ေရႊသံလြင္ကုမၸဏီ မိသားစု (ၿပည္သူ႕အတြက္ SkyNet)

 

သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္သူမ်ားအား ကူညီပ့ံပိုးေရးအဖြဲ႕သည္ ယေန႔ ဇူလိုင္(၂၈)ရက္ ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့မွ ထြက္ခြါသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။

Image 234
Image 234
Detail Download
Image 235
Image 235
Detail Download
Image 236
Image 236
Detail Download
Image 237
Image 237
Detail Download
Image 238
Image 238
Detail Download
Image 239
Image 239
Detail Download
Image 240
Image 240
Detail Download
Image 241
Image 241
Detail Download
Image 242
Image 242
Detail Download
Image 243
Image 243
Detail Download
Image 244
Image 244
Detail Download
Image 245
Image 245
Detail Download
Image 246
Image 246
Detail Download
Image 247
Image 247
Detail Download
Image 248
Image 248
Detail Download
Image 249
Image 249
Detail Download
Image 250
Image 250
Detail Download
Image 251
Image 251
Detail Download
Image 252
Image 252
Detail Download
Image 253
Image 253
Detail Download
Image 254
Image 254
Detail Download
Image 255
Image 255
Detail Download
Image 256
Image 256
Detail Download
Image 257
Image 257
Detail Download