ေရႊသံလြင္မီဒီယာကုမၸဏီလီမိတက္ ( ၿပည္သူ႕အတြက္ SkyNet )

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ၊ ႏို၀င္ဘာလ (၈) ရက္ေန႕တြင္က်င္းပေသာ ၿပည္လံုးကၽြတ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ ပါ၀င္လႈပ္ရွားမႈ ပံုရိပ္မ်ား ။

election_image1
election_image1
Detail Download
election_image2
election_image2
Detail Download
election_image3
election_image3
Detail Download
election_image4
election_image4
Detail Download
election_image5
election_image5
Detail Download
election_image6
election_image6
Detail Download
election_image7
election_image7
Detail Download
election_image8
election_image8
Detail Download
election_image9
election_image9
Detail Download
election_image10
election_image10
Detail Download
election_image11
election_image11
Detail Download
election_image12
election_image12
Detail Download
election_image13
election_image13
Detail Download
election_image14
election_image14
Detail Download
election_image15
election_image15
Detail Download
election_image16
election_image16
Detail Download
election_image17
election_image17
Detail Download
election_image18
election_image18
Detail Download
election_image19
election_image19
Detail Download
election_image20
election_image20
Detail Download
election_image21
election_image21
Detail Download
election_image22
election_image22
Detail Download
election_image23
election_image23
Detail Download
election_image24
election_image24
Detail Download