ေရႊသံလြင္ကုမၸဏီ မိသားစု (ၿပည္သူ႕အတြက္ SkyNet)

 

သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္သူမ်ားအား ကူညီပ့ံပိုးေရးအဖြဲ႕သည္ ယေန႔ ဇူလိုင္(၂၈)ရက္ ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့မွ ထြက္ခြါသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။

Image 282
Image 282
Detail Download
Image 283
Image 283
Detail Download
Image 284
Image 284
Detail Download
Image 285
Image 285
Detail Download
Image 286
Image 286
Detail Download
Image 287
Image 287
Detail Download
Image 288
Image 288
Detail Download
Image 289
Image 289
Detail Download
Image 290
Image 290
Detail Download
Image 291
Image 291
Detail Download
Image 292
Image 292
Detail Download
Image 293
Image 293
Detail Download
Image 294
Image 294
Detail Download
Image 295
Image 295
Detail Download
Image 296
Image 296
Detail Download
Image 297
Image 297
Detail Download
Image 297
Image 297
Detail Download
Image 298
Image 298
Detail Download
Image 299
Image 299
Detail Download
Image 300
Image 300
Detail Download
Image 301
Image 301
Detail Download
Image 302
Image 302
Detail Download
Image 303
Image 303
Detail Download
Image 304
Image 304
Detail Download