ေရႊသံလြင္ကုမၸဏီ မိသားစု (ၿပည္သူ႕အတြက္ SkyNet)

 

သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္သူမ်ားအား ကူညီပ့ံပိုးေရးအဖြဲ႕သည္ ယေန႔ ဇူလိုင္(၂၈)ရက္ ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့မွ ထြက္ခြါသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။

Image 305
Image 305
Detail Download
Image 306
Image 306
Detail Download
Image 307
Image 307
Detail Download
Image 308
Image 308
Detail Download
Image 309
Image 309
Detail Download
Image 310
Image 310
Detail Download
Image 311
Image 311
Detail Download
Image 312
Image 312
Detail Download
Image 313
Image 313
Detail Download
Image 314
Image 314
Detail Download
Image 315
Image 315
Detail Download
Image 316
Image 316
Detail Download
Image 317
Image 317
Detail Download
Image 318
Image 318
Detail Download
Image 319
Image 319
Detail Download
Image 320
Image 320
Detail Download
Image 320
Image 320
Detail Download
Image 321
Image 321
Detail Download
Image 322
Image 322
Detail Download
Image 323
Image 323
Detail Download
Image 324
Image 324
Detail Download
Image 325
Image 325
Detail Download
Image 326
Image 326
Detail Download
Image 327
Image 327
Detail Download