ေရႊသံလြင္ကုမၸဏီ မိသားစု (ၿပည္သူ႕အတြက္ SkyNet)

 

သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္သူမ်ားအား ကူညီပ့ံပိုးေရးအဖြဲ႕သည္ ယေန႔ ဇူလိုင္(၂၈)ရက္ ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့မွ ထြက္ခြါသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။

Image 98
Image 98
Detail Download
Image 99
Image 99
Detail Download
Image 100
Image 100
Detail Download
Image 101
Image 101
Detail Download
Image 102
Image 102
Detail Download
Image 103
Image 103
Detail Download
Image 106
Image 106
Detail Download
Image 107
Image 107
Detail Download
Image 108
Image 108
Detail Download
Image 109
Image 109
Detail Download
Image 110
Image 110
Detail Download
Image 111
Image 111
Detail Download
Image 112
Image 112
Detail Download
Image 113
Image 113
Detail Download
Image 114
Image 114
Detail Download
Image 115
Image 115
Detail Download
Image 116
Image 116
Detail Download
Image 117
Image 117
Detail Download
Image 118
Image 118
Detail Download
Image 119
Image 119
Detail Download
Image 120
Image 120
Detail Download
Image 128
Image 128
Detail Download
Image 129
Image 129
Detail Download
Image 130
Image 130
Detail Download