ေရႊသံလြင္ကုမၸဏီ မိသားစု (ၿပည္သူ႕အတြက္ SkyNet)

 

သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္သူမ်ားအား ကူညီပ့ံပိုးေရးအဖြဲ႕သည္ ယေန႔ ဇူလိုင္(၂၈)ရက္ ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့မွ ထြက္ခြါသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။

Image 131
Image 131
Detail Download
Image 132
Image 132
Detail Download
Image 133
Image 133
Detail Download
Image 134
Image 134
Detail Download
Image 135
Image 135
Detail Download
Image 136
Image 136
Detail Download
Image 137
Image 137
Detail Download
Image 138
Image 138
Detail Download
Image 139
Image 139
Detail Download
Image 140
Image 140
Detail Download
Image 141
Image 141
Detail Download
Image 142
Image 142
Detail Download
Image 143
Image 143
Detail Download
Image 144
Image 144
Detail Download
Image 145
Image 145
Detail Download
Image 146
Image 146
Detail Download
Image 147
Image 147
Detail Download
Image 148
Image 148
Detail Download
Image 149
Image 149
Detail Download
Image 150
Image 150
Detail Download
Image 151
Image 151
Detail Download
Image 152
Image 152
Detail Download
Image 153
Image 153
Detail Download
Image 154
Image 154
Detail Download