ေရႊသံလြင္ကုမၸဏီ မိသားစု (ၿပည္သူ႕အတြက္ SkyNet)

 

သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္သူမ်ားအား ကူညီပ့ံပိုးေရးအဖြဲ႕သည္ ယေန႔ ဇူလိုင္(၂၈)ရက္ ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့မွ ထြက္ခြါသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။

Image 258
Image 258
Detail Download
Image 259
Image 259
Detail Download
Image 260
Image 260
Detail Download
Image 261
Image 261
Detail Download
Image 262
Image 262
Detail Download
Image 263
Image 263
Detail Download
Image 264
Image 264
Detail Download
Image 265
Image 265
Detail Download
Image 266
Image 266
Detail Download
Image 267
Image 267
Detail Download
Image 268
Image 268
Detail Download
Image 269
Image 269
Detail Download
Image 270
Image 270
Detail Download
Image 271
Image 271
Detail Download
Image 272
Image 272
Detail Download
Image 273
Image 273
Detail Download
Image 274
Image 274
Detail Download
Image 275
Image 275
Detail Download
Image 276
Image 276
Detail Download
Image 277
Image 277
Detail Download
Image 278
Image 278
Detail Download
Image 279
Image 279
Detail Download
Image 280
Image 280
Detail Download
Image 281
Image 281
Detail Download