ေရႊသံလြင္ကုမၸဏီ မိသားစု (ၿပည္သူ႕အတြက္ SkyNet)

 

သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္သူမ်ားအား ကူညီပ့ံပိုးေရးအဖြဲ႕သည္ ယေန႔ ဇူလိုင္(၂၈)ရက္ ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့မွ ထြက္ခြါသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။

Image 179
Image 179
Detail Download
Image 180
Image 180
Detail Download
Image 181
Image 181
Detail Download
Image 182
Image 182
Detail Download
Image 183
Image 183
Detail Download
Image 184
Image 184
Detail Download
Image 185
Image 185
Detail Download
Image 186
Image 186
Detail Download
Image 187
Image 187
Detail Download
Image 188
Image 188
Detail Download
Image 189
Image 189
Detail Download
Image 190
Image 190
Detail Download
Image 191
Image 191
Detail Download
Image 192
Image 192
Detail Download
Image 193
Image 193
Detail Download
Image 194
Image 194
Detail Download
Image 195
Image 195
Detail Download
Image 196
Image 196
Detail Download
Image 197
Image 197
Detail Download
Image 198
Image 198
Detail Download
Image 198
Image 198
Detail Download
Image 199
Image 199
Detail Download
Image 200
Image 200
Detail Download
Image 201
Image 201
Detail Download