ေရႊသံလြင္ကုမၸဏီ မိသားစု (ၿပည္သူ႕အတြက္ SkyNet)

 

သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္သူမ်ားအား ကူညီပ့ံပိုးေရးအဖြဲ႕သည္ ယေန႔ ဇူလိုင္(၂၈)ရက္ ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့မွ ထြက္ခြါသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။

Image 25
Image 25
Detail Download
Image 26
Image 26
Detail Download
Image 27
Image 27
Detail Download
Image 28
Image 28
Detail Download
Image 29
Image 29
Detail Download
Image 30
Image 30
Detail Download
Image 31
Image 31
Detail Download
Image 32
Image 32
Detail Download
Image 33
Image 33
Detail Download
Image 34
Image 34
Detail Download
Image 35
Image 35
Detail Download
Image 37
Image 37
Detail Download
Image 38
Image 38
Detail Download
Image 39
Image 39
Detail Download
Image 40
Image 40
Detail Download
Image 41
Image 41
Detail Download
Image 42
Image 42
Detail Download
Image 43
Image 43
Detail Download
Image 44
Image 44
Detail Download
Image 45
Image 45
Detail Download
Image 46
Image 46
Detail Download
Image 47
Image 47
Detail Download
Image 48
Image 48
Detail Download
Image 49
Image 49
Detail Download