ေရႊသံလြင္ကုမၸဏီ မိသားစု (ၿပည္သူ႕အတြက္ SkyNet)

 

သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္သူမ်ားအား ကူညီပ့ံပိုးေရးအဖြဲ႕သည္ ယေန႔ ဇူလိုင္(၂၈)ရက္ ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့မွ ထြက္ခြါသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။

Image 155
Image 155
Detail Download
Image 156
Image 156
Detail Download
Image 157
Image 157
Detail Download
Image 158
Image 158
Detail Download
Image 159
Image 159
Detail Download
Image 160
Image 160
Detail Download
Image 161
Image 161
Detail Download
Image 162
Image 162
Detail Download
Image 163
Image 163
Detail Download
Image 164
Image 164
Detail Download
Image 165
Image 165
Detail Download
Image 166
Image 166
Detail Download
Image 167
Image 167
Detail Download
Image 168
Image 168
Detail Download
Image 169
Image 169
Detail Download
Image 170
Image 170
Detail Download
Image 171
Image 171
Detail Download
Image 172
Image 172
Detail Download
Image 173
Image 173
Detail Download
Image 174
Image 174
Detail Download
Image 175
Image 175
Detail Download
Image 176
Image 176
Detail Download
Image 177
Image 177
Detail Download
Image 178
Image 178
Detail Download