ေရႊသံလြင္မီဒီယာကုမၸဏီလီမိတက္ ( ၿပည္သူ႕အတြက္ SkyNet )

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ၊ ႏို၀င္ဘာလ (၈) ရက္ေန႕တြင္က်င္းပေသာ ၿပည္လံုးကၽြတ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ ပါ၀င္လႈပ္ရွားမႈ ပံုရိပ္မ်ား ။

election_image25
election_image25
Detail Download
election_image26
election_image26
Detail Download
election_image27
election_image27
Detail Download