သက္တမ္းတိုး ၾကိဳတင္ေငြျဖည့္ကတ္မ်ားကို ၂၀၁၅ခုႏွွစ္ ၾသဂုတ္လ (၁)ရက္ေန ့မွစတင္၍ နီးစပ္ရာ အေရာင္းဆိုင္မ်ားတြင္ မူရင္းေစ်းႏူန္းအတိုင္း စတင္၀ယ္ယူအားေပး ႏိုင္ပါေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးအပ္ ပါသည္။  

 

  • SN 1 Packagefront 1
  • SN 9 Packagefront
  • 36 Monthfront

 

 

 

ၾကိဳတင္ေငြၿဖည့္သြင္းရန္ နည္းလမ္းမ်ား...

ခဲကိုၿခစ္၍ PIN နံပါတ္ကိုရယူၿပီး နည္းလမ္း (၁) သို႕မဟုတ္ (၂) သို႕မဟုတ္ (၃) ၿဖင့္ေဆာင္ရြက္ပါ။

နည္းလမ္း (၁) - "တယ္လီဖုန္းေခၚဆို၍ ေငြၿဖည့္သြင္းရန္"
ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁ - ၂၀၁၅၂၂ သို႕ေခၚဆို၍ အလိုအေလ်ာက္ေၿပာၾကားစက္မွ ညႊန္ၾကားသည့္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ပါ။
နည္းလမ္း (၂) - "Internet မွ ေငြၿဖည့္သြင္းရန္"
www.skynet.com.mm ကို Browser တြင္ ဖြင့္ၿပီး ေငြၿဖည့္သြင္းရန္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ပါ။
နည္းလမ္း (၃) - "မိုဘိုင္းဖုန္းၿဖင့္ Message ပို႕၍ ေငြၿဖည့္သြင္းရန္"

(က)    ၀၉ - ၄၃၂၄၃၂၄၃ ၊ ၀၉ - ၄၃၂၄၃၂၄၄ ၊ ၀၉ - ၄၃၂၄၃၂၄၅ ၊ ၀၉ - ၄၃၂၄၃၂၄၆ ၊ ၀၉ - ၄၃၂၄၃၂၄၇ သို႕
         Message ပို႕ရန္ B ကို ရိုက္ပါ။
(ခ)     B ေနာက္တြင္ မိမိ၏ SkyNet စက္အတြင္းရွိ Smart Card ကဒ္ကို ရိဳက္ထည့္ပါ။
         ( ဥပမာ - B8120402788123456 ) ထို႕ေနာက္ Send ခလုတ္ကိုႏွိပ္ပါ။
(ဂ)     Message ၿပန္ဝင္လာၿပီးလွ်င္ BR ရိုက္ၿပီး ေနာက္တြင္ ဤၾကိဳတင္ေငြၿဖည့္ကဒ္၏ PIN နံပါတ္ကိုရုိက္ ထည့္ပါ။
         ( ဥပမာ - BR1234567891234567 ) ထို႕ေနာက္ Send ခလုတ္ကိုႏွိပ္ပါ။
         အခက္အခဲရွိပါက ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁ - ၂၀၂၄၁၄ သို႕စံုစမ္းေမးၿမန္းႏိုင္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္ ။ ။ Sticker တြင္ ေဖာ္ၿပထားေသာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း၌သာ အသံုးၿပဳရန္ ၿဖစ္ပါသည္။

 
 
  HOTLINE : 09-261118901, 09-261118902, 09-261115103, 09-261115104, 09-261115105, 09-261115106, 09-261115107