ေရႊသံလြင္ကုမၸဏီ မိသားစု (ၿပည္သူ႕အတြက္ SkyNet)

 

သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္သူမ်ားအား ကူညီပ့ံပိုးေရးအဖြဲ႕သည္ ယေန႔ ဇူလိုင္(၂၈)ရက္ ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့မွ ထြက္ခြါသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။

Image 328
Image 328
Detail Download
Image 329
Image 329
Detail Download
Image 330
Image 330
Detail Download
Image 331
Image 331
Detail Download
Image 332
Image 332
Detail Download
Image 333
Image 333
Detail Download
Image 334
Image 334
Detail Download
Image 335
Image 335
Detail Download
Image 336
Image 336
Detail Download
Image 337
Image 337
Detail Download
Image 338
Image 338
Detail Download
Image 339
Image 339
Detail Download
Image 339
Image 339
Detail Download
Image 338
Image 338
Detail Download
Image 338
Image 338
Detail Download
Image 340
Image 340
Detail Download
Image 341
Image 341
Detail Download
Image 342
Image 342
Detail Download
Image 343
Image 343
Detail Download
Image 344
Image 344
Detail Download
Image 345
Image 345
Detail Download
Image 346
Image 346
Detail Download
Image 347
Image 347
Detail Download
Image 348
Image 348
Detail Download