ေရႊသံလြင္မီဒီယာကုမၸဏီလီမိတက္ ( ၿပည္သူ႕အတြက္ SkyNet )

 

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ၊ ႏို၀င္ဘာလ (၂၅) ရက္ေန႕တြင္လွဴဒါန္းျပဳလုပ္ေသာ ေရႊသံလြင္ကုမၸဏီလီမိတက္၏ စုေပါင္းမဟာဘံုကထိန္အလွဴပြဲ ပံုရိပ္မ်ား ။

 

ka_htain_image 1
ka_htain_image 1
Detail Download
ka_htain_image 2
ka_htain_image 2
Detail Download
ka_htain_image 3
ka_htain_image 3
Detail Download
ka_htain_image 4
ka_htain_image 4
Detail Download
ka_htain_image 5
ka_htain_image 5
Detail Download
ka_htain_image 6
ka_htain_image 6
Detail Download
ka_htain_image 7
ka_htain_image 7
Detail Download
ka_htain_image 8
ka_htain_image 8
Detail Download
ka_htain_image 9
ka_htain_image 9
Detail Download
ka_htain_image 10
ka_htain_image 10
Detail Download
ka_htain_image 11
ka_htain_image 11
Detail Download
ka_htain_image 12
ka_htain_image 12
Detail Download
ka_htain_image 13
ka_htain_image 13
Detail Download
ka_htain_image 14
ka_htain_image 14
Detail Download
ka_htain_image 15
ka_htain_image 15
Detail Download
ka_htain_image 16
ka_htain_image 16
Detail Download
ka_htain_image 17
ka_htain_image 17
Detail Download