ေရႊသံလြင္ကုမၸဏီ မိသားစု (ၿပည္သူ႕အတြက္ SkyNet)

 

သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္သူမ်ားအား ကူညီပ့ံပိုးေရးအဖြဲ႕သည္ ယေန႔ ဇူလိုင္(၂၈)ရက္ ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့မွ ထြက္ခြါသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။

Image 202
Image 202
Detail Download
Image 203
Image 203
Detail Download
Image 204
Image 204
Detail Download
Image 205
Image 205
Detail Download
Image 206
Image 206
Detail Download
Image 207
Image 207
Detail Download
Image 208
Image 208
Detail Download
Image 209
Image 209
Detail Download
Image 210
Image 210
Detail Download
Image 211
Image 211
Detail Download
Image 212
Image 212
Detail Download
Image 213
Image 213
Detail Download
Image 214
Image 214
Detail Download
Image 215
Image 215
Detail Download
Image 216
Image 216
Detail Download
Image 217
Image 217
Detail Download
Image 218
Image 218
Detail Download
Image 219
Image 219
Detail Download
Image 230
Image 230
Detail Download
Image 231
Image 231
Detail Download
Image 232
Image 232
Detail Download
Image 233
Image 233
Detail Download
Image 233
Image 233
Detail Download
Image 233
Image 233
Detail Download