ေရႊသံလြင္ကုမၸဏီ မိသားစု (ၿပည္သူ႕အတြက္ SkyNet)

 

သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္သူမ်ားအား ကူညီပ့ံပိုးေရးအဖြဲ႕သည္ ယေန႔ ဇူလိုင္(၂၈)ရက္ ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့မွ ထြက္ခြါသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။

Image 419
Image 419
Detail Download
Image 500
Image 500
Detail Download
Image 501
Image 501
Detail Download
Image 502
Image 502
Detail Download
Image 503
Image 503
Detail Download
Image 504
Image 504
Detail Download
Image 505
Image 505
Detail Download
Image 506
Image 506
Detail Download
Image 507
Image 507
Detail Download
Image 508
Image 508
Detail Download
Image 509
Image 509
Detail Download
Image 510
Image 510
Detail Download
Image 511
Image 511
Detail Download
Image 512
Image 512
Detail Download
Image 513
Image 513
Detail Download