ေရႊသံလြင္ကုမၸဏီ မိသားစု (ၿပည္သူ႕အတြက္ SkyNet)

 

သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္သူမ်ားအား ကူညီပ့ံပိုးေရးအဖြဲ႕သည္ ယေန႔ ဇူလိုင္(၂၈)ရက္ ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့မွ ထြက္ခြါသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။

Image 50
Image 50
Detail Download
Image 51
Image 51
Detail Download
Image 52
Image 52
Detail Download
Image 53
Image 53
Detail Download
Image 54
Image 54
Detail Download
Image 55
Image 55
Detail Download
Image 56
Image 56
Detail Download
Image 57
Image 57
Detail Download
Image 58
Image 58
Detail Download
Image 59
Image 59
Detail Download
Image 60
Image 60
Detail Download
Image 61
Image 61
Detail Download
Image 62
Image 62
Detail Download
Image 63
Image 63
Detail Download
Image 64
Image 64
Detail Download
Image 65
Image 65
Detail Download
Image 66
Image 66
Detail Download
Image 67
Image 67
Detail Download
Image 68
Image 68
Detail Download
Image 69
Image 69
Detail Download
Image 70
Image 70
Detail Download
Image 71
Image 71
Detail Download
Image 72
Image 72
Detail Download
Image 73
Image 73
Detail Download