေပါၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 082-840720, 09-403718538, 09-259075080
  ကိုအိုက္ဗ်ဴး၊ နမ့္လန္ရြာ၊ ေျမာက္ရပ္ကြက္၊ သီေပါၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 082-84134, 09-47311241
  (၂၁) ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္ ကိုေက်ာ္ေအာင္ဆန္း၊ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 082-41186၊ 09-403764188, 09-792955614
  ကိုေအာင္ေက်ာ္ဦး၊ ေနာင္ပိန္ရြာ၊ ေစ်းေျမာက္ဘက္၊ ေဒၚခင္ျမစတိုး၊ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-6706092, 09-790203052
  စိုင္းေက်ာ္သီဟ၊ ၂/၈ ေစ်းရပ္ကြက္၊ မိုင္းလံုရြာ၊ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-47111990, 09-960585001
  ကိုအိေငါင္၊ မိုင္းေငါင့္ရြာ၊ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္။ 09-6706251, 09-47310709
  (၂၂) တန္ယန္းၿမိဳ႕နယ္ စိုင္းေအာင္ခမ္း၊ ရပ္ကြက္(၄)၊ ၿမိဳ႕လယ္ခန္းမေတာင္ဘက္၊ တန္႔ယန္းၿမိဳ႕။
  Ph: 09-403761782, 09-47326961
  (၂၃) လား႐ိႈးၿမိဳ႕နယ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ရပ္ကြက္(၂)၊ လားရိွဳးၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 082-26556, 082-25279, 09-47302766, 09-47302231
  ကိုေရႊလွ၊ လားရွိဳးၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 082-30997
  ကိုကူးမား၊ လားရိွဳးၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-73860987
  ဘုန္းထက္ေက်ာ္၊ မန္ဆန္ေရက်၊ လားရိွဳးၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-47302119