ေရႊသံလြင္ကုမၸဏီ မိသားစု (ၿပည္သူ႕အတြက္ SkyNet)

 

သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္သူမ်ားအား ကူညီပ့ံပိုးေရးအဖြဲ႕သည္ ယေန႔ ဇူလိုင္(၂၈)ရက္ ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့မွ ထြက္ခြါသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။

Image 74
Image 74
Detail Download
Image 75
Image 75
Detail Download
Image 76
Image 76
Detail Download
Image 77
Image 77
Detail Download
Image 78
Image 78
Detail Download
Image 79
Image 79
Detail Download
Image 80
Image 80
Detail Download
Image 81
Image 81
Detail Download
Image 82
Image 82
Detail Download
Image 83
Image 83
Detail Download
Image 84
Image 84
Detail Download
Image 85
Image 85
Detail Download
Image 86
Image 86
Detail Download
Image 87
Image 87
Detail Download
Image 88
Image 88
Detail Download
Image 89
Image 89
Detail Download
Image 90
Image 90
Detail Download
Image 91
Image 91
Detail Download
Image 92
Image 92
Detail Download
Image 93
Image 93
Detail Download
Image 94
Image 94
Detail Download
Image 95
Image 95
Detail Download
Image 96
Image 96
Detail Download
Image 97
Image 97
Detail Download